3.11.2022
ID: 5583upozornenie pre užívateľov

Rada schválila sumu na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy na rok 2021

V roku 2021 Európska únia a jej 27 členských štátov vyčlenili 23,04 miliardy EUR1 z verejných zdrojov na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy s cieľom podporiť rozvojové krajiny pri znižovaní ich emisií skleníkových plynov a adaptácii na účinky zmeny klímy.

Rada dnes túto sumu schválila v rámci prípravy na konferenciu zmluvných strán Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 27), ktorá sa bude konať od 6. do 18. novembra v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Táto suma vychádza z podrobných pravidiel EÚ týkajúcich sa vykazovania financovania opatrení v oblasti zmeny klímy stanovených v nariadení o riadení.2

Podľa údajov Európskej komisie sa v roku 2021 viac ako 54 % finančných prostriedkov určených pre rozvojové krajiny vyčlenilo buď na adaptáciu na zmenu klímy, alebo na prierezové opatrenia (zahŕňajúce iniciatívy na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu) a takmer polovica celkových finančných prostriedkov bola vyčlenená vo forme grantov.

EÚ a jej členské štáty sú odhodlané naďalej plniť svoje záväzky týkajúce sa medzinárodného financovania opatrení v oblasti zmeny klímy v záujme naplnenia spoločného cieľa rozvinutých krajín mobilizovať 100 miliárd USD ročne, ktorý sa bude uplatňovať do roku 2025. O tomto odhodlaní svedčí stabilná úroveň financovania opatrení v oblasti zmeny klímy zo strany EÚ v roku 2021, ktorá druhýkrát za sebou prekročila 23 miliárd EUR, a to aj napriek dôsledkom pandémie COVID-19.

Medzinárodné verejné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy zohráva spolu so súkromným financovaním v tejto oblasti dôležitú úlohu pri pomoci rozvojovým krajinám pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015.

Zdroj: TS EU


1 Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy z verejných rozpočtov zahŕňa 2,50 miliardy EUR z rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu a 2,56 miliardy EUR z Európskej investičnej banky. Celková suma je vypočítaná na základe záväzkov prijatých v rámci bilaterálnej a multilaterálnej podpory a nezahŕňa finančnú podporu mobilizovanú prostredníctvom verejných intervencií (mobilizované finančné prostriedky zo súkromných zdrojov). Niektoré záväzky sa vzťahujú na viacročné obdobie, z tohto dôvodu môžu vykazované ročné sumy časom kolísať.

2 Členské štáty EÚ nahlásili údaje o záväzkoch podľa článku 19 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 („nariadenie o riadení“) a článku 6 vykonávacieho nariadenia Komisie 2020/1208 a príloh III – V k nemu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk