18.3.2014
ID: 1660upozornenie pre užívateľov

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014

Európska komisia uverejnila druhé vydanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície na podporu kvality, nezávislosti a efektívnosti justičných systémov v Európskej únii.

Porovnávací prehľad EÚ je informačný nástroj, v ktorom sa uvádzajú objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o justičných systémoch v členských štátoch.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014 zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov. Väčšinu kvantitatívnych údajov poskytuje Komisia Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ), ktorá zbiera údaje od členských štátov. Prehľad za rok 2014 sa zameriava na občianske a obchodné súdne prípady, ako aj na správne prípady. Prehľad sa sústreďuje na rovnaké ukazovatele ako v roku 2013, pričom vychádza aj z niektorých ďalších zdrojov informácií:

  • Efektívnosť justičných systémov: ukazovatele zahŕňajú dĺžku trvania konania, mieru vyriešenia prípadov a počet prebiehajúcich prípadov;
  • Kvalita: ukazovatele zahŕňajú povinnú odbornú prípravu sudcov, monitorovanie a hodnotenie činností súdu, rozpočet a ľudské zdroje pridelené súdom, dostupnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) a metódy alternatívneho riešenia sporov;
  • Nezávislosť: v porovnávacom prehľade sa uvádzajú údaje týkajúce sa vnímania nezávislosti justičného systému. Porovnávací prehľad za rok 2014 okrem toho poskytuje prvý všeobecný porovnávací prehľad organizácie vnútroštátnych justičných systémov v súvislosti s ochranou nezávislosti súdnictva v určitých typoch situácií, kedy by mohlo dôjsť k jej ohrozeniu. Sústreďuje na právne záruky, ako napr. preloženie alebo odvolanie sudcov.

Porovnávací prehľad za rok 2014 obsahuje takisto výsledky dvoch pilotných štúdií, ktoré poskytujú ďalšie spresnené údaje o dĺžke trvania súdnych konaní týkajúcich sa hospodárskej súťaže a práv spotrebiteľa, vyjadrené priemerným počtom dní.

Kľúčové zistenia porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2014 zahŕňajú:

Niektoré členské štáty naďalej čelia osobitným problémom pokiaľ ide o efektívnosť ich justičných systémov. Zdĺhavé konania na prvom stupni spolu s nízkou mierou vyriešenia prípadov alebo veľkým množstvom prebiehajúcich prípadov si takisto vyžadujú ďalšie zlepšenia. Hoci boli v niektorých členských štátoch nedávno prijaté ambiciózne reformy (napr. v Portugalsku), ich účinky sa ešte nemôžu premietnuť do porovnávacieho prehľadu, ktorý zväčša obsahuje údaje z roku 2012.

Dostupnosť nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT) na súdoch sa zvýšila, ale existuje priestor na ďalší pokrok najmä pri uľahčovaní kontaktu medzi súdmi a občanmi. Mechanizmy alternatívneho riešenia sporov dnes existujú takmer vo všetkých členských štátoch a väčšina členských štátov monitoruje a hodnotí činnosť súdov.

Takmer v tretine členských štátov je miera účasti sudcov na kontinuálnej odbornej príprave v oblasti práva EÚ vyššia ako 50%. Odborná príprava sudcov a odborníkov z právnej praxe a nástroje IKT sú rozhodujúce pre účinné fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti založeného na vzájomnej dôvere.

V niekoľkých členských štátoch sa vnímanie nezávislosti zlepšilo, naopak v niektorých sa tento ukazovateľ zhoršil.

Závery porovnávacieho prehľadu sa zohľadnia pri príprave nadchádzajúcich analýz týkajúcich sa jednotlivých krajín v rámci európskeho semestra 2014. Takisto sa vezmú do úvahy pri práci v kontexte programov makroekonomických úprav. Na podporu reforiem vnútroštátnych justičných systémov sa môžu využiť fondy EÚ (fond regionálneho rozvoja a sociálny fond).

Na základe prvého porovnávacieho prehľadu právnych záruk zameraných na ochranu nezávislosti súdnictva plánuje Komisia tieto porovnávacie údaje ďalej rozvíjať. V záujme zlepšovania kvality, dostupnosti a porovnateľnosti údajov pre budúce vydania porovnávacieho prehľadu bude Komisia spolupracovať s odborníkmi z oblasti súdnictva a z členských štátov, ako aj s odborníkmi z právnej praxe a európskymi justičnými sieťami.

Zlepšovanie kvality, nezávislosti a efektívnosti justičných systémov je už dnes súčasťou procesu koordinácie hospodárskych politík EÚ v rámci európskeho semestra. Vnútroštátne reformy súdnictva sú takisto neoddeliteľnou súčasťou programov ekonomických úprav v Grécku, Portugalsku a na Cypre.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície prispieva k procesu európskeho semestra tým, že pomáha identifikovať otázky z oblasti súdnictva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Spolu s osobitnými analýzami situácie v členských štátoch sa porovnávací prehľad z roku 2013 využil pri formulovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti spravodlivosti pre desať členských štátoch (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). Týmto spôsobom bude porovnávací prehľad užitočný tak pre EÚ, ako aj pre členské štáty pri dosahovaní účinnejších justičných systémov pre občanov a podniky. Toto prispeje k posilneniu stratégií rastu v dotknutých krajinách aj v EÚ ako celku.

Hoci porovnávací prehľad nepredstavuje celkové poradie krajín, poskytuje prehľad fungovania všetkých justičných systémov na základe rôznych ukazovateľov, ktoré sú v spoločnom záujme všetkých členských štátov. Nepresadzuje žiadny konkrétny typ justičného systému. Nech už je model vnútroštátneho justičného systému alebo právnej tradície, v ktorej je zakotvený, akýkoľvek, včasnosť, nezávislosť, cenová dostupnosť a ľahký prístup pre používateľov sú niektoré zo základných parametrov tvoriacich účinný justičný systém.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014 používa tie isté ukazovatele ako porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2013 vrátane času potrebného na vyriešenie prípadov na súde, miery vyriešenia prípadov, počtu prebiehajúcich prípadov, využívania elektronických prostriedkov na správu prípadov, využívania alternatívnych riešení sporov, dostupnej odbornej prípravy pre sudcov a zdrojov, ktoré majú súdy k dispozícii. Spravodlivosť sa nielenže musí vykonávať, ale musí byť aj vidieť, že sa vykonáva – porovnávací prehľad preto takisto poskytuje údaje o vnímaní nezávislosti justičných systémov, a to na základe zistení Svetového ekonomického fóra.


Zdroj: Európska komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk