10.6.2014
ID: 2060upozornenie pre užívateľov

Poistenie pohľadávok

Ako funguje poistenie úhrady pohľadávok? Aké výhody a riziká sú s ním spojené?

 
 bnt attorneys-at-law, s.r.o.
 
Poistenie úhrady pohľadávok je relatívne novým a na Slovensku ešte stále nie veľmi často využívaným poistením. Ponúka poistnú ochranu v prípade, ak odberateľ neuhradí pohľadávku za poskytnuté tovary alebo služby. Poistná ochrana sa môže tiež vzťahovať na krátkodobé dodávateľské úvery, ktoré dodávateľ poskytol odberateľovi v rámci obchodného styku. Poistenými rizikami sú zvyčajne platobná neschopnosť a tzv. platobná nevôľa odberateľa. Okrem toho je možné poistiť aj ďalšie doplnkové riziká ako napr. živelné a politické riziká, či administratívne zásahy v krajine. Rozsah poistenia sa môže podľa požiadavky poisteného vzťahovať na všetkých odberateľov alebo len na niektorých z nich, pričom rozhodujúce slovo má v tejto súvislosti poisťovňa, ktorá na základe preverenia bonity môže vo vzťahu k vybraným odberateľom znížiť poistný limit, príp. poistenie aj odmietnuť.

Ak odberateľ riadne a včas neuhradí pohľadávku, nejedná sa automaticky o poistnú udalosť. Dodávateľ sa po uplynutí splatnosti v prvom rade snaží vymôcť pohľadávku sám - napr. zasielaním upomienok. Ak sa v dohodnutej lehote nepodarí dosiahnuť úhradu, obráti sa na poisťovňu, ktorá bude pohľadávku vymáhať prostredníctvom svojej partnerskej inkasnej kancelárie zvyčajne na vlastné náklady. Ak nie je možné pohľadávku vymôcť ani týmto spôsobom, dochádza k poistnej udalosti a poisťovňa poskytne plnenie v dohodnutej výške. Výška poistného plnenia sa pohybuje spravila medzi 80-90% zo sumy neuhradenej pohľadávky, pričom je potrebné odrátať výšku dohodnutej spoluúčasti.

Výhodou poistenia pohľadávok aj to, že poisťovne klientov upozornia na zmeny platobnej schopnosti odberateľa.

Poistenie pohľadávok môže byť užitočným nástrojom najmä pri uzatváraní väčších transakcií s nepreverenými obchodnými partnermi alebo pri vstupe na nový trh. Podmienky poistenia pohľadávok poisťovňa určuje v každom prípade individuálne, pričom aj poistné podmienky jednotlivých poisťovateľov a ponúkaných poistných produktov sa podstatne odlišujú. Odporúčame Vám preto poradiť sa s nezávislým odborníkom ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy.


Mgr. Ing. Dávid Oršula

Mgr. Ing. Dávid Oršula,
advokát, partner

Mgr. Pavol Benčo

Mgr. Pavol Benčo,
advokátsky koncipient


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk