11.12.2020
ID: 4960upozornenie pre užívateľov

Profesionálne rodičovstvo, práca alebo poslanie ?

Zákonodarca v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“) určuje tri druhy náhradnej starostlivosti[1], a to:

  • zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len „Náhradná osobná starostlivosť"), 
  • pestúnsku starostlivosť a 
  • ústavnú starostlivosť. 

Predmetom nášho príspevku bude práve špecifická forma ústavnej starostlivosti. 

Profesionálne náhradné rodičovstvo je forma ústavnej starostlivosti, ktorá sa na rozdiel od klasickej ústavnej starostlivosti neposkytuje v ústavnom zariadení, ale v domácom prostredí profesionálneho rodiča, prípadne v rodinnom dome alebo v byte na tento účel poskytnutom Centrom pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“). Jej cieľom je zabezpečenie náhradného rodinného prostredia, v ktorom má dieťa možnosť priblížiť sa v čo najväčšej možnej miere bežnému životu v rodine, pričom sa zohľadňujú individuálne potreby každého dieťaťa. 

Náhradné rodinné prostredie v ústavnej starostlivosti môže dieťaťu poskytnúť iba profesionálny náhradný rodič. Povolanie profesionálneho náhradného rodiča sa však od iných povolaní zásadne odlišuje, a to hneď z niekoľkých príčin.

Kvalifikačné predpoklady profesionálneho rodiča 

Ak má fyzická osoba záujem uchádzať sa o pracovné miesto profesionálneho náhradného rodiča ešte predtým, ako tak môže urobiť, je nutné, aby spĺňala kvalifikačné predpoklady a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.  

Rozsah prípravy profesionálneho rodiča sa líši podľa toho, či záujemca o profesionálne rodičovstvo dosiahol aspoň nižšie stredné odborné vzdelanie, prípadne stredné odborné vzdelanie, alebo dosiahol úplné stredné všeobecné vzdelanie, prípadne úplné stredné odborné vzdelanie. V prvom prípade je potrebné absolvovať odbornú prípravu v rozsahu 80 hodín, v druhom prebehne príprava v skrátenom rozsahu 60 hodín. 

Ak má byť profesionálnemu rodičovi zverené dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, môže vykonávať starostlivosť v profesionálnej rodine len taká fyzická osoba, ktorá okrem absolvovania 60 hodinovej prípravy, disponuje aj úplným stredným všeobecným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním a spĺňa tak osobitné kvalifikačné predpoklady. 

Kto môže povolanie profesionálneho rodiča vykonávať? 

Podľa Zákona o rodine v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti a mladých dospelých profesionálny náhradný rodič, ktorým je: 

  • manžel a manželka, ktorí sú zamestnancami Centra pre deti a rodiny, alebo 
  • fyzická osoba, ktorá je zamestnancom Centra pre deti a rodiny. 

Profesionálny rodič-fyzická osoba môže mať v profesionálnej starostlivosti najmenej jedno dieťa a najviac tri deti alebo mladých dospelých. Ak sú profesionálnymi rodičmi manželia, v jednej profesionálnej rodine môžu mať najmenej dve deti a najviac šesť detí alebo mladých dospelých.

Pracovnoprávny rozmer povolania profesionálneho náhradného rodiča 

Fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a absolvovala prípravu v potrebnom rozsahu, môže prácu profesionálneho náhradného rodiča vykonávať iba vtedy, ak uzavrie pracovnú zmluvu s Centrom pre deti a rodiny. 

Medzi Centrom pre deti a rodiny a profesionálnym rodičom vzniká pracovnoprávny vzťah. Tento sa právne reglementuje ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V pracovných zmluvách profesionálnych náhradných rodičov je výkon ich práce zvyčajne definovaný ako domácka práca podľa § 52 Zákonníka práce[2]. Náhradný profesionálny rodič tak nemá nárok na mzdu za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce. Rovnako sa na daný pracovnoprávny vzťah nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch. 

Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že profesionálny rodič má dieťa v nepretržitej 24 hodinovej osobnej starostlivosti. Zákonník práce však upravuje maximálny rozsah pracovného času zamestnanca na 40 hodín týždenne. Skutočný pracovný čas profesionálneho náhradného rodiča je 168 hodín týždenne. Vzhľadom k vyššie uvedenému, profesionálnemu rodičovi nevznikne nárok na mzdu za prácu nadčas, a to i napriek tomu, že odpracuje viac než štvornásobok povoleného týždenného času. 

S určitosťou však môžeme povedať, že v súvislosti s výkonom práce profesionálneho rodiča, je nenárokovateľnosť mzdy za prácu nadčas najmenším problémom. V prípade nepredvídateľnej a neočakávateľnej situácie, akou môže byť napr. úraz zvereného dieťaťa, ktorému často objektívne nie je možné dosť dobre predísť ani pri najlepšej starostlivosti, Centrum pre deti a rodiny takýto incident neraz vyhodnocuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Podľa akých kritérií zamestnávateľ profesionálneho rodiča úraz dieťaťa vyhodnocuje a kedy ho za porušenie či závažné porušenie pracovnej disciplíny považovať môže, zásadne nie je známe.

Pracovné výkazy, ktoré profesionálni rodičia odovzdávajú vyplnené podľa pokynov nadriadených, v maximálnom rozsahu 5 - 6 hodín denne, pokrývajú iba 6 hodín z celého dňa. Kto nesie zodpovednosť za dieťa zvyšných 18 hodín, pracovné zmluvy profesionálnych rodičov neurčujú. Porušením pracovnej disciplíny však nemôže byť udalosť, ktorá nastala mimo pracovnej doby zamestnanca tým, že nevykonával svoju prácu podľa pracovnej zmluvy mimo svojho pracovného času. 

Ďalším problémom profesionálneho náhradného rodičovstva je čerpanie dovolenky. Napriek tomu, že v mnohých Centrách pre deti a rodiny sa už situácia zlepšuje, množstvo náhradných rodičov ešte ani dnes dovolenku v skutočnosti nečerpá. Zamestnávateľ im síce čerpanie dovolenky určí, dieťa im však v starostlivosti ponechá, a tak zamestnávateľ aj počas trvania dovolenky vykonáva pracovnú činnosť podľa zmluvy a v rozsahu 168 hodín týždenne. Uvedené sa opakuje aj vtedy, ak zamestnanec požiada o pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. 

Problematika úpravy pracovného pomeru profesionálnych rodičov je zákonodarcovi dobre známa, zatiaľ však asi nejestvuje dostatočný spoločenský tlak na zmenu právnej úpravy, ktorá by profesionálnym náhradným rodičom zabezpečila možnosť dôstojného a spravodlivého výkonu ich povolania. Napokon aj podľa oficiálnej webovej stránky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“) je profesionálne náhradné rodičovstvo veľmi zodpovednou a náročnou prácou, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej starostlivosti o dieťa. Kedy by si mal profesionálny rodič uplatňovať svoje pracovné práva podľa Zákonníka práce, Úrad nespomína. 

Záver

Hoci je povolanie profesionálneho rodiča celospoločensky prínosné, tak v právnej oblasti skrýva nejedno úskalie.

Bezák
Mgr. et Mgr. Michal Bezák,
advokát

 
Semančín_loogo_300
 
 
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451
 

[1] K tomu pozri PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. 2 vydanie. Bratidlava: C. H. Beck 2013 na strane 249 a nasledujúce.

[2] K tomu pozri bližšie: BARANCOVÁ, H. a kol.: Zákonník práce. Komentár 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck 2017 na strane 491 a nasledujúce.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk