2.6.2016
ID: 3351upozornenie pre užívateľov

Podľa generálneho advokáta Macieja Szpunara je potrebné vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Európskej únie predstavujúcej tvar Rubikovej kocky

Podstatné vlastnosti sporného označenia – tvar kocky a mriežková štruktúra – sú nevyhnutné na plnenie technickej funkcie, ktorá je vlastná dotknutému tovaru

Na základe prihlášky Seven Towns, britskej spoločnosti, ktorá najmä spravuje práva duševného vlastníctva týkajúce sa „Rubikovej kocky“, zapísal v roku 1999 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) [teraz Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)] tvar tejto kocky ako trojrozmernú ochrannú známku Spoločenstva pre „trojrozmerné puzzle“. 

V roku 2006 spoločnosť Simba Toys, nemecký výrobca hračiek, podala na EUIPO návrh na vyhlásenie neplatnosti trojrozmernej ochrannej známky predovšetkým z dôvodu, že obsahuje technické riešenie spočívajúce v jej rotačnej schopnosti, pričom také riešenie možno chrániť len na základe patentu, nie však ako ochrannú známku. Keďže EUIPO tento návrh zamietol, Simba Toys sa obrátila na Všeobecný súd so žalobou na zrušenie rozhodnutia EUIPO.

Rozsudkom z 25. novembra 2014[1] Všeobecný súd zamietol žalobu spoločnosti Simba Toys. Predovšetkým rozhodol, že grafické zobrazenie tvaru Rubikovej kocky nezahŕňa technické riešenie, ktoré by bránilo jeho ochrane ako ochrannej známky, a preto môže byť zapísané ako ochranná známka Európskej únie.

Spoločnosť Simba Toys podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Súdny dvor.

Generálny advokát Maciej Szpunar vo svojich návrhoch, ktoré dnes predniesol, navrhol, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu a rozhodnutie EUIPO.

Generálny advokát predovšetkým zdôraznil, že v súlade s nariadením o ochrannej známke Európskej únie[2] sa do registra nezapíšu tvary, ktorých podstatné vlastnosti sú nevyhnutne spojené s druhovou funkciou alebo funkciami daného tovaru. Vyhradenie takých vlastností len jednému hospodárskemu subjektu by bránilo tomu, aby konkurujúce podniky mohli dávať svojim tovarom tvar, ktorý by bol vhodný na používanie uvedených tovarov.

Ďalej generálny advokát preskúmal odvolací dôvod týkajúci sa ustanovenia uvedeného nariadenia, ktoré stanovuje, že sa do registra nezapíšu označenia, ktoré sú tvorené „výlučne“ tvarom „nevyhnutným“ na dosiahnutie technického výsledku.[3] Pripomenul, že označenie tvorené tvarom tovaru, ktorý plní jedine technickú funkciu a neobsahuje podstatné prvky, ktoré nemajú technické funkcie, nie je možné zapísať ako ochrannú známku, lebo taký zápis by neprimerane obmedzoval možnosti konkurentov uvádzať na trh také tvary, ktoré predstavujú realizáciu toho istého technického riešenia.

Generálny advokát pripomenul, že pri analyzovaní funkčných prvkov daného tvaru príslušný orgán nie je povinný obmedzovať sa na informácie vyplývajúce z grafického zobrazenia, ale v prípade potreby musí zohľadniť aj iné podstatné informácie.

Podľa generálneho advokáta je pravda, že Všeobecný súd určil podstatné vlastnosti označenia, ale ich neposúdil z hľadiska technickej funkcie, ktorá je vlastná predmetnému tovaru. V napadnutom rozsudku síce Všeobecný súd uviedol, že treba posúdiť, či uvedené vlastnosti tvaru „plnia technickú funkciu dotknutých tovarov”, avšak z nijakého odôvodnenia rozsudku nevyplýva, akú technickú funkciu plní predmetný tovar, ani neanalyzuje vzťah medzi touto funkciou a vlastnosťami zobrazeného tvaru. Tento predpoklad vedie v prejednávanej veci k paradoxnému záveru, že grafické zobrazenie spornej ochrannej známky neumožňuje určiť, či sporný tvar zahŕňa nejakú technickú funkciu, ani o akú funkciu ide v tomto prípade.

Generálny advokát zastával názor, že na účely správnej analýzy funkčných vlastností tvaru mal Všeobecný súd v prvom rade zohľadniť funkciu daného tovaru, t. j. trojrozmerného puzzle, teda hlavolamu pozostávajúceho z logického usporiadania pohyblivých prvkov premiešaných v priestore. Okrem toho sa Všeobecný súd nesprávne domnieval, že analýza posudzovaného tvaru so zreteľom na jeho funkčné vlastnosti musí nutne vychádzať z preskúmania grafického zobrazenia, pre ktoré bola podaná prihláška.

Generálny advokát zastával názor, že odôvodnenie, podľa ktorého rozsah ochrany vyplývajúci zo zápisu ochrannej známky sa vzťahuje na každý typ puzzle s podobným tvarom bez ohľadu na spôsob jeho fungovania, a pokiaľ ide o sporný tvar, potenciálne zahŕňa všetky trojdimenzionálne puzzle, ktorých prvky majú formu kocky „3x3x3”, je v rozpore so všeobecným záujmom. Umožňuje totiž majiteľovi rozšíriť monopol nielen na vlastnosti tovarov, ktoré plnia funkcie sporného tvaru, ale aj iné podobné funkcie. 

________________________________
[1] Vec T-450/09 Simba Toys/ÚHVT – Seven Towns (Tvar kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou), pozri tlačové komuniké č. 158/14.
[2] Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).
[3] Článok 7 ods. 1 písm. e) bod (ii).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 52/16, 25. mája 2016
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie návrhov sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň ich prednesu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk