27.2.2014
ID: 1566upozornenie pre užívateľov

Poistenie: Lepšia informovanosť, poradenstvo a ochrana klientov

Nákup poistenia by mal byť z pohľadu zákazníkov jednoduchší a bezpečnejší. Vyplýva to z parlamentných pozmeňujúcich návrhov k revízií únijných pravidiel o predaji poistenia v EÚ, ktoré schválili poslanci.

Poslanci pozmenili navrhované pravidlá o sprostredkovaní životného a neživotného poistenia a služieb tak, aby sa na poisťovacie spoločnosti a sprostredkovateľov poistenia vzťahovali podobné informačné povinnosti a podmienky.

Jasné informácie

Pred podpisom poistnej zmluvy by nakupujúcim mali byť poskytnuté štandardizované informácie v zrozumiteľnej forme o type poistenia, záväzkoch vyplývajúcich z poistnej zmluvy, poistených a nekrytých rizikách, výške poistného a spôsoboch platby. Zákazníci by tiež mali byť informovaní o celkovej cene poistnej zmluvy, vrátane poradenstva a servisných poplatkov.

Sprostredkovatelia poistenia by zároveň mali klientom podať informácie o svojej totožnosti, kontaktných údajoch a akomkoľvek možnom strete záujmov. Členské štáty by mohli od sprostredkovateľov poistenia požadovať, aby zverejňovali aj informácie o svojich odmenách, poplatkoch, províziách a nepeňažných výhodách, uvádza schválený text.

Uspokojenie potrieb zákazníkov

Všetci sprostredkovatelia poistenia by mali byť registrovaní príslušným orgánom ich domovského členského štátu. Personál, ktorý zabezpečuje predaj poistenia, by mal byť čo najlepšie vyškolený, aby bol schopný napĺňať požiadavky a potreby zákazníkov.

Sprostredkovatelia poistenia by mali byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu pri vykonávaní ich činnosti a pre prípad hmotnej zodpovednosti vyplývajúcej z profesionálnej nedbanlivosti do výšky aspoň 1.250.000 eur pre každú poistnú udalosť.

Za účelom ochrany klientov voči neschopnosti sprostredkovateľa poistenia previesť poistné na poisťovňu alebo previesť sumu poistného plnenia alebo vrátiť poistné poistencovi by sprostredkovatelia mali vytvoriť garančný fond alebo mať k dispozícii peňažné prostriedky vo výške, ktorá vždy zodpovedá 4 % úhrnu získaného ročného poistného.

Poistné balíky

Ak sa poistenie ponúka spolu s inou službou alebo doplnkovým produktom ako súčasť balíka, zákazníci by mali mať možnosť zakúpiť si rôzne komponenty spoločne alebo oddelene, v súlade s ich potrebami. Klienti by v takom prípade mali dostať informácie o poistnom, cenách a rizikách pre každú samostatnú súčasť balíka.

Parlament hlasoval o svojich pozmeňovacích návrhoch, nie však o smernici ako celku. Potvrdil tak svoj postoj k navrhovanej legislatíve, zároveň si však ponechal priestor na dosiahnutie dohody s Radou ministrov v prvom čítaní.


Zdroj: Európsky parlament 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk