5.8.2014
ID: 2346upozornenie pre užívateľov

Pôžičky od nebankových subjektov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely k zákonu č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.

 
 AK Kollar
 
Predmetná novela zákona má zaviesť povinnosť pre nebankové subjekty, že budú môcť požičiavať peniaze len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska bude viesť na svojom webovom sídle zoznam veriteľov s platným povolením na poskytovanie spotrebných úverov. O udelenie povolenia na poskytovanie spotrebných úverov bude môcť Národnú banku Slovenska požiadať len veriteľ, ktorý bude mať právnu formu buď ako spoločnosť s ručením obmedzeným alebo ako akciová spoločnosť. Veritelia tiež budú mať povinnosť zriadiť dozornú radu a splatiť peňažný vklad do základného imania najmenej vo výške 100.000,-EUR, pričom výška základného imania veriteľa nebude môcť klesnúť pod túto sumu. Veriteľ sa bude môcť po novom uchádzať o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu alebo v obmedzenom rozsahu. Veriteľ poskytujúci spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu bude môcť poskytnúť spotrebiteľské úvery celkovo v priebehu 12 nasledujúcich mesiacov len do výšky 10.000,- EUR. Predmetná novela má zaviesť aj spoločný elektronický register údajov o spotrebiteľských úveroch, ktorý budú musieť viesť veritelia spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia. Daný register má poskytovať veriteľom viaceré údaje o poskytnutých spotrebiteľských úverov spotrebiteľom a schopnosť spotrebiteľa splácať poskytnutý spotrebiteľský úver. Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 01.01.2015.

Zdroj TU.


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4,
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax:  +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk