29.10.2014
ID: 2659upozornenie pre užívateľov

Regionálna investičná pomoc

V súvislosti so zmenou programového obdobia 2007-2013 na nové obdobie 2014-2020 bola prijatá aj nová európska legislatíva týkajúca sa regionálnej investičnej pomoci. Na Slovensku sa zmena zatiaľ prejavila len ich čiastočnou úpravou, pričom môžeme očakávať, že Slovenský zákonodarca príslušné zmeny dokončí v najbližšej dobe.

 
 Peterka & Partners
 
Na európskej úrovni bolo prijaté nové Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy, ktoré nahradilo predošlé rovnomenné Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008. Zároveň boli prijaté aj nové Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020.

Na národnej úrovni je regionálna investičná pomoc upravená najmä v zákone č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o investičnej pomoci“) a v nariadení Vlády SR č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky („Nariadenie o investičnej pomoci“).  

Zákon o investičnej pomoci bol v roku 2014 novelizovaný zákonom č. 102/2014 Z. z., ktorý zaviedol upravený režim pre niektoré investície nad 200 000 000 EUR, avšak ešte nedošlo k úprave v zmysle nového Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014. Zmena Nariadenia o investičnej pomoci, ktorá už reflektovala aj nové európske pravidlá, bola zavedená nariadením Vlády SR č. 186/2014 Z. z., ktorým sa upravila maximálna intenzita investičnej pomoci tak aby brala do úvahy pravidlá nového programového obdobia (konkrétne novú mapu regionálnej pomoci).

Pre úplnosť uvádzame, že novela Zákona o investičnej pomoci, ktorá bude reflektovať úpravu pravidiel vzhľadom na nové Nariadenie Komisie č. 651/2014 a nové Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, je v čase písania tohto článku v štádiu prípravy. Bez ohľadu na pripravovanú novelu Zákona o investičnej pomoci je možné sumarizovať základné pravidlá prideľovania regionálnej investičnej pomoci.

Podmienky regionálnej pomoci na Slovensku

Na úvod je potrebné dodať, že na poskytnutie regionálnej štátnej pomoci nie je právny nárok.

Všeobecné podmienky regionálnej pomoci sú podpora počiatočnej investície, vytváranie pracovných miest a motivačný účinok na investičný projekt.

Zjednodušene je možné povedať, že počiatočnou investíciou sa rozumie investičný zámer, ktorý je zameraný na vybudovanie nového podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku alebo diverzifikáciu výroby podniku. Vytvorením nových pracovných miest sa rozumie čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, pričom celkový čistý nárast nesmie byť menší ako 10 % z uvedeného priemeru a zároveň nárast nesmie byť menší ako 40 zamestnancov. Motivačný účinok sa považuje za preukázaný, ak k začatiu prác na projekte dôjde až po potom ako Ministerstvo hospodárstva SR formálne potvrdí, že projekt má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. V zmysle nového Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 bude pravdepodobne tento moment možnosti začatia prác posunutý na moment podania investičného zámeru na Ministerstvo hospodárstva SR (a potvrdenie už Ministerstvo hospodárstva SR nebude vydávať).

Formy poskytovania pomoci

Regionálna investičná pomoc sa poskytuje v týchto formách.

 • (i) dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
 • (ii) úľava na dani z príjmu,
 • (iii) príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta,
 • (iv) prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku.

Schvaľovací proces

Medzi hlavné inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú schvaľovacieho procesu, patrí Ministerstvo hospodárstva SR (prípadne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ak ide o pomoc v oblasti cestovného ruchu), Slovenská vláda a v niektorých prípadoch aj Európska Komisia. Okrem uvedených inštitúcií do procesu zasahujú aj jednotliví poskytovatelia investičnej pomoci, a to Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenský pozemkový fond, obec, VÚC a i.

Samotný proces schvaľovania je možné rozdeliť do niekoľkých krokov:

 • podanie investičného zámeru,
 • vypracovanie odborného posudku k investičnému zámeru,
 • vydanie písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci (ako sme vyššie uviedli písomné potvrdenie bude pravdepodobne zrušené),
 • vypracovanie návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre poskytovateľov,
 • vypracovanie stanovísk a vyjadrení jednotlivých poskytovateľov k navrhovanej investičnej pomoci,
 • v prípade súhlasných stanovísk sa vypracuje ponuka investičnej pomoci obsahujúca formu a  výšku pomoci a podmienky poskytnutia investičnej pomoci,
 • žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci,
 • rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o schválení investičnej pomoci.

Ak investičná pomoc podlieha notifikačnej povinnosti v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, do schvaľovacieho procesu v konečnej fáze vstupuje ešte Európska Komisia, ktorá hodnotí zlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom.

Hranica pre uplatnenie notifikačnej povinnosti je určená výška pomoci pre jednotlivé intenzity pomoci, ktorá určuje hranice kedy je potrebné notifikovať udelenie pomoci Európskej komisii. Pre hranicu maximálnej intenzity na úrovni 35 % je táto hranica 26,25 MM EUR a pri intenzite 25 % je hranica 18,75 MM EUR.

V zmysle aktuálneho znenia Zákona o investičnej pomoci môže celý proces trvať od 3 do 6 mesiacov, v závislosti od toho, či jednotlivé orgány využijú plné zákonné lehoty. Pripravovaná novela Zákona o investičnej pomoci by však mala tieto lehoty výrazne skrátiť. 

Oblasti regionálnej pomoci

Aktuálne platná legislatíva upravuje 4 ekonomické oblasti, v ktorých je možné čerpať regionálnu pomoc. Nižšie pre každú oblasť uvádzame podmienky kvalifikácie. 

 • (i) Priemyselná výroba
 • (ii) Technologické centrum
 • (iii) Centrum strategických služieb
 • (iv) Cestovný ruch

Základnou podmienkou pri všetkých oblastiach pomoci je obstaranie dlhodobého majetku v sume prekračujúcej určitú hranicu. Pre oblasti priemyselnej výroby a cestovného ruchu je táto hranica 10 000 000 EUR pre technologické centrum 500 000 EUR a pre centrum strategických služieb 400 000 EUR, pričom pre oblasti priemyselnej výroby a cestovného ruchu musí dôjsť aj k obstaraniu nových výrobných a technologických zariadení v určitom pomere k obstaranému majetku.

Ak je investičný zámer v oblasti priemyselnej výroby alebo cestovného ruchu realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti (za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer podaný), je vyššia, resp. najmenej o 50% vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, suma, ktorú je potrebné investovať na obstaranie majetku sa znižuje na 5 000 000 EUR, resp. 3 000 000 EUR, pričom požadovaný podiel nových výrobných a technologických zariadení sa rovnako znižuje.

Ak investičný zámer je realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom vyššie spomínané požadované hodnoty sa znižujú na polovicu.

Ďalšou základnou podmienkou je, že investícia musí viesť k vytvoreniu nových pracovných miest. Medzi ďalšie prípadné podmienky, ktoré musí investičný zámer spĺňať, je splnenie podmienok ochrany životného prostredia, realizáciu projektu na jednom mieste alebo zamestnanie určitého množstva zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

Maximálna intenzita pomoci a oprávnené regióny Slovenska

Tri územné kraje Slovenska sú na účely čerpania investičnej pomoci rozdelené  na tri zóny (A, B, C) podľa miery nezamestnanosti, pričom okresy v regióne západné Slovensko sa vždy zaraďujú do zóny C, a to okrem okresov bratislavského kraja, ktoré sú vylúčené z čerpanie investičnej pomoci.     

Intenzita pomoci je brutto výška pomoci vyjadrená ako percento z oprávnených nákladov pred odpočítaním daní alebo iných platieb. Výška maximálnej intenzity pre východné a stredné Slovensko bola na programové obdobie 2014 – 2020 na úrovni 35 % ekvivalentu hrubého grantu[1]. Pre západné Slovensko (s výnimkou Bratislavského kraja) bola schválená hranica 25 % ekvivalentu hrubého grantu. V prípade pomoci pre malé a stredné podniky môže dôjsť k zvýšeniu hranice intenzity o 10 resp. 20  percentuálnych bodov. Takéto zvýšenie hranice intenzity pomoci sa nepoužije v prípade veľkých investičných projektov[2].

Národný predpis, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci upravil tieto hodnoty podľa formy investičnej pomoci a miery evidovanej nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky diferencovane, podľa odvetvia a regiónu, pri zachovaní princípu vyššej miery pomoci investičným zámerom v regiónoch s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti Slovenskej republiky pri zachovaní maximálnej intenzity podľa mapy regionálnej pomoci na roky 2014-2020. Nižšie v tabuľke sumarizujeme tieto hodnoty.

tabulka

Investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 EUR

Novela Zákona o investičnej pomoci č. č. 102/2014 Z.z, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2014 upravila osobitný režim pre investície s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 EUR v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Medzi hlavné dva rozdiely oproti investíciám pod touto hranicou patrí zjednodušenie schvaľovacieho procesu a neuplatnenie podmienky vytvorenia nových pracovných miest.

V prípade investície nad 200 000 000 EUR, ak sa investičná pomoc bude poskytovať výlučne vo forme daňovej úľavy, Ministerstvo hospodárstva SR (prípadne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) nahradí Vládu SR v konečnej fáze schvaľovania pomoci.

Záver

Regionálna štátna pomoc sa zameriava na rozvoj znevýhodnených regiónov v Európe cez podporu súkromných investičných projektov.

Keďže v prípade získania regionálnej pomoci ide o komplexný a administratívne náročný proces, pričom nie je na jej získanie právny nárok, odporúčame každú žiadosť vopred prekonzultovať právnickou kanceláriou a s Ministerstvom hospodárstva SR, a to najmä z dôvodu získania aktuálnych informácii o stave prideľovania pomoci, ako aj informácii o aktuálnych verziách dokumentov potrebných na získanie pomoci.


Mgr. Andrea Butašová,
advokátka

Mgr. Jaroslav Krupec,
advokátsky koncipient


PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 544 18 700
Fax: +421 2 544 18 701
e-mail: office@peterkapartners.sk


--------------------------------------------------------------------------------
[*] Tento článok má iba informatívnu povahu a za žiadnych okolností nemôže byť považovaný za právny názor.

[1] ekvivalent hrubého grantu je diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov počítaná v čase poskytnutia pomoci na základe referenčnej sadzby platnej k tomuto dátumu;
[2] veľký investičný projekt je počiatočná investícia s oprávnenými výdavkami nad 50 mil. EUR vypočítaná na základe cien a výmenných kurzov platných v čase poskytnutia pomoci;


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk