2.8.2023
ID: 5809upozornenie pre užívateľov

Rada prijala rozhodnutia na podporu modernizovaných vývozných úverov

Rada prijala dve rozhodnutia, v ktorých sa stanovuje pozícia EÚ k navrhovaným zmenám Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch. Pozíciou EÚ je podporiť obe zmeny.

Vďaka Dohode o štátom podporovaných vývozných úveroch sa podporia rovnaké podmienky pre vývozcov, čím sa vytvára rámec pre riadne využívanie štátom podporovaných vývozných úverov. Ide pri tom o takzvanú džentlmenskú dohodou, ktorá sa vyrokovala v rámci OECD v roku 1978 a odvtedy sa aktualizovala a transponovala do práva EÚ.

Modernizovaná dohoda

Prvé rozhodnutie, ktoré sa dnes prijalo, sa týka navrhovanej modernizácie dohody. Cieľom modernizácie je umožniť dlhšie lehoty splatnosti a väčšiu flexibilitu pri finančnom štruktúrovaní vývozných úverov, napríklad pokiaľ ide o frekvenciu, veľkosť a spôsob splácania istiny a platby úrokov. Pomocou tejto modernizácie sa má dosiahnuť dostatočná pružnosť pravidiel, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre krajiny uplatňujúce túto dohodu, a aby sa zabránilo vytláčaniu súkromného sektora.

Podpora zelenej transformácie

Druhé rozhodnutie sa týka navrhovanej zmeny sektorového dohovoru o vývozných úveroch na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu a vodného hospodárstva uvedeného v prílohe k dohode. Účelom tejto zmeny je rozšíriť rozsah pôsobnosti sektorového dohovoru, aby sa podmienky v ňom stanovené vzťahovali na širšiu škálu priemyselných odvetví. V súčasnosti sa sektorový dohovor zameriava len na niektoré odvetvia výroby a prenosu energie. Rozšírenie jeho pôsobnosti by agentúram pre vývozné úvery umožnilo zohrávať významnejšiu úlohu pri podpore zelenej transformácie a prispievať k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody. Vďaka navrhovanej zmene sa tiež lepšie zosúladia kritériá identifikácie adaptačných projektov s normami, podľa ktorých sa riadia rozvojové banky.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk