19.6.2018
ID: 4113upozornenie pre užívateľov

Počítačová kriminalita a jej páchatelia a obete

Počítačová kriminalita predstavuje jednu z najnovších a zatiaľ nie veľmi riešených problematík, ako na Slovensku, tak aj vo svete. Táto problematika prináša mnoho nových otázok, na ktoré nie sú zatiaľ jasne podané odpovede, či už v rámci výskumu alebo štatistiky, alebo aj preventívnych opatrení proti počítačovej kriminalite. Nižšie si dovoľujeme priblížiť stručný prehľad do problematiky počítačovej kriminality a jej základné definície.

 
 KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.
 
Počítačová kriminalita sa dá definovať ako protiprávne konanie, pri ktorom počítač vystupuje v jednej z troch úloh a to ako objekt proti ktorému smeruje protiprávne konanie, protiprávne konanie páchané pomocou počítača a protiprávne konanie, pri ktorom vystupuje počítač iba ako vedľajší prvok. Pod týmto protiprávnym konaním si treba predstaviť všetko správanie, ktoré smeruje k výpočtovej technike a je neoprávnené a nelegálne.

Na prvý pohľad nemusí byť žiaden zjavný rozdiel medzi počítačovou kriminalitou a tradičným spôsobom páchania trestanej činnosti. Ale pri hlbšom skúmaní sa dá jasne určiť línia, ktorá ich oddeľuje. Aby sa mohlo hovoriť o počítačovej kriminalite, musí toto konanie v niektorom zo svojich štádií obsahovať použitie počítača alebo iného príbuzného prostriedku.

Spôsoby páchania počítačovej kriminality


Spôsoby páchania počítačovej kriminality si môžeme rozdeliť do troch kategórií a to ako protiprávne konanie smerujúce k počítaču, protiprávne konanie páchané pomocou počítača a protiprávne konanie, pri ktorom vystupuje počítač ako vedľajší prvok.

i) Protiprávne konanie smerujúce k počítaču

Ide o protiprávne konanie špecificky zamerané na počítač ako objekt, proti ktorému je vedené takéto konanie. Takéto správanie možno rozdeliť do viacerých kategórií napríklad ako ilegálny prístup, nelegálne odchytávanie komunikácie, zasahovanie do dát, zasahovanie do systémov a zneužitie zariadení podľa definície Dohovoru rady EU o počítačovej kriminalite.

Niektoré z vyššie uvedených spôsobov konania sa dajú prirovnať k tradičným spôsobom  protiprávneho konania zahŕňajúcim predmet ako fyzický objekt ako napríklad krádež, poškodzovanie cudzej veci alebo narúšanie práv na súkromie. Tieto nové spôsoby protiprávneho konania zastrešujú nehmotnú povahu dát a služieb na počítačoch. Možným motívom páchateľov týchto trestných činov býva vidina peňažného zisku, vandalizmus, vydieranie, odplata a ďalšie dôvody. Pri trestných činoch proti počítaču spáchaných pomocou internetu alebo pomocou iných technických prostriedkov sa vyžaduje aj určitá miera technickej znalosti páchateľa a nakoľko sú tieto trestné činy relatívne nové a existujú len tak dlho ako aj počítače samotné, táto skutočnosť aj vysvetľuje nepripravenosť ľudí a spoločnosti voči týmto trestným činom. Protiprávne konanie smerujúce proti počítaču ale taktiež môže predstavovať tradičnejšie trestné činy ako krádež alebo poškodzovanie cudzej veci, v tomto prípade môže konanie smerovať aj proti softvéru ale aj hardvéru počítača. Ďalším cieľom takéhoto správania môžu byť telefonické alebo dátové prenosy a zariadenia, ktoré môžu byť ukradnuté alebo zneužité na iné účely.

ii) Protiprávne konanie s využitím počítača

Ide o protiprávne konanie, kde počítač vystupuje ako nástroj pomocou ktorého je páchaná trestná činnosť. Toto protiprávne konanie je väčšinou smerované voči konkrétnemu jednotlivcovi. V takýchto prípadoch sa väčšinou nevyžaduje väčšie technické vzdelanie na páchanie takejto činnosti, nakoľko ide o konanie, ktoré existovalo už dlho predtým ako prišiel internet a počítače. Ide hlavne o podvody a krádeže kde sa využíva ľudská neskúsenosť. Tí istí kriminálnici takto získali nové nástroje na páchanie trestnej činnosti, pomocou ktorých sa zvýšil ich dosah na obete a sťažila sa možnosť ich dostihnutia.

iii)  Protiprávne konanie, pri ktorom vystupuje počítač ako vedľajší prvok

Pri takomto spôsobe konania počítač nevystupuje ako cieľ alebo prostriedok na páchanie trestnej činnosti ale iba ako pomôcka pri páchaní inej trestnej činnosti, napríklad na uchovávanie dát a údajov, fotografií a podobne. Môže ísť o počítače, mobilné telefóny a ďalšiu technológiu, ktorú u seba mali páchatelia alebo obete trestných činov.

Páchatelia počítačovej kriminality


Páchateľov počítačovej kriminality možno rozdeliť do viacerých skupín. Do týchto skupín sa dajú začleniť podľa toho aké majú zámery a čo je cieľom ich spáchania.

A) Deti a mladiství vo veku od 6 do 18 rokov


Jednoduchý dôvod pre tento typ protiprávneho správania pri deťoch a mladistvých je ich potreba veci zisťovať a skúmať. Ďalším dôvod môže byť ich potreba vyčnievať alebo dokazovať si svoje postavenie v skupine a medzi ostatnými. Taktiež sa môže jednať aj o psychologické dôvody, napríklad obťažovanie, šikanovanie a ďalšie dôvody. Taktiež táto skupina si nemusí ani uvedomovať dôsledky svojho páchania a následky, ktoré z toho môžu vyplývať.

B) Organizovaní hackeri


Títo hackeri sú väčšinou organizovaní spoločne a so zámerom splniť isté ciele. Dôvody na toto správanie môžu byť politické, predsudky a názory, fundamentalizmus a mnohé ďalšie dôvody. Táto skupina hackerov sa väčšinou zameriava na vládne a korporátne ciele.

C) Profesionálni hackeri a crackeri

 Ich práca a ciele sú motivované finančným ziskom. Takíto hackeri sú často zamestnávaní aby nabúrali siete konkurencie a tak získali cenné a užitočné informácie. Taktiež títo hackeri sa využívajú na testovanie vlastných sietí a systémov na zistenie chýb a možnosti preniknutia do systémov a aby sa takýmto spôsobom mohli chyby opraviť a zvýšila sa tak bezpečnosť daného systému.

D) Nespokojní zamestnanci

 Pri tejto skupine ide o osoby, ktoré buď boli prepustené zamestnávateľom alebo majú pocit, že s nimi zamestnávateľ nezaobchádza férovo. Ako odplatu zamestnávateľovi za jeho správanie sa nabúravajú do sietí zamestnávateľa alebo niekedy dôjdu až do situácie, že tieto informácie poskytujú konkurencii pre vlastný prospech.

Obete počítačovej kriminality

Je veľmi dôležité vedieť koho si páchateľ vyberie ako svoj cieľ. Preventívne opatrenia možno uplatniť nielen v prípade, ak vieme kto môže byť páchateľom, ale predvídame i osobnostné predpoklady ľudí, ktorí sa môžu stať jeho potenciálnou obeťou. Všetci páchatelia, najmä tí inteligentní, si za svoju obeť vyberú osoby, ktoré predstavujú isté známky zraniteľnosti a bezbrannosti. Tak ako zlodej si zväčša za svoju obeť nevyberie niekoho kto je napríklad ozbrojený, tak aj páchatelia počítačovej kriminality si opatrne vyberajú osoby, voči ktorým sa pokúsia zasiahnuť. Môžeme hovoriť o štyroch druhoch obetí počítačovej kriminality: Naivné obete počítačovej kriminality,  Zúfalé a chamtivé obete počítačovej kriminality, Neskúsené obete počítačovej kriminality a Náhodné obete počítačovej kriminality.

I) Naivné obete počítačovej kriminality

Nie je pochýb o tom, že páchatelia počítačovej kriminality preferujú ľudí, ktorí sú ľahko oklamateľní. Páchatelia, ktorí sa zameriavajú na phishing sú najlepšie schopní takéto obete presvedčiť o tom, aby si kúpili ich podvodný tovar alebo služby alebo aby sa k niečomu zaviazali. Páchatelia, ktorí sa zameriavajú na spam, posielajú množstvo e-mailov na získanie emailových adries a tieto naivné obete sa ľahko nechajú podviesť obsahom takýchto e-mailových správ. V prípade týchto obetí sa veľmi často jedná o starších ľudí, ktorí sa ľahko nechajú ľahko podviesť, pretože sú dôverčiví a majú tendenciu pomáhať ostatným. Na druhej strane sú taktiež obeťami veľmi často i deti, pretože si neuvedomujú dôsledky svojho správania a komunikácie s takýmito osobami (páchateľmi počítačovej kriminality), nakoľko predpokladajú, resp. si neuvedomujú, že nie všetky osoby s ktorými komunikujú prostredníctvom internetu sú tak priateľskí a dôveryhodní ako ľudia, ktorých stretávajú v reálnom živote. Väčšina obetí internetového stalkingu sú náchylní k tomu, že rýchlo dôverujú ľudom a ľahko si vytvárajú priateľstvá.

II) Zúfalé a chamtivé obete počítačovej kriminality

Veľa užívateľov internetu túži po rýchlom zárobku a hľadajú spôsob ako peniaze získať. Preto, takéto obete sa ľahko nechajú nalákať na e-mailové správy v štýle „Rýchlo zbohatnite!“ alebo „Gratulujeme Vám k víťazstvu v lotérii“ a ostatným podobným podvodným e-mailom. Takéto obete sa ani nezaoberajú tým, či sa zúčastnili lotérie alebo inej obdobnej súťaže. Chamtiví alebo zúfalí ľudia ľahko podľahnú takémuto pokušeniu, hoci je to podvod, a ostatní by automaticky pokladali taký e-mail za spam. Takáto e-mailová správa potom môže dostať tieto obete do finančných a právnych problémov, z ktorých má páchateľ zisk. Ďalším spôsobom takéhoto podvodného konania sú reklamy a e-maily, ktoré sľubujú zaručený spôsob zlepšenia fyzického výzoru či už napríklad tabletkami alebo inými zázračnými trikmi. Tieto podvodné reklamy sľubujú zlepšenie stavu a tým aj sebavedomia ľudí za minimálnu cenu. Toto je taktiež jeden z dôvodov prečo je v dnešnej dobe toľko reklám a reklamných e-mailov na internete a v obehu. Tieto reklamy však väčšinou nemajú žiaden iný význam len vylákať peniaze a čísla kreditných kariet od takýchto osôb.

III) Neskúsené obete počítačovej kriminality

V dnešnej dobe je veľa užívateľov internetu, ktorých znalosti internetu ledva dostačujú na komunikáciu zo známymi a občasné vyhľadanie informácií. Tieto osoby si neuvedomujú alebo ignorujú fakt, že veľmi jednoducho môžu stretnúť na internete páchateľov počítačovej kriminality, ktorí ich neskúsenosť ľahko využijú vo svoj prospech.

IV) Náhodné obete počítačovej kriminality

Existujú obete, ktoré nespĺňajú žiadnu z vyššie uvedených kategórii a predsa sa stali obetami počítačovej kriminality. Je to z dôvodu, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste na internete a nemali šťastie. Takéto obete si môžu myslieť, že komunikujú s oprávnenou osobou a nechtiac zverejnia svoje údaje alebo iným spôsob poskytnú určitý prospech pre páchateľa. V inom prípade môže ísť o plnohodnotný útok na počítač alebo vírus, ktorý môže poškodiť obeť, ktorá ani nemala možnosť a prostriedky tomu zabrániť, nakoľko často krát ani nemusí byť v čase útoku fyzicky prítomná pri počítači alebo inom obdobnom zariadení.

V uvedenom článku boli zhrnuté základné východiská o počítačovej kriminalite ako celku, o spôsoboch jej páchania, ako aj o jej obetiach a páchateľoch. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie a detaily v danej oblasti, či revíziu dokumentácie a interné nastavenie právnej ochrany pred počítačovou kriminalitou v rámci Vašej spoločnosti, sa neváhajte obrátiť na našu kanceláriu, veľmi radi Vám v tejto veci poskytneme naše služby.


Mgr. et Bc. Martin Serátor

Mgr. et Bc. Martin Serátor,
advokátsky koncipient / Junior Lawyer


KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.


Prievozská 6
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Tel.:    + 421 911 797 397
e-mail:    office@ksd.sk© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk