28.3.2013
ID: 78upozornenie pre užívateľov

Práva cestujúcich: lepšia ochrana pre cestujúcich autobusmi a autokarmi v EÚ

1. marca 2013 nadobúdlo účinnosť nariadenie (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, čím sa dávajú cestujúcim autobusmi a autokarmi v celej EÚ nové práva. Nariadenie stanovuje základné práva cestujúcich a ukladá rad povinností autobusovým a autokarovým spoločnostiam a správcom autobusových staníc, pokiaľ ide o ich zodpovednosť voči cestujúcim. Každý rok cestuje v EÚ autobusmi alebo autokarmi okolo 70 miliónov cestujúcich.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý je zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Splnili sme náš sľub: vďaka tomuto nariadeniu dochádza k rozšíreniu práv cestujúcich v EÚ aj na oblasť autobusovej a autokarovej dopravy. Európska únia v súčasnosti predstavuje prvý región na svete s kompletným súborom práv cestujúcich pre všetky druhy dopravy.“

Nariadenie týkajúce sa autobusovej a autokarovej dopravy stanovuje práva cestujúcich podobné právam, ktoré platia pre oblasť leteckej, železničnej a lodnej dopravy. Medzi tieto nové práva patrí:

  • nediskriminácia na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o tarify a iné zmluvné podmienky;
  • nediskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou. Konkrétne, bezplatná pomoc na určených autobusových staniciach a v autobusoch a autokaroch, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti;
  • primerané a prístupné informácie pre všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej, ako aj všeobecné informácie o ich právach na autobusových staniciach a na internete;
  • náhrada celej ceny cestovného lístka alebo presmerovanie v prípade prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania o viac ako 2 hodiny od predpokladaného času odchodu (platí len pre cesty na vzdialenosť viac ako 250 km);
  • náhrada vo výške 50 % ceny cestovného lístka popri náhrade celej ceny v prípade prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania o viac ako 2 hodiny od predpokladaného času odchodu, ak autobusová a autokarová spoločnosť neponúkne cestujúcemu právo na výber medzi náhradou cestovného a presmerovaním (platí len pre cesty na vzdialenosť viac ako 250 km);
  • primeraná pomoc (menšie občerstvenie, jedlo, občerstvenie, ako aj, ak je to nevyhnutné, ubytovanie) v prípade zrušenia alebo meškania o viac ako 90 minút pre cesty trvajúce viac ako 3 hodiny (platí len pre cesty na vzdialenosť viac ako 250 km);
  • náhrada v prípade smrti, zranenia, straty alebo poškodenia batožiny ako dôsledku cestnej nehody;
  • autobusovými a autokarovými spoločnosťami zavedený mechanizmus vybavovania sťažností dostupný všetkým cestujúcim;
  • zriadenie nezávislých orgánov v každom členskom štáte EÚ, ktorých úlohou bude presadzovať nariadenie a prípadne ukladať pokuty.

Súvislosti

Predtým, ako sa pred piatimi rokmi Európska Komisia rozhodla predložiť svoj návrh týkajúci sa práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, neexistovala medzinárodná dohoda platná vo väčšine členských štátov, ani iné právne predpisy EÚ stanovujúce všeobecné práva pre tento druh dopravy.

Prijatie nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave v roku 2011 predstavovalo dokončenie právneho rámca pre používateľov všetkých druhov dopravy na úrovni EÚ. Európska únia je dnes prvým integrovaným regiónom s právami cestujúcich na svete: cestujúci sú pri svojich cestách v rámci celej EÚ chránení bez ohľadu na to, či cestujú lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom či autokarom.

Ďalšie kroky

Európska komisia usporiada prvé stretnutie s vnútroštátnymi orgánmi na jeseň roku 2013, v záujme koordinácie účinného uplatňovania právnych predpisov v oblasti práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

Ďalšie informácie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
Vaše práva cestujúceho máte po ruke
Stiahnite si aplikáciu pre smartphone o právach cestujúcich, ktorá je dostupná pre všetky platformy (práva súvisiace s lodnou, autobusovou a autokarovou dopravou sa budú čoskoro aktualizovať)

Zdroj: Európska komisia

Európska komisia

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk