22.12.2020
ID: 4962upozornenie pre užívateľov

Rodičovská dovolenka v štátoch V4

Pozrime sa bližšie na jednotlivé štáty V4. Vo všetkých všeobecne platí, že nárok na rodičovskú dovolenku je osobným neprenosným právom oboch rodičov, ktoré má umožniť, aby sa o dieťa starala nielen matka, ale aj otec, prípadne aj obaja súčasne. Toto právo Smernica 2010/18/EÚ priznáva aj osobám, ktoré majú deti do troch rokov veku v náhradnej rodičovskej starostlivosti. Podľa mimovládnej organizácie Save The Children v krajinách s dlhšou rodičovskou dovolenkou boli deti dlhšie dojčené a ich priemerná dĺžka života bola vyššia.

SLOVENSKO

Zákonník práce v ustanovení § 166 rozlišuje medzi rodičovskou dovolenkou poskytovanou mužovi v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa, a to v rovnakom rozsahu, ako sa poskytuje žene materská dovolenka (ide o tzv. otcovskú dovolenku), za predpokladu, že sa stará o narodené dieťa (§ 166 ods. 1 Zákonníka práce). Trvanie je od 28 týždňov (+ 6 týždňov pred pôrodom) v prípade matky, až po 37 týždňov v prípade osamelého muža a narodení dvoch alebo viac detí súčasne.

Zákonník práce ďalej rozlišuje rodičovskú dovolenku poskytovanú žene a mužovi s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce), a to žene alebo mužovi, ktorí o to požiadajú zamestnávateľa, až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

ČECHY

Nárok na materskú dovolenku v Čechách upravuje Zákonník práce § 195. Zamestnankyni prislúcha materská dovolenka v trvaní 28 týždňov, ak sa jej narodilo jedno dieťa. Ak sa však žene narodia dve alebo viac detí, môže si čerpať materskú dovolenku po dobu 37 týždňov. Podobne ako na Slovensku nastupuje zamestnankyňa materskú dovolenku zvyčajne od začiatku 6 týždňa pred očakávaným termínom pôrodu. V prípade rizikového tehotenstva alebo na základe odporúčania lekára samozrejme aj skôr.

Rodičovská dovolenka prislúcha rodičke ihneď po skončení materskej dovolenky (rodičovská dovolená nahradila v roku 2001 inštitút tzv. ďalšej materskej dovolenky). Avšak o rodičovskú dovolenku môže požiadať aj otec dieťaťa. Rodičovská dovolenka vzniká od dňa narodenia dieťaťa v dĺžke, o ktorú otec požiadal, avšak len do 3 rokov veku dieťaťa. Dĺžka rodičovskej je variabilná (2 až 4 roky) a dĺžku je možné meniť aj v priebehu jej čerpania.

MAĎARSKO

Rodičovská dovolenka trvá 24 týždňov, z ktorých 4 sú čerpané pred stanoveným dňom pôrodu. Otec má nárok na 5 dní dovolenky na otcovskú dovolenku, ktorú musí zamestnávateľ prideliť do dvoch mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. Otec má tiež nárok na čerpanie neplateného voľna, kým dieťa nedosiahne vek 3 roky.

Rodičovská dovolenka: Jeden z rodičov má nárok na dodatočnú dovolenku, kým dieťa nedosiahne 2 roky veku. Jeden z rodičov má tiež nárok na ročné platené voľno navyše, 2 dni pri jednom dieťati, 4 dni pri dvoch deťoch alebo 7 dní pri viac ako 2 deťoch do 16 rokov.

POĽSKO

Pracujúca tehotná žena má nárok na materskú dovolenku (urlop macierzyński) v trvaní 20 týždňov, z toho 6 týždňov si čerpá pre termínom pôrodu. Pri dvoch narodených deťoch sa materská predlžuje na 31 týždňov, pri troch na 33 týždňov atď. Do práce sa môže matka vrátiť už po 14 týždňoch s tým, že zvyšok materskej môže prejsť na otca dieťaťa (detí).

Čerstvý rodič má nárok na rodičovskú dovolenku (urlop rodzicielski) v trvaní 32 týždňov (alebo 34 týždňov v prípade dvojičiek, trojičiek) po skončení materskej dovolenky. Rodičovskú dovolenku, ktorú je možné rozdeliť medzi oboch rodičov, čerpá zamestnanec na základe písomnej žiadosti podanej, najneskôr do 21 dní po narodení dieťaťa.

Rodičovské práva a zákonné nároky

SLOVENSKO

Tehotná zamestnankyňa musí svojho zamestnávateľa informovať o tom, že je tehotná a predloženie lekársku správu, ktorá to dokazuje. Podľa základných zásad v článku 6 Zákonníka práce prináleží tehotným zamestnankyniam zvýšená ochrana s dôrazom kladeným najmä na zabezpečenie zdravého a neškodlivého pracovného prostredia. V prípade, ak žena vykonáva prácu, ktorú vykonávať nesmie, je zamestnávateľ povinný preradiť ju na menej náročnú pracovnú pozíciu. Počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky slovenský Zákonník práce poskytuje rodičom zvýšenú ochranu (stanovenia § 64 a 66 ZP, ktoré upravujú tzv. zákaz výpovede). Pracovný pomer však môže skončiť ta, ako upravuje § 64 ods. 3 ZP, teda „ak zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, zamestnávateľ alebo jeho časť sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí s premiestnením alebo ak zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce.“

Podľa § 157 ods. 1 a ods. 2 ZP. Je zamestnávateľ povinný zamestnanca po materskej a rodičovskej dovolenke zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú pracovnú pozíciu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná výška materského sa zvýši na sumu 49,95622500 EUR. Od januára 2020 je maximálne materské v sume 1 498,70 EUR (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 548,70 EUR (pri 31-dňovom mesiaci). Materské pri minimálnej mzde 520 eur bude vo výške 397,47 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní, resp. 384,65 EUR pri 30-dňovom mesiaci. Na maximálne materské bude mať nárok tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, bol mesačne vo výške aspoň 2026 eur. Tu sa opäť prejavuje nerovnosť v platoch, pretože muži majú vyšší vymeriavací základ ako ženy.

ČECHY

V období, počas ktorého sa zamestnankyňa alebo zamestnanec trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, sú v tzv. ochrannej dobe a zamestnávateľ im, až na výnimky, nemôže dať výpoveď. Dôvodom sú len porušenia zmluvy, kedy zamestnávateľ okamžite skončí pracovný pomer, alebo organizačné zmeny podľa § 46 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce. Ešte výraznejšie sú pred prepustením chránené rodičky počas čerpania materskej dovolenky a zamestnanci počas čerpania rodičovskej dovolenky v rozsahu materskej dovolenky matky. V prípade návratu zamestnanca do zamestnania po riadnom ukončení rodičovskej dovolenky sa však často pracovný pomer končí dôvodu uvedeného v ustanovení § 46 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, t.j. z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca.

Doba, počas ktorej žena čerpá materskú dovolenku je stanovená ako pracovný výkon, teda ako keby bola v práci a pracovala. V praxi to znamená, že aj počas čerpania materskej dovolenky vzniká žene nárok na riadnu (bežnú, klasickú) dovolenku. Presné nuansy žiadosti a čerpania tejto dovolenky upravuje § 217 ods. 5 Zákonníka práce.

Peňažná pomoc v materstve je upravená v zákone č. 88/1968 Zb. Počas materskej dovolenky má žena nárok na peňažnú pomoc v materstve, ale len ak splnila určité podmienky predchádzajúceho zamestnania. Vtedy sa peňažná pomoc v materstve vypočítava z predchádzajúcej mzdy a tvorí ju maximálne 70 % platu (od roku 2021 sa bude výška odvodzovať od týždennej pracovnej doby zamestnankyne). Druhou možnosťou je, že si žena dobrovoľne platila nemocenské poistenie. Agenda spadá pod Státní správu sociálního zabezpečení. Maximálna čiastka materskej je približne 1587 EUR mesačne. Ak rodič poberal minimálnu mzdu, dostane 374 EUR mesačne. Výška rodičovského príspevku je rovnaká pre všetkých, ktorí v roku 2020 nastupujú na rodičovskú dovolenku - 300 000 Kč pre rodičov jedného dieťaťa a 450 000 Kč pre rodičov s viac deťmi. Celú sumu samozrejme rodič nedostanete naraz, musí ju čerpať postupne. Rýchlosť čerpania závisí na tom, koľko platí dobrovoľné nemocenské poistenie (ako SZČO), prípadne akú poberá hrubú mesačnú mzdu.

Rodičovský príspevok upravuje zákon o štátnej sociálnej podpore a žiada sa o na príslušnom úrade práce. Nárok na rodičovský príspevok má iba žiadateľ, ktorý má bydlisko na území ČR, a zároveň rodičia nesmú dávať dieťa mladšie ako 2 roky do predškolského zariadenia na dobu dlhšiu ako 46 hodín mesačne. Dĺžka rodičovskej dovolenky sa nemusí kryť s obdobím, počas ktorého rodič poberá rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok je možné poskytovať až do štyroch rokov veku dieťaťa, ak rodič o toto dieťa osobne celodenne a riadne stará. Ak ide o dieťa, ktoré je dlhodobo zdravotne postihnuté alebo dlhodobo ťažko zdravotne postihnutých, je možné poskytovať rodičovský príspevok až do siedmich rokov veku dieťaťa. Pri starostlivosti oboch rodičov o jedno dieťa prináleží rodičovský príspevok len jednému z nich.

MAĎARSKO

V roku 2019 poberalo materské dávky v Maďarsku približne 64 058 žien a 18 002 mužov. Toto číslo z roka na rok rastie, najmä u mužov. Kým v roku 2016 požiadalo o finančnú pomoc iba 3 076 mužov, v roku  2017 bolo zaevidovaných 6 553 takýchto žiadostí a v roku 2018 už 12 836.

Počas prvých 6 mesiacov starostlivosti o dieťa má zamestnanec nárok pracovať dve hodiny denne a po tomto období jednu hodinu denne, kým dieťa nedosiahne vek 9 mesiacov.

Matky majú nárok na jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa (Anyasági támogatás), prislúcha matke, ktorá absolvovala najmenej štyri prenatálne lekárske vyšetrenia (jedno v prípade predčasného pôrodu) alebo predloží res iudicata judgement o adopcii alebo poručníctve do 180 dní od pôrodu (dôležité je, aby dieťa a rodič mali maďarské občianstvo). Príspevok zodpovedá jednorazovej paušálnej sume vo výške 225 % minimálneho starobného dôchodku alebo vo výške 300 % na dieťa v prípade dvojčiat. Vyjadrené v peniazoch: je to suma po prepočte asi 175 EUR na dieťa a 234 EUR v prípade dvojičiek.

Príspevok na tehotenstvo a pôrod (Terhességi-gyermekágyi segély - TGYÁS) teda „materské“ počas rodičovskej dovolenky je vyplácané 6 mesiacov a to vo výške 70 % priemernej mzdy a nemôže byť vyšší ako 70 % dvojnásobku minimálnej dennej mzdy. U žien sa hodnota materského zvýšila zo 472 EUR v roku 2016 na 675 EUR v roku 2019 a u mužov sa suma za rovnaké obdobie zvýšila z 572 EUR na 891 EUR. Od januára 2019 môžu obaja rodičia poberať dávku súčasne, ak sa starajú o rôzne deti. Od 1. januára 2020 sa maximálna denná výška materského v Maďarsku zvýšila na 49,95 EUR, t.j.  najviac 1498,70 EUR za 30-dňový kalendárny mesiac.

Pre rodičov alebo starých rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do troch rokov, je k dispozícii dávka s názvom Príspevok na starostlivosť o dieťa (Gyermekgondozási segély - GYES). Uvedené dávky vypláca Maďarský národný fond zdravotného poistenia (NEAK).

POĽSKO

Rodič nemôže byť počas rodičovskej dovolenky prepustený, iba ak by nastalo napríklad hrubé porušenie dohody zo strany zamestnanca. Počas rodičovskej dovolenky je možné so súhlasom zamestnávateľa pracovať aj na polovičný úväzok. Príspevok sa potom zodpovedajúcim spôsobom zníži a dovolenka sa predĺži na najviac 64 alebo 68 týždňov.

Zamestnancovi poskytuje štát najmenej 52 týždňov platenej dovolenky na starostlivosť o svoje novonarodené dieťa. Materské (zasiłek macierzyński) je vo výške 100 % z ich platu počas materskej dovolenky, ak nepožiadali o rodičovskú dovolenku, 80 % platu počas trvania materskej aj rodičovskej dovolenky, ak je žiadosť podaná najneskôr do 21 dní po narodení dieťaťa a 100 % platu počas materskej dovolenky a 60 % počas rodičovskej dovolenky, ak žiadosť nebola podaná v lehote 21 dní. Ak sa rodička rozhodne, že chce dostávať celý rok rovnakú čiastku, potom sa výška materskej dávky vyratúva ako 80 % platu. Priemerná výška materského je okolo 445 EUR, ale výška odvodená od platu môže dosiahnuť aj viac ako 2200 EUR.

Všetci poistení otcovia majú nárok na dvojtýždňovú platenú otcovskú dovolenku (urlop ojcowski), ktorú je možné čerpať až do veku 24 mesiacov dieťaťa. Otcovská dovolenka sa poskytuje na základe písomnej žiadosti zamestnanca a vypláca sa mu dávka vo výške 100 % platu.

V4 _logo 200

 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


Zdroje:

www.europarl.europa.eu
https://ec.europa.eu/eurostat/home
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/
https://www.statista.com/
https://www7.statistics.sk/

-------------------------------------------------

Slovensko obsadilo v rámci DESI 2019 (The Digital Economy and Society Index) až 21. priečku z 28. krajín EÚ, ide o pokles o jedno miesto oproti roku 2018. Slovensko sa umiestnilo na 23. mieste čo sa týka pripojenia na internet; nedošlo prakticky k žiadnemu pokroku, pokiaľ ide o pokrytie pevným širokopásmovým pripojením. Pripojených je 88 % domácností (predtým 89 %), čo je stále pod priemerom EÚ (ten je 97 %). Krajiny EÚ, ktoré sú digitálne konkurencieschopné, sú aj lídrami v účasti žien na digitálnom hospodárstve. Nízka digitálna gramotnosť, chýbajúce digitálne zručnosti v kombinácii so spoločenským vnímaním roly ženy pri výchove, hrajú v neprospech žien. Stráviť tri až štyri roky mimo pracovný proces na materskej dovolenke a nezachytiť digitálne trendy, to je na dnešnom trhu práce ťažký hendikep. A to sme nespomenuli napríklad problematiku výživného a problematiku stretávania sa druhého rodiča s maloletým dieťaťom po rozchode rodičov. Samozrejme nemožno vykresľovať iba pesimistické scenáre, ale ani príliš optimistické (tzv. logický klam preživších - survivorship bias). Aj počas materskej dovolenky dokázali mnohé ženy naštartovať úspešné podnikateľské modely. V krajinách V4 je príkladom úspešnej podnikateľky Simona Kijonková, majiteľka holdingu Packeta a investorka. Simona napriek predchádzajúcim zamestnaniam v iných odboroch založila IT spoločnosť Zásilkovna.cz v roku 2010 práve v čase, keď bola tehotná. Dnes vychováva tri deti a riadi holding s tisíckami zamestnancov v 33 štátoch. Sama v jednom rozhovore uviedla, že úspešné ženy sú úspešné preto, lebo majú deti. Mnohé, ktoré osobne pozná, začínali podnikať počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Ženám, ktoré majú tendenciu všetko odkladať radí, aby neváhali a dobrý podnikateľský nápad realizovali čo najskôr.

Inšpiratívne príbehy slovenských podnikateliek mapuje súťaž Podnikateľka Slovenska. Čerstvou víťazkou je Michaela Šišková, ktorej firma DNA ERA „ponúka testy DNA, ktorých cieľom je poukázať na genetické riziko a následné nastavenie si prevencie tak, aby bol človek na základe výsledkov schopný upraviť si životosprávu a viesť kvalitnejší život.“. Firmu založila v roku 2018.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk