8.12.2023
ID: 5923upozornenie pre užívateľov

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od predplatného podpísaného na diaľku, ktoré bolo pôvodne bezplatné a automaticky obnovené, je zaručené len raz

Inak je to v prípade, ak spotrebiteľ nebol dostatočne informovaný o celkových nákladoch spojených s predplatným

Spoločnosť Sofatutor prevádzkuje internetové vzdelávacie platformy pre žiakov. Pri prvom podpise predplatného môže byť toto predplatné počas 30 dní testované bezplatne. Počas tohto obdobia môže byť kedykoľvek vypovedané. Predplatné sa stáva plateným až po uplynutí týchto 30 dní. Ak platnosť plateného predplatného končí bez toho, aby bolo vypovedané, automaticky sa predĺži na dobu určitú.

Pri uzatvorení takéhoto predplatného na diaľku Sofatutor informuje spotrebiteľov o práve na odstúpenie od zmluvy.

Združenie na ochranu spotrebiteľov v Rakúsku sa však domnieva, že spotrebiteľ má právo na odstúpenie nielen od zmluvy o bezplatnom skúšobnom predplatnom v trvaní 30 dní, ale aj vo vzťahu k premene tohto predplatného na platené predplatné a k jeho obnovovaniu.

Rakúsky Najvyšší súd, ktorému bol spor predložený, požiadal Súdny dvor v tejto súvislosti o výklad smernice o právach spotrebiteľov1.
Súdny dvor odpovedal, že právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade uzavretia predplatného zahŕňajúceho počiatočné bezplatné obdobie, ktoré je v prípade, že nedôjde k vypovedaniu zmluvy, automaticky obnovené, je v zásade zaručené len raz.

Ak však spotrebiteľ pri uzavretí predplatného nebol jasne, zrozumiteľne a jednoznačne informovaný, že toto predplatné sa po počiatočnej bezplatnej dobe stane plateným, musí mať nové právo na odstúpenie od zmluvy po uplynutí tejto doby.

Zdroj:Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 154/23
V Luxemburgu 5. októbra 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-565/22 | Sofatutor


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk