22.2.2024
ID: 6008upozornenie pre užívateľov

Rada a Parlament otvárajú cestu k európskemu preukazu osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím

Predsedníctvo Rady dnes dosiahlo dohodu s vyjednávačmi Európskeho parlamentu o smernici, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím.

Za vydávanie fyzických a digitálnych európskych preukazov osoby so zdravotným postihnutím v prístupnom formáte budú zodpovedné vnútroštátne orgány. Preukazy sa budú uznávať v celej EÚ ako dôkaz o zdravotnom postihnutí alebo nároku na osobitné služby na základe zdravotného postihnutia.

Hlavné prvky kompromisného znenia

Predbežne dohodnuté znenie zachováva a posilňuje cieľ smernice, ktorým je zabezpečiť rovnaký prístup k osobitným podmienkam alebo preferenčnému zaobchádzaniu, ktoré sa poskytujú osobám so zdravotným postihnutím počas krátkodobých pobytov v celej EÚ, ako sú znížené alebo nulové vstupné poplatky, prednostný prístup, pomoc a vyhradené parkovacie miesta.

Medzi ďalšie prvky dohodnuté počas medziinštitucionálnych rokovaní patria:

  • členské štáty rozšíria používanie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím na obdobia dlhšie ako krátkodobý pobyt v rámci programov mobility EÚ a môžu sa rozhodnúť tak urobiť aj v iných prípadoch
  • európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím sa bude vydávať a obnovovať bezplatne s výnimkou prípadov straty alebo poškodenia členské štáty sa môžu rozhodnúť účtovať poplatok súvisiaci s administratívnymi nákladmi na vydanie alebo obnovenie európskeho parkovacieho preukazu
  • písmeno A možno doplniť do európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú zvýšenú potrebu podpory alebo ktoré majú nárok na podporu osobného asistenta
  • obe karty budú obsahovať kód QR, aby sa zabránilo podvodom
  • príslušné informácie o týchto dvoch preukazoch poskytne webové sídlo EÚ, dostupné vo všetkých jazykoch a v prístupných formátoch; aj členské štáty budú musieť verejnosti poskytovať informácie o preukazoch v prístupných formátoch
  • digitálny formát európskeho parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím zostane pre členské štáty voliteľný

Kontext a ďalšie kroky

Návrh Komisie bol prijatý v septembri 2023 a Rada zaujala svoju rokovaciu pozíciu v novembri 2023. Intenzívne rokovania o konečnej podobe smernice sa začali 17. januára 2024 a boli úspešne ukončené dnešnou dohodou za menej ako jeden mesiac.

Práca na finalizácii znenia bude pokračovať na technickej úrovni. Predbežnú dohodu potom bude musieť potvrdiť Rada a Parlament, za tým bude nasledovať právno-lingvistická kontrola smernice a jej formálne prijatie oboma inštitúciami.

Obaja spoluzákonodarcovia sa dohodli, že členské štáty budú mať 2,5 roka na prispôsobenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov a 3,5 roka na začatie uplatňovania smernice. Organizácie zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím sa budú podieľať na zavádzaní a hodnotení európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a európskeho parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zdroj: TS Európsky parlament

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk