21.2.2023
ID: 5675upozornenie pre užívateľov

Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR rozsiahlu novelu Trestného zákona. Jej súčasťou je nová definícia súhlasu, ktorá sa týka aj trestného činu znásilnenia a iného sexuálneho násilia. Táto zmena má za cieľ jednoznačne potvrdiť, že podmienkou trestnosti nie je aktívne bránenie sa obete. Ak teda páchateľ zneužije bezbrannosť obete na sexuálny útok, ide o trestný čin. A to aj vtedy, ak sa táto obeť slovne, alebo fyzicky nevedela brániť, alebo bola z iného dôvodu pasívna.

Napriek uvedenému sa však v médiách šíria nepravdivé informácie (aj od politikov), podľa ktorých akoby zneužitie bezbrannosti ženy, či inej obete sexuálneho násilia, ktorá sa slovne alebo fyzicky nevie brániť, nebolo trestné. MS SR, MV SR a Policajný zbor považujú šírenie takýchto tvrdení za nebezpečnú dezinformáciu, pri ktorej hrozí, že by mohla byť pochopená ako návod na páchanie trestných činov.

Pre odstránenia akýchkoľvek pochybností preto zdôrazňujeme nasledovné:

Ak niekto zneužije bezbrannosť kohokoľvek na sexuálny útok, a obeť sa v dôsledku jej bezbrannosti nevedela slovne, alebo fyzicky brániť, aj tak ide o trestný čin.

Typicky môže ísť o situácie, keď útočník zneužije svoju fyzickú prevahu a obeť zo strachu „zamrzne“, teda nevie klásť aktívny odpor. Rovnako môže ísť o situácie, v ktorých je obeť pod vplyvom alkoholu, alebo iných látok (nerozhoduje, či jej ich podal útočník) a rovnako sa nedokáže brániť. Zdôrazňujeme, že takéto konania sú trestné už podľa platného právneho stavu!

Ministerstvo spravodlivosti SR po diskusiách s Ministerstvom vnútra SR a Policajným zborom napriek tomu pristupuje k precizovaniu právnej úpravy v časti upravujúcej súhlas poškodeného. Súčasťou predloženého návrhu novely Trestného zákona je preto aj nasledovné ustanovenie vo všeobecne časti:

„Za súhlas nemožno považovať, ak poškodený na konanie páchateľa slovne alebo fyzicky nereagoval.“

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk