22.5.2015
ID: 2894upozornenie pre užívateľov

SKYPE a SKY

Všeobecný súd Európskej únie potvrdil existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi obrazovým a slovným označením SKYPE a slovnou ochrannou známkou SKY

V rokoch 2004 a 2005 podala spoločnosť Skype na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) prihlášku obrazovej a slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYPE pre výrobky v oblasti audio a video zariadení, v oblasti telefonovania a fotografovania, ako aj pre počítačové služby súvisiace so softvérmi alebo s vytváraním internetových stránok a webhostingom.

V rokoch 2005 a 2006 britská spoločnosť Sky Broadcasting Group, v súčasnosti Sky a Sky IP International, podala proti tejto prihláške námietku, v ktorej poukázala na existenciu pravdepodobnosti zámeny so slovnou ochrannou známkou Spoločenstva SKY, ktorá bola zapísaná v roku 2003 pre zhodné výrobky a služby.

Rozhodnutiami prijatými v rokoch 2012 a 2013 ÚHVT vyhovel tejto námietke, pričom v zásade usúdil, že pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami existovala najmä vzhľadom na priemerný stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti, a že podmienky umožňujúce konštatovať zníženie tejto pravdepodobnosti neboli splnené. Skype navrhla, aby Všeobecný súd Európskej únie tieto rozhodnutia zrušil.

Rozsudkami z dnešného dňa Všeobecný súd zamietol žaloby spoločnosti Skype, a teda potvrdil existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi obrazovými a slovnými označeniami SKYPE a slovnou ochrannou známkou SKY.

Pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú a koncepčnú podobnosť kolidujúcich označení, Všeobecný súd potvrdil, že výslovnosť samohlásky „y“ v pojme „skype“ nie je kratšia ako v pojme „sky“. Okrem toho pojem „sky“, ktorý je súčasťou základnej slovnej zásoby anglického jazyka, je v pojme „skype“ jasne identifikovateľný napriek tomu, že pojem „skype“ je tvorený jedným slovom. Napokon prvok „sky“ môže byť v pojme „skype“ príslušnou skupinou verejnosti jednoznačne identifikovaný aj napriek tomu, že zostávajúca skupina hlások „pe“ nemá samostatný význam.

Okrem toho skutočnosť, že slovný prvok „skype“ v prihlasovanom obrazovom označení je ovinutý lemovaním v tvare mráčiku alebo bubliny, nemôže spochybniť priemerný stupeň vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti. Z vizuálneho hľadiska totiž obrazový prvok iba zdôrazňuje slovný prvok, a teda je vnímaný len ako obyčajný rám. Z fonetického hľadiska obrazový prvok v podobe rámu nemôže vyvolať fonetické dojmy, ktoré môžu byť vyvolané výlučne slovným prvkom. Napokon, pokiaľ ide o koncepčné hľadisko, obrazový prvok nesprostredkováva – s výnimkou prípadného mráčika – žiaden pojem, ktorý by mohol ešte zvýšiť pravdepodobnosť identifikácie prvku „sky“ v slovnom prvku „skype“, keďže mráčiky sa nachádzajú „na oblohe“ a možno ich tak ľahko asociovať s pojmom „sky“.

Pokiaľ ide o argument súvisiaci s údajnou vysokou rozlišovacou spôsobilosťou označení „skype“ z dôvodu, že ich verejnosť pozná, Všeobecný súd konštatoval, že aj keby pojem „skype“ nadobudol vlastný význam pre identifikáciu telekomunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Skype, ide o všeobecný a preto o opisný pojem pre tento druh služieb.
Napokon Všeobecný súd potvrdil, že nie je možné prihliadať na pokojnú koexistenciu uvedených kolidujúcich označení v Spojenom kráľovstve ako na dôvod pre zníženie pravdepodobnosti zámeny, keďže podmienky v tomto smere nie sú splnené. Pokojná koexistencia týchto označení v Spojenom kráľovstve sa totiž týka iba ojedinelej a veľmi špecifickej služby (a to služby pripojenia bod-bod) a nemôže teda znížiť pravdepodobnosť zámeny v súvislosti s množstvom iných využívaných výrobkov a služieb. Okrem toho táto koexistencia netrvala dostatočne dlho na to, aby sa dalo predpokladať, že spočívala na neexistencii pravdepodobnosti zámeny vnímanej príslušnou skupinou verejnosti.


Zdroj:
Všeobecný súd Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.° 50/15, 5. mája 2015
Rozsudky vo veciach T-423/12, T-183/13 a T-184/13
Skype Ultd/ÚHVT
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.
Úplné znenie rozsudkov vo veciach T-423/12, T-183/13 a T-184/13 sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk