17.6.2022
ID: 5460upozornenie pre užívateľov

Rada prijala dve všeobecné smerovania a odporúčanie na zlepšenie operačnej policajnej spolupráce a výmeny informácií

Rada s cieľom účinne bojovať proti trestnej činnosti a reagovať na jej nové hrozby prijala odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci. Zároveň prijala všeobecné smerovania týkajúce sa o smernice o výmene informácií a o nariadení Prüm II.

Nariadenie Prüm II

Účelom nariadenia Prüm II je uľahčiť automatickú výmenu údajov o DNA, daktyloskopických údajov a údajov o evidencii vozidiel medzi orgánmi presadzovania práva s cieľom predchádzať trestným činom, odhaľovať ich a vyšetrovať. Umožňuje orgánom presadzovania práva vyhľadávať vo vnútroštátnych databázach jedného alebo viacerých členských štátov, pričom systém im poskytne výsledky vo forme nájdeného alebo nenájdeného záznamu. Potom si môžu príslušné údaje vyžiadať.

V novom znení sa táto výmena rozširuje na ďalšie kategórie údajov, ako sú podoby tváre, policajné záznamy podozrivých osôb a odsúdených páchateľov a vodičské preukazy.

Cieľom nového znenia je tiež modernizovať technickú infraštruktúru na podporu týchto výmen nahradením množstva priamych prepojení medzi vnútroštátnymi databázami centrálnym smerovačom, ktorý ich všetky spojí. Vďaka tomu bude systém výkonnejší a efektívnejší, čo orgánom umožní ľahšie vyhľadávanie vo viacerých databázach.

Týmto nariadením sa do prümského systému začleňuje aj Europol, a to tak, že môže spúšťať vyhľadávanie a poskytovať prístup do svojich databáz obsahujúcich biometrické údaje z tretích krajín.

Smernica o výmene informácií

Cieľom tohto textu je upraviť organizačné a procesné aspekty výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva, čím sa prispeje k účinnej výmene informácií. Zaistí sa ním rovnocenný prístup orgánov presadzovania práva k informáciám dostupným v iných členských štátoch a predíde pribúdaniu komunikačných kanálov, ktoré sa využívajú na výmenu informácií, pričom sa posilní úloha Europolu ako centra EÚ pre informácie o trestnej činnosti.

Členské štáty zriadia jednotné kontaktné miesto na výmenu informácií s inými krajinami EÚ, ktoré bude fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni. V naliehavých prípadoch by sa požadované informácie mali sprístupniť do ôsmich hodín, ak ich má jednotné kontaktné miesto priamo k dispozícii, alebo do troch dní, ak ich môže získať od verejných orgánov alebo súkromných subjektov. V prípade všetkých ostatných žiadostí by sa informácie mali sprístupniť do siedmich dní.

Europol by okrem toho mal byť v kópii každej výmeny informácií, pričom v znení smernice sa v tejto súvislosti uvádza len niekoľko výnimiek. Štandardným komunikačným kanálom by sa stala sieťová aplikácia na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA), ktorú spravuje Europol.

Odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci

Cezhraničné prenasledovanie, cezhraničné sledovanie a spoločné hliadky a operácie sú základnými nástrojmi policajnej spolupráce, prostredníctvom ktorých sa prispieva k tomu, aby osoby nemohli uniknúť orgánom presadzovania práva jednoduchým prekročením hranice.

V prijatom odporúčaní sa stanovuje súbor noriem pre operačnú spoluprácu medzi policajtmi pôsobiacimi v inom členskom štáte alebo zúčastňujúcimi sa na spoločných operáciách. Odporúčanie zahŕňa:

  • súbor zásad pre cezhraničné prenasledovanie a sledovanie
  • zoznam trestných činov, v prípade ktorých by sa malo umožniť cezhraničné prenasledovanie a sledovanie
  • rámec pre spoločné operácie
  • zavedenie podpornej platformy pre spoločné hliadky a spoločné operácie, ako aj zabezpečenie účinného prístupu k informáciám a komunikácie prostredníctvom zabezpečených kanálov
  • spoločnú odbornú prípravu a profesijný rozvoj s cieľom vytvoriť európsku policajnú kultúru
Ďalší postup

Rokovania s Európskym parlamentom o týchto dvoch legislatívnych návrhoch sa začnú po tom, ako Parlament prijme svoju pozíciu.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk