12.3.2014
ID: 1628upozornenie pre užívateľov

Rámec na ochranu právneho štátu v Európskej únii

Európska komisia prijala nový rámec na riešenie systémových ohrození právneho štátu v ktoromkoľvek z 28 členských štátov EÚ. Kolégium komisárov dospelo k záveru, že je potrebné vytvoriť nástroj umožňujúci riešiť takéto systémové ohrozenia na úrovni EÚ.

Nový rámec doplní konania o porušení právnych predpisov – používané pri porušení právnych predpisov EÚ – a takzvaný postup podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý v najvážnejších prípadoch umožňuje pozastavenie hlasovacích práv v prípade „závažného a pretrvávajúceho porušovania“ hodnôt EÚ zo strany členského štátu.

Novým rámcom sa zavádza nástroj včasného varovania, ktorý Komisii umožní nadviazať s príslušným členským štátom dialóg s cieľom predísť vystupňovaniu systémových hrozieb pre právny štát. Ak sa nenájde prostredníctvom tohto nového rámca EÚ na podporu právneho štátu riešenie, článok 7 bude vždy k dispozícii ako posledná možnosť na vyriešenie krízy a zabezpečenie súladu s hodnotami Európskej únie. Nový rámec nepredstavuje pre Komisiu žiadne nové právomoci, ani ich pre Komisiu nevyžaduje, ale transparentne ukazuje, ako Komisia vykonáva svoju úlohu na základe zmlúv.

Hlavné charakteristiky nového rámca na ochranu právneho štátu

Nový rámec plne vychádza zo súčasných zmlúv EÚ a dopĺňa existujúce nástroje, najmä postup podľa článku 7 a konania vedené Komisiou vo veci porušenia právnych predpisov. To samozrejme nevylučuje prípadnú budúcu zmenu zmlúv v tejto oblasti.

Zameriava sa na právny štát. Právny štát je základom všetkých hodnôt, na ktorých je Únia založená. Zaručením rešpektovania právneho štátu sa dosiahne ochrana ďalších základných hodnôt. Komisia používa širokú definíciu právneho štátu vychádzajúcu zo zásad stanovených v judikatúre Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré v zásade chápu právny štát ako systém, v ktorom sa uplatňujú a presadzujú právne predpisy.

Rámec sa môže uplatniť v situáciách, keď dôjde k zrúteniu systému, ktoré negatívne ovplyvňuje integritu, stabilitu a riadne fungovanie inštitúcií a mechanizmov zavedených na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie právneho štátu. Rámec EÚ nie je určený na riešenie jednotlivých situácií alebo izolovaných prípadov porušovania základných práv alebo justičných omylov.

Rovnosť členských štátov: rámec sa bude uplatňovať rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a bude fungovať na základe rovnakých kritérií pre to, čo sa považuje za systémové ohrozenie právneho štátu.

Pre prípady ohrozenia právneho štátu sa rámcom EÚ zavádza nástroj včasného varovania, ktorý Komisii umožní nadviazať s príslušným členským štátom dialóg s cieľom nájsť riešenia pred tým, než dôjde k použitiu existujúcich právnych mechanizmov podľa článku 7 zmluvy.

Európska komisia zohráva v tomto novom právnom rámci na ochranu právneho štátu ústrednú úlohu ako nezávislá strážkyňa hodnôt Únie. Môže sa pritom opierať o odborné znalosti ostatných inštitúcií EÚ a medzinárodných organizácií [1]

Trojfázový postup

Účelom rámca je umožniť Komisii, aby spolu s dotknutým členským štátom mohla nájsť riešenie s cieľom zabrániť vzniku systémového ohrozenia právneho štátu, ktoré by mohlo prerásť do „jasného rizika závažného porušenia“ s potenciálom použitia článku 7 Zmluvy o EÚ. V prípade existencie jasných známok systémového ohrozenia právneho štátu v členskom štáte Komisia môže začať „postup pred uplatnením článku 7“ a nadviazať dialóg s týmto členským štátom. Proces má tri fázy:

  • Hodnotenie Komisie: Komisia zhromaždí a preskúma všetky príslušné informácie, pričom posúdi, či existujú jasné známky systémového ohrozenia zásad právneho štátu. Ak Komisia dospeje k názoru, že skutočne o situáciu systémového ohrozenia právneho štátu ide, začne s príslušným členským štátom dialóg – zašle mu ako varovanie odôvodnené stanovisko na účely ochrany právneho štátu. To poskytne príslušnému členskému štátu možnosť odpovedať.
  • Odporúčanie Komisie: v druhej fáze, pokiaľ sa záležitosť ešte uspokojivo nevyriešila, vydá Komisia odporúčanie na účely ochrany právneho štátu adresované členskému štátu. Členský štát dostane lehotu na vyriešenie zistených problémov a musí Komisiu informovať o prijatých opatreniach. Komisia svoje odporúčanie uverejní.
  • Kroky nadväzujúce na odporúčanie Komisie: v tretej fáze Komisia sleduje kroky, ktoré členský štát na základe odporúčania podniká. Ak sa v stanovenej lehote nedosiahne uspokojivý výsledok, môže Komisia použiť jeden z mechanizmov stanovených v článku 7 Zmluvy o EÚ.

Celý proces je založený na nepretržitom dialógu Komisie s dotknutým členským štátom. Komisia pravidelne a podrobne informuje Európsky parlament a Radu.

Rešpektovanie zásad právneho štátu je predpokladom na ochranu všetkých základných hodnôt vymenovaných v článku 2 Zmluvy o EÚ. Je taktiež nevyhnutné na zachovanie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a z medzinárodného práva. Od roku 2009 Európska komisia čelila pri niekoľkých príležitostiach krízovým udalostiam v niektorých členských štátoch, ktoré odhalili konkrétne problémy v oblasti právneho štátu. V prejave o stave Únie za rok 2012 predseda Barroso pripomenul, že politická únia si vyžaduje aj posilnenie právneho štátu ako základnej hodnoty EÚ, a oznámil kroky na tento účel (SPEECH/12/596). V rovnakom zmysle sa vyslovil Európsky parlament v uznesení z 3. júla 2013 a Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci v záveroch zo 6. júna 2013 (pozri aj SPEECH/13/348).

Kolégium komisárov viedlo prvú orientačnú diskusiu o tom, ako zabezpečiť lepšiu ochranu právneho štátu v Európskej únii počas seminára v auguste 2013. V septembri potom podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová predstavila v Centre pre európske politické štúdie svoju víziu nového rámca na ochranu právneho štátu v Európskej únii (SPEECH/13/677). V novembri 2013 sa za účasti viac než 600 zástupcov zainteresovaných strán uskutočnila konferencia na vysokej úrovni o budúcnosti súdnictva v EÚ, Assises de la Justice, ktorej jedna časť bola osobitne venovaná novému mechanizmu na ochranu právneho štátu.

Na základe všetkých týchto diskusií uskutočnilo kolégium komisárov 25. februára 2014 ďalšiu orientačnú diskusiu a následne prijalo nový rámec na ochranu právneho štátu, ktorý sa dnes predkladá.


Zdroj: Európska komisia


--------------------------------------------------------------------------------
[1] najmä Európskeho parlamentu, Rady, Agentúry pre základné práva, Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) atď.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk