16.9.2021
ID: 5182upozornenie pre užívateľov

Samotné odklonenie letu na blízke letisko nezakladá právo na paušálnu náhradu

Letecká spoločnosť je však povinná z vlastnej iniciatívy navrhnúť cestujúcemu náhradu nákladov na prepravu na pôvodne plánované cieľové letisko alebo prípadne na iné blízke cieľové miesto dohodnuté s týmto cestujúcim

Cestujúci, ktorý využil služby spoločnosti Austrian Airlines, požaduje od tejto spoločnosti paušálnu náhradu vo výške 250 eur z dôvodu odklonenia jeho letu z Viedne do Berlína. Hoci tento let mal pôvodne pristáť na letisku Berlín Tegel, napokon skoro s hodinovým meškaním pristál na letisku Berlín Schönefeld. Austrian Airlines cestujúcemu nenavrhla doplnkovú prepravu, ani náhradu nákladov na prepravu medzi oboma letiskami. Kým letisko Berlín Tegel sa nachádza v spolkovej krajine Berlín, letisko Berlín Schönefeld sa nachádza v susednej spolkovej krajine Brandenbursko.

Austrian Airlines tvrdí, že na rozdiel od zrušenia alebo veľkého meškania letu pri prílete (tri hodiny alebo viac) samotné odklonenie letu na blízke letisko nezakladá právo na paušálnu náhradu vo výške 250, 400 alebo 600 eur1. Okrem toho podľa tejto leteckej spoločnosti bolo meškanie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, konkrétne veľkými poveternostnými problémami počas otáčania lietadla na treťom lete predchádzajúcom rezervovanému letu.
Landesgericht Korneuburg (Krajinský súd Korneuburg, Rakúsko), ktorý o tomto spore rozhoduje, požiadal Súdny dvor o výklad nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave2. Toto nariadenie stanovuje, že pokiaľ je let odklonený na iné letisko než pôvodne plánované, ktoré však zabezpečuje dopravu pre to isté mesto, aglomeráciu alebo región, letecká spoločnosť znáša náklady na prepravu cestujúceho z letiska príletu buď na letisko, ktoré bolo pôvodne plánované, alebo na iné blízke cieľové miesto dohodnuté s cestujúcim.

Svojím rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor rozhodol, že v dôsledku odklonenia letu na letisko, ktoré zabezpečuje leteckú dopravu pre to isté mesto, aglomeráciu alebo región3, nevzniká cestujúcemu právo na náhradu z dôvodu zrušenia letu.

Na to, aby mohlo byť náhradné letisko považované za letisko slúžiace pre to isté mesto, aglomeráciu alebo región, nie je potrebné, aby sa nachádzalo na území (v administratívnom zmysle slova) toho istého mesta, aglomerácie alebo regiónu ako pôvodne plánované letisko. Dôležité je, aby sa nachádzalo v bezprostrednej blízkosti tohto územia.

Cestujúci má však v zásade právo na paušálnu náhradu, ak dorazí do svojho cieľového miesta, teda pôvodne plánovaného cieľového letiska alebo iného blízkeho cieľového miesta dohodnutého s cestujúcim, tri hodiny alebo viac po pôvodne stanovenom čase príletu. Na určenie rozsahu meškania vzniknutého pri prílete, treba za rozhodujúci považovať čas príchodu cestujúceho po preprave na pôvodne plánované letisko, alebo prípadne na iné blízke cieľové miesto dohodnuté s prevádzkujúcim leteckým dopravcom.

Súdny dvor v tejto súvislosti spresňuje, že na účely oslobodenia od povinnosti poskytnúť cestujúcim náhradu v prípade veľkého meškania letu pri prílete sa prevádzkujúci letecký dopravca môže odvolávať na mimoriadnu okolnosť, ktorá hoci nemala vplyv na let, ktorý mal meškanie, ovplyvnila predchádzajúci let prevádzkovaný daným dopravcom tým istým lietadlom, konkrétne tretí let predchádzajúci dotknutému letu, pod podmienkou, že existuje priama príčinná súvislosť medzi vznikom tejto okolnosti a veľkým meškaním neskoršieho letu.
Okrem toho Súdny dvor rozhodol, že letecká spoločnosť je povinná z vlastnej iniciatívy navrhnúť cestujúcemu náhradu nákladov na prepravu na pôvodne plánované cieľové letisko alebo prípadne na iné blízke cieľové miesto dohodnuté s týmto cestujúcim.

Ak si letecká spoločnosť nesplní svoju povinnosť znášať tieto náklady, cestujúci má právo na vrátenie súm, ktoré sa vzhľadom na okolnosti každého prípadu ukážu ako nutné, vhodné a primerané na nápravu zlyhania leteckého dopravcu. Porušenie povinnosti znášať náklady však nezakladá právo cestujúceho na paušálnu náhradu vo výške 250, 400 alebo 600 eur.


[1] V závislosti od dĺžky letu.
[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).
[3] Okrem tohto prípadu však let odklonený na letisko odlišné od pôvodne plánovaného cieľového letiska nemožno považovať za uskutočnený, treba ho teda v zásade považovať za zrušený let, ktorý môže založiť právo na náhradu.

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 68/21, 22. apríla 2021
Rozsudok vo veci C-826/19
Austrian Airlines
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk