21.7.2022
ID: 5474upozornenie pre užívateľov

Športové právo – Zmluvné vzťahy športovcov

Šport na Slovensku je stále populárnejším spoločenským fenoménom, ktorý je zákonite spojený s reklamou a komerčnými aktivitami. Prepojenosť športu a práva je v súčasnosti veľmi populárnym aspektom a každodenne sa objavujú nové otázky regulácie. Kvôli neustále vzrastajúcemu vplyvu športu na verejnosť je teda právna regulácia nevyhnutná.

Športové právo je možné definovať ako samostatné právne odvetvie, ktoré je spravované Zákonom č. 440/2015 o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“). Možno ho vymedziť ako súhrn právnych noriem upravujúcich  šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu, ako aj opatrenia proti negatívnym javom v športe. Toto pomerne populárne a moderné právne odvetvie zaraďujeme do súkromného práva  s niektorými prvkami verejného práva. Vyznačuje sa najmä tým, že vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov je viazaný na súkromnoprávne úkony účastníkov právnych vzťahov, medzi ktorým pretrváva vzťah rovnosti. Tento vzťah sa uzatvára predovšetkým na základe konsenzu právnych subjektov, ktoré si vzájomné práva a povinnosti upravujú na zmluvnom základe. V už spomínanom Zákone o športe je zakotvených mnoho typov zmlúv.

V ďalšej časti tohto článku sa konkrétnejšie venujeme subjektom zmluvných vzťahov,  jednotlivým zmluvám, ich náležitostiam a rozdielom v uzatváraní zmlúv medzi „Profesionálnym športovcom“ podľa § 4 ods. 3 Zákona o športe a „Amatérskym  športovcom“ podľa § 4 ods. 4 Zákona o športe.

SUBJEKTY

Za subjekty, resp. osoby v športe v medziach uvedeného zákona považujeme:

  • Športovca a Športového odborníka;
  • Športové organizácie;
  • Národné športové organizácie;
  • Športovú reprezentáciu;

Pojem Športovec je definovaný v §4 Zákona o športe ako subjekt, ktorý vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec.

Športovou organizáciou je v zmysle §8  Zákona o športe právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť.

Národnými športovými organizáciami sú v zmysle §24 Zákona o športe Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor a iná športová organizácia uznaná ministerstvom školstva, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou najmenej dva roky a vykonáva výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu.

Športová reprezentácia je ustanovená v §29 Zákona o športe a je to konkrétne účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom.

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Najviac využívaným zmluvným vzťahom v športovom práve je zmluva medzi športovcom (Profesionálnym športovcom alebo Amatérskym športovcom) a športovou organizáciou.

Profesionálny športovec vykonáva športovú činnosť na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Taktiež môže vykonávať šport aj prostredníctvom inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako SZČO alebo na základe pracovnoprávneho vzťahu, poprípade iba ako SZČO.

Amatérsky športovec vykonáva športovú činnosť na základe Zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak sú splnené podmienky stanovené v §4ods. 4 písm. a, a to napríklad, že :

  • rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
  • zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
  • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období.

Okrem Zmluvy o amatérskom vykonávaní športu môže amatérsky športovec vykonávať činnosť prostredníctvom Zmluvy o príprave talentovaného športovca, na základe Dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo bez zmluvy.

V športe sa zvyknú využívať aj inominátne kontrakty, ktoré sa zvyčajne odvíjajú od dohody strán. Vzájomné práva a povinnosti si navzájom určia za predpokladu, že dojednania nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Novinkou pre športovca, ktorý vykonáva šport na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu je novela Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“), ktorá od 1.1 2022 definuje Profesionálneho športovca ako zamestnanca na účely sociálneho poistenia.

PRÁVA A POVINNOSTI

Pred tým, ako bude zmluva uzavretá, má športová organizácia predzmluvnú povinnosť oboznámiť športovca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú zo zmluvného vzťahu. Podobnú povinnosť má aj športovec, ktorý je povinný informovať športovú organizáciu o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní športu, alebo ktoré by mohli športovej organizácii spôsobiť ujmu. Vhodným príkladom pre túto situáciu je povinnosť športovca upovedomiť športový klub o jeho zdravotných ťažkostiach. V súvislosti s touto povinnosťou vzniká športovej organizácii aj právo vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorej náklady však znáša športová organizácia, a to na účely overenia jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu. Okrem toho je športová organizácia oprávnená vyžiadať od športovca aj informácie o bezúhonnosti a informácie o zmluvných vzťahoch  s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu.

Po uzatvorení zmluvy vymedzuje Zákon o športe základné povinnosti športovca ako sú napríklad: povinnosť zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou, sústavná príprava, dodržiavanie životosprávy v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou, nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva a mnohé ďalšie povinnosti vyplývajúce z §32 Zákona o športe.

Osobitné povinnosti vyplývajú aj športovým organizáciám. Základnými povinnosťami sú: zabezpečenie sústavnej prípravy športovca na súťaž, účasť športovca na súťaži pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou, s tým súvisiace vytváranie vhodných podmienok na vykonávanie športu, taktiež vyplácanie dohodnutej mzdy, umožnenie reprezentácie a zabezpečenie oddychu a regenerácie.

 

ZMLUVA O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu je uzatváraná medzi Profesionálnym športovcom a Športovou organizáciou. V takejto zmluve sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport pre danú športovú organizáciu.

Aby zmluva bola uzatvorená platne, musí disponovať písomnou formou a musí obsahovať nižšie uvedené podstatné náležitosti. Zmluva musí samozrejme obsahovať názov a označenie, že sa jedná o Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Podstatné je aj označenie zmluvných strán (športovec a športová organizácia) a ich podrobná identifikácia. Ďalším obligatórnym prvkom zmluvy je vymedzenie jej obsahu, čo znamená určenie trvania zmluvy,  vymedzenie druhu vykonávaného športu a začiatok jeho výkonu, taktiež určenie mzdových podmienok, výmera dovolenky a vlastnoručný podpis.

V zmluve si možno dojednať aj fakultatívne podmienky ako napr. mlčanlivosť, sankcie alebo dĺžku výpovednej lehoty .

 

ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

Tento typ zmluvy sa líši od Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu viacerými prvkami, primárne však tým, že táto zmluva je na rozdiel od profesionálneho vykonávania športu bezodplatná.

Ak je však Zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí mať  písomnú formu a môže byť uzatvorená iba na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Obligatórne obsahové náležitosti majú obe zmluvy rovnaké.

Značným rozdielom je však to, že Amatérsky športovec (na rozdiel od Profesionálneho športovca) nedisponuje statusom zamestnanca na účely sociálneho poistenia.

V závere treba skonštatovať, že športové právo je právna oblasť, ktorá upravuje zmluvné vzťahy týkajúce sa  športovej činnosti. Je teda nesmierne dôležité v športe. Reguluje ho pomerne rozsiahly právny predpis, pre ktorý je s rastúcou potrebou a popularitou športu sústavná novelizácia  nevyhnutná. Zákon o športe je čím ďalej komplexnejší, čo prináša väčšiu suverenitu tejto právnej oblasti.

 

Natália Tonhauserová,
právny asistent

 

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48

Zdroje : Zákon č. 440/2015 o športe, KUBÍČEK- Sport a právo


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk