10.12.2021
ID: 5293upozornenie pre užívateľov

Pomoc pre vymazané subjekty z ORSR

Podávame pomocnú ruku zapísaným osobám (spoločnostiam), ktoré boli minulý mesiac vymazané z obchodného registra. A to napriek tomu, že k ich výmazu došlo v dôsledku nedodržania povinností týchto spoločností. Domnievame sa však, že v súčasnej situácii je namieste bojovať za každé pracovné miesto a každú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi spustilo v uplynulých mesiacoch „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. Uvedený proces sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka prijatá ešte v roku 2019.

Táto novela predpokladá viacero scenárov výmazu spoločností, ktoré si neplnia svoje zákonné povinnosti voči obchodnému registru. Jednou z takých povinností, ktoré signalizovali nečinnú resp. tzv. „mŕtvu“ spoločnosť, bolo aj neprevedenie menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. Uvedená povinnosť bola pre zapísané osoby zavedená ešte v roku 2009.

Napriek pomerne dlhému obdobiu, odkedy boli zmeny platné a napriek tomu, že spoločnosti určené na výmaz boli ešte v marci 2021 zverejnené v Obchodnom vestníku a tiež na webe ministerstva spravodlivosti,  po vykonaní technického výmazu sa na Ministerstvo spravodlivosti SR začali obracať niektoré vymazané spoločnosti, s tým, že nevedeli o povinnosti, ktorej nesplnenie viedlo k ich výmazu.

Vzhľadom na uvedené Ministerstvo spravodlivosti SR dalo spoločnostiam možnosť, aby ho bezodkladne kontaktovali v prípade, ak sa domnievajú, že nemali byť z obchodného registra vymazané. Ku dňu 23. novembra 2021 bolo z Obchodného registra SR vymazaných 12 170 zapísaných osôb. Po výzve bolo na Ministerstvo spravodlivosti SR doručených cca 150 relevantných podaní od spoločností. Medzi vymazanými spoločnosťami, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR kontaktovali, bolo však aj niekoľko desiatok spoločností (cca 30) s inými problémami, ktoré sú podľa zákona dôvodom pre ich zrušenie (napr. neplnenie povinnosti uložiť účtovné závierky).

I keď je pomer počtu spoločností, ktoré reagovali, že v dôsledku nedodržania povinností boli vymazané z obchodného registra, k celkovému počtu vymazaných spoločností nízky, Ministerstvo spravodlivosti SR sa rozhodlo podať im pomocnú ruku. Prihliada pritom na skutočnosť, že v súčasnej zložitej pandemickej situácii, ktorá vo veľkej miere zasiahla práve podnikateľov, mohla povinnosť voči obchodnému registru uniknúť ich pozornosti. Zároveň relatívne dlhé prechodné obdobie po prijatí právnej úpravy, kedy bolo možné povinnosť dodatočne ešte splniť, spadá do obdobia, kedy na podnikateľov dopadli následky šírenia pandémie, ako aj opatrenia s tým spojené.

Ministerstvo spravodlivosti SR sa preto domnieva, že pre vymazané subjekty by mala okrem dodatočnej likvidácie, existovať aj iná možnosť. Touto možnosťou je obnovenie zápisu, ktoré spoločnostiam umožní riadne pokračovať v ich činnosti. Cez novelu Obchodného zákonníka, ktorú dnes schválila vláda, sa preto navrhuje, aby spoločnosti po splnení stanovených podmienok, mohli podať na súd návrh, pričom výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro bol jediným dôvodom pre ich zrušenie. Podmienkami pre takéto obnovenie zápisu sú existencia majetku, odstránenie dôvodu, pre ktorý bola spoločnosť vymazaná a neexistencia prípadných ďalších dôvodov pre zrušenie spoločnosti. Z dôvodu právnej istoty sa však zároveň navrhuje, aby bola možnosť podania návrhu na začatie konania o obnovenie zápisu v obchodnom registri časovo limitovaná najneskôr do 31. januára 2022. Účinnosť zákona je navrhnutá dňom jeho vyhlásenia.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk