7.7.2020
ID: 4838upozornenie pre užívateľov

Reforma justície nepočká – odpočet prvých 100 dní

​​Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková musela okamžite po nástupe riešiť krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom, s rovnakým tempom sa tím na ministerstve pod jej vedením pustil aj do plnenia úloh z Programového vyhlásenia vlády. Cieľom je naplniť záväzok z programového vyhlásenia v oblasti spravodlivosti, ktorým je obnova dôvery v právny štát a to, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Už počas prvých 100 dní od nástupu ministerky sa nielen že podarilo naštartovať prácu na reformách a legislatívnych úpravách, ale ministerstvo pod jej vedením predstavilo aj konkrétne výsledky.

COVID-19

V súvislosti s koronavírusom prišlo ministerstvo veľmi rýchlo s opatreniami pre zmiernenie dopadov krízy. Prerušili sa premlčacie, prekluzívne a procesné lehoty. Zaviedli sme zákaz výkonu záložného práva, dražieb či iného speňažovania majetku zo strany dražobných spoločností, exekútorov či správcov. Vďaka nami navrhnutej legislatíve sa spružnilo aj obstarávanie napríklad rúšok a respirátorov počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Medzi najvýznamnejšie opatrenia pre pomoc podnikateľov, ktorí sú z ekonomického hľadiska negatívne zasiahnutí dopadmi koronakrízy, patrí vytvorenie tzv. dočasnej ochrany podnikateľov. Okrem toho sme v spolupráci s ministerstvom hospodárstva pripravili zákon, ktorý umožní preplácanie časti nájmu prevádzkam, ktoré boli počas pandémie zatvorené. Zároveň sme vytvorili novú možnosť pre podnikateľov pod dočasnou ochranou pre prípad, keď iní nerešpektujú súdne rozhodnutia a ohrozujú tak prevádzku podniku.  

Počas koronakrízy sa tiež podarilo prijať opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť niektoré procesy aj do budúcnosti. Bezpečnostné opatrenia prijaté pre zamedzenie vírusu ovplyvnili napríklad zasadnutia Súdnej rady. Vďaka rýchlej reakcii ministerstva sa členovia Súdnej rady môžu po novom zúčastniť na rokovaní aj online. Takisto je možné v trestnom konaní predpokladať väčšie využívanie video-konferencií pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby namiesto eskortovania odsúdených. Zbor väzenskej a justičnej stráže spustil možnosť „videonávštev“, ktoré plánuje využívať aj po skončení protipandemických opatrení.

LEGISLATÍVNE ZMENY

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej intenzívne pracuje na návrhoch a opatreniach pre reformu justície. Agenda, na ktorú sa zameriava pokrýva v zásade tri veľké oblasti – fungujúca justícia, pomoc ľuďom v problémoch a zvyšovanie dôveryhodnosti štátu.

Už v rámci prvých 100 dní od nástupu súčasnej vlády predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková do medzirezortného pripomienkovania rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku. Jeho cieľom je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu. Návrh zákona tiež zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin zneužitia práva (ohýbanie práva) a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (prikrmovanie). Celý materiál je naplnením Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát. Viac informácií o tomto návrhu nájdete tu​.

V záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície pracuje ministerstvo spravodlivosti na ústavnom zákone v oblasti justície, s ktorého konkrétnou podobou finišuje. Ústavný zákon bude napr. zahŕňať reformu zloženia Súdnej rady SR, previerky majetkových pomerov všetkých sudcov, reformu zloženia Ústavného súdu SR, prirodzenú obmenu sudcov zavedením vekového stropu pre sudcov či zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu na vyvodzovanie zodpovednosti nielen pre sudcov, ale pre všetky právnické profesie.

Tím na ministerstve intenzívne pracuje aj na reforme súdnej mapy. Tá bude jedným z nástrojov na špecializáciu sudcov na hlavné agendy, ako aj na pretrhnutie korupčných väzieb v justícii. Súčasťou tohto opatrenia bude aj prísna špecializácia v rodinnoprávnej agende.

Ministerstvo okrem toho predstavilo aj nový, transparentný systém určovania počtu voľných miest sudcov na súdoch. Končí sa tak doterajšia prax prideľovania voľných sudcovských miest „len“ na základe osobných stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu a sile ich argumentácie.

PERSONÁLNE ZMENY

Za krátky čas od nástupu ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej prišlo v rezorte aj k zásadným personálnym zmenám. Obmenili sa členovia Súdnej rady nominovaní vládou a parlamentom, keďže predchádzajúci členovia Súdnej rady za vládu a parlament sa po dohode s ministerkou spravodlivosti vzdali členstva. Po viacerých neúspešných pokusoch sa podarilo zvoliť JUDr. Jána Šikutu za nového predsedu Najvyššieho súdu SR. O nových odborníkov sa rozšíril aj tím na ministerstve spravodlivosti. Okrem štátneho tajomníka Michala Luciaka, ktorý zastrešuje dôležitú agendu elektronizácie súdnictva a ekonomiku, má ministerstvo spravodlivosti významnú posilu aj v osobe druhého štátneho tajomníka. Od 1. júna 2020 je ním sudca Michal Novotný, ktorý prišiel pomôcť najmä s reformou justície. „Veľmi sa teším, že potrebnú reformu justície budem robiť so štátnym tajomníkom, ktorý je z prostredia sudcov. Michal Novotný nie je človek, ktorý by bol neznámy. Je to človek, ktorý sa vyjadroval k potrebe reformy aj k tomu, že samotní sudcovia potrebujú zrkadlo. Som rada, že takéhoto človeka na ministerstve máme,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Personálne sa posilňuje aj sudcovský stav. Pani prezidentka tento a minulý mesiac vymenovala 25 nových sudcov. „Považujem za dôležité, aby nám teraz do justície vstúpili noví, mladí ľudia, ktorí môžu priniesť nového ducha. Myslím, že každý jeden novovymenovaný sudca si uvedomuje, že prichádza do justície, ktorá je na križovatke a je na ňom o to väčšia zodpovednosť, aby pomáhal justícii vrátiť kredit, ktorý teraz nevyhnutne potrebuje,“ uviedla M. Kolíková.

Ministerstvo pod vedením Márie Kolíkovej tiež systematicky podniká kroky k očiste justície od tých, pri ktorých existujú podozrenia, že sa spreneverili svojmu poslaniu. Boli podané viaceré disciplinárne návrhy na sudcov, podnety na Slovenskú advokátsku komoru, začalo sa správne konanie proti konkurznej správkyni za pochybenia v konkurznom konaní vedenom na majetok odsúdeného L. Bašternáka. A sú pripravené ďalšie návrhy na začatie disciplinárnych konaní proti notárom a súdnym exekútorom. Ministerka spravodlivosti tiež využila svoju právomoc a podala dovolanie v mediálne známej kauze pozemkovej mafie, ktorú Najvyšší súd zastavil.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk