3.10.2023
ID: 5879upozornenie pre užívateľov

Premeny obchodných spoločností a družstiev a nové postupy pre cezhraničnú mobilitu spoločností

Na Slovensku bude od 1. marca 2024 účinný nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý reguluje premeny obchodných spoločností a družstiev a nové postupy pre cezhraničnú mobilitu spoločností.

V aplikačnej praxi sme sa často stretávali s požiadavkami spoločností, ktoré požadovali v zahraničí štandardné ale naším právnym poriadkom neupravené postupy a formy pre cezhraničnú mobilitu a transformáciu spoločností, takže nový zákon prichádza so zmenami, ktoré očakávali a ktoré uvítajú.

Túto iniciatívu hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sa týka jednak vnútroštátnych ako aj cezhraničných premien obchodných spoločností.

Rovnako pozitívne hodnotíme aj snahu o vytvorenie jednotnej a prehľadnej právnej úpravy premeny obchodných spoločností, ktorá nahradí roztrieštenú a náročne štruktúrovanú právnu úpravu vnútroštátnych ako aj cezhraničných premien.

V zákone sú obsiahnuté nové inštitúty premien, ktoré súčasná právna úprava nepoznala. V praxi sa ciele a účely týchto nových inštitútov museli riešiť kombináciou viacerých foriem prevodov a inštitútov.

Nové postupy cezhraničnej mobility spoločností majú zároveň ambíciu poskytnúť adekvátnu ochranu spoločníkom, veriteľom a zamestnancom zúčastnených spoločností.

V zákone sa vymedzujú nové pojmy/formy týkajúce sa transformácie spoločností najmä premena, cezhraničná premena, fúzia, odštiepenie, cezhraničné rozdelenie, cezhraničná zmena právnej formy.

Jednou z podstatných novôt je nová úprava rozdelenia spoločností. Rozdelením sa rozumie rozštiepenie alebo odštiepenie. Práve návrh inštitútu odštiepenia považujeme za rozumný a pre podnikateľské prostredie prospešný.

Rozštiepenie pritom zodpovedá postupu rozdelenia v zmysle doterajšej právnej úpravy Obchodného zákonníka, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť zaniká a jej imanie prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, alebo novozaložené spoločnosti (rozštiepenie zlúčením resp. rozštiepenie splynutím), alebo kombinovaným spôsobom na jestvujúcu spoločnosť a novozaloženú spoločnosť.

Odštiepením sa rozumie postup, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť nezaniká – časť jej imania špecifikovaná v projekte premeny prechádza na inú spoločnosť alebo viac spoločností, či už jestvujúcich alebo novozaložených (odštiepenie zlúčením resp. odštiepenie splynutím), prípadne ich kombináciu. Aj keď odštiepenie na prvý pohľad evokuje podobnosť s často využívaným inštitútom predaja časti podniku, je potrebné tieto inštitúty odlišovať, nakoľko ich predpoklady, postup, následky a súvisiace implikácie (napr. daňové, zodpovednostné, právne následníctvo) nie sú totožné.

Jednou z ďalších podstatných novôt je nová úprava cezhraničného rozdelenia (v iných štátoch už známa, napr. v Českej republike), ktoré predstavuje ďalšiu formu cezhraničnej transakcie poskytujúcej v Slovenskej republike chýbajúce postupy pre cezhraničnú mobilitu spoločností. Cezhraničné rozdelenie je rozdelenie, ak aspoň jednou zúčastnenou spoločnosťou alebo nástupníckou spoločnosťou je slovenská spoločnosť a aspoň jednou zúčastnenou spoločnosťou alebo nástupníckou spoločnosťou je zahraničná spoločnosť, pričom nástupníckou spoločnosťou môže byť len novovznikajúca spoločnosť.

Ďalšou z podstatných novôt je inštitút cezhraničnej zmeny právnej formy, ktorý má rovnako podporiť cezhraničnú mobilitu spoločností v EÚ. Cezhraničná zmena právnej formy je postup, pri ktorom spoločnosť bez zrušenia alebo likvidácie zmení svoju právnu formu zapísanú v registri pôvodného štátu na právnu formu podľa práva cieľového štátu a zároveň premiestni do cieľového štátu aspoň svoje sídlo.

Podstatnou z pohľadu zodpovednosti štatutárnych orgánov je osobitná úprava zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu.

Ciele spoločností sú ohľadne tejto problematiky rôznorodé a vo svojej podstate vždy jedinečné, pričom k ich dosiahnutiu môže viesť viacero ciest. Cieľom môže byť napríklad zvýšenie podielu na trhu, rozšírenie a prienik na nové trhy, finančné problémy spoločnosti, dosiahnutie synergických efektov, nadobudnutie licencií, know how alebo výnimočných osôb, eliminácia konkurencie, daňové zvýhodnenie, zjednodušenie organizačnej štruktúry skupiny, úspora nákladov a pod.

Aj očakávania a nároky spoločností sú rôznorodé, a preto ku každému jednotlivému mandátu a projektu pristupujeme osobitne, pričom kladieme dôraz nielen na ich právnu realizovateľnosť ale aj na ďalšie podstatné aspekty, ako transakčná jednoduchosť (procesná, dokumentačná, časová, nákladová), a hľadanie vhodnej alternatívy z pohľadu daňových a finančných dopadov (napr. analýza daňových dopadov, nároky na Cashflow, otázky fair value a výnimky, a pod.).

Nový zákon v tomto smere rozširuje priestor na realizáciu interných alebo externých obchodných a finančných cieľov spoločností, pretože proces premien obchodných spoločností a cezhraničná mobilita spoločností je nedielne prepojená s ekonomickými hľadiskami, ktoré sú jednou z najsilnejších motivácií.


Michal Kujan

Advokát

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.

Landererova 12
811 09 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava@roedl.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk