9.11.2017
ID: 3872upozornenie pre užívateľov

Rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv bolo nahradené reprezentatívnymi kolektívnymi zmluvami

Možnosť rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) aj bez súhlasu zamestnávateľa v slovenskom pracovnom práve bola už zavedená a zrušená viackrát (1992-2004, 2007-2010, 2014-2016).

   Ružička Csekes s.r.o.  

Naposledy rozširovanie záväznosti KZVS, zavedené v roku 2014, bolo v marci 2016 vyhlásené Ústavným súdom SR za protiústavné a v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dotknuté ustanovenia zákona o kolektívnom vyjednávaní týkajúce sa rozširovania záväznosti (konkrétne ustanovenia §7 ods. 1, 2 a 11) stratili 30. mája 2016 účinnosť a neskôr aj platnosť, nakoľko ich znenie nebolo zosúladené v zákonom stanovenej 6-mesačnej lehote.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „Ministerstvo“) na jar tohto roka pripravilo a parlament na začiatku leta schválil ďalšiu novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní (v poradí celkovo už 15. novelizáciu od roku 1991). V tejto poslednej novele je opäť upravený mechanizmus „rozširovania“ KZVS na všetkých zamestnávateľov odvetvia alebo časti odvetvia, ktorého sa kolektívna zmluva týka, a to aj bez ich osobitného súhlasu s touto KZVS a to formou tzv. reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej len „Reprezentatívna KZVS“).

Predmetná novela nadobudla účinnosť od 1. septembra 2017, avšak jej praktické využitie a aplikácia zatiaľ nie je známe, nakoľko dokonca aj na stránke Ministerstva je ešte stále zverejnená stará už neplatná právna úprava rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv.
Zavedením Reprezentatívnych KZVS sa dosiahlo v podstate obdobné rozširovanie záväznosti aj na ďalších zamestnávateľov z určitého odvetvia alebo časti odvetvia bez ich súhlasu ako platilo do 30. mája 2016, avšak so zmeneným mechanizmom zákonom presne definovaných podmienok Reprezentatívnej KZVS.

V zmysle novely zmluvná strana alebo zmluvné strany KZVS majú právo oznámiť Ministerstvu, že uzatvorili Reprezentatívnu KZVS, ktorá má mať účinky aj na iných zamestnávateľov. Ministerstvo zašle informáciu o tomto oznámení na zverejnenie do Obchodného vestníka a dotknutý zamestnávateľ môže predložiť Ministerstvu svoje stanovisko s pripomienkami a to do 5 pracovných dní.

Následne Ministerstvo overí, či oznámená KZVS je reprezentatívna a ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, Ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o uzatvorení Reprezentatívnej KZVS v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Oznámenie v Zbierke zákonov“). Ak Ministerstvo zistí, že KZVS nie je reprezentatívna, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku a oznámi túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

Novým prvkom je preukázanie a overovanie reprezentatívnosti, ktoré znamená splnenie nasledovných podmienok:

1. KZVS uzatvorila organizácia zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia s kódom podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny (=odvetvie alebo časť odvetvia, pre ktoré je KZVS uzatvorená), zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú KZVS,
2. KZVS uzatvoril vyšší odborový orgán odborovej organizácie,

a) v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30% zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov a v predchádzajúcom kalendárnom roku boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa s cieľom jej uzatvorenia (pozn. táto druhá podmienka sa považuje za splnenú, ak odborová organizácia pôsobí u zamestnávateľa menej ako 24 mesiacov), alebo

b) ak bolo Ministerstvu doručené spoločné písomné oznámenie zmluvných strán KZVS.

Na účely posudzovania reprezentatívnosti a stanovísk ostatných zamestnávateľov zriaďuje Ministerstvo komisiu založenú na tripartitnom princípe (komisiu tvoria zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu SR).

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená,

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené Oznámenie v Zbierke zákonov, ak bolo toto Oznámenie zverejnené do 15.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

b) od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené Oznámenie v Zbierke zákonov, ak bolo toto Oznámenie zverejnené po 15.-tom dni príslušného kalendárneho mesiaca.

Dotknutý zamestnávateľ má možnosť brániť sa voči takémuto Oznámeniu podaním žaloby na súde, nakoľko novela priznáva právo na ochranu formou preskúmania súdom. Táto žaloba však musí byť podaná v pomerne krátkom čase a to v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia Oznámenia v Zbierke zákonov. Súd preverí, či sú splnené zákonom stanovené podmienky reprezentatívnosti a rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Obdobne ako pri predchádzajúcej úprave rozširovania kolektívnych zmlúv boli v zákone ponechané výnimky, kedy sa Reprezentatívna KZVS nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov zamestnávateľa,

  • pre ktorého je záväzná iná KZVS,
  • ktorý je v úpadku, v likvidácii, u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo nútená správa, alebo ktorého postihla mimoriadna udalosť,
  • ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov,
  • ktorý zamestnáva viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím,
  • ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov.

Novelou bolo doplnené, že uvedené výnimky sa preukazujú ku dňu zverejnenia Oznámenia v Zbierke zákonov.

Zamestnávateľom, ktorí nespĺňajú žiadnu z uvedených výnimiek, nezostáva nič iné ako sledovať pozorne zverejnenia v Obchodnom vestníku a v Zbierke zákonov, či sa niektorá Reprezentatívna KZVS bude vzťahovať aj na ich odvetvie, resp. časť odvetvia.Mgr. Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková, 
Senior Associate


Ružička Csekes s.r.o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.: +421 2 3233 3444
Fax: +421 2 3233 3443
e-mail: office-ba@r-c.sk


PFR_2017


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk