4.2.2014
ID: 1452upozornenie pre užívateľov

Správa EÚ o boji proti korupcii a Slovensko

Európska komisia navrhuje, aby Slovensko posilnilo nezávislosť súdnictva, a aby predovšetkým presne vymedzilo kritériá, na základe ktorých možno predsedov a podpredsedov súdov odvolať z funkcie. Komisia takisto navrhuje, aby sa zväčšila transparentnosť financovania politických strán na miestnej a regionálnej úrovni.

Korupcia predstavuje pre Európu aj naďalej výzvu. Týka sa všetkých členských štátov EÚ a znamená pre európske hospodárstvo náklady vo výške približne 120 miliárd EUR ročne. Členské štáty v ostatných rokoch prijali viaceré iniciatívy, avšak výsledky sú nerovnomerné a malo by sa robiť viac s cieľom predchádzať a postihovať korupciu. Ďalej sa uvádzajú niektoré zo záverov z historicky prvej správy EÚ o boji proti korupcii, ktorú zverejnila Európska komisia. V tejto správe sa ozrejmuje situácia, pokiaľ ide o korupciu v jednotlivých členských štátoch, ako aj to, aké opatrenia boli v tejto súvislosti prijaté, ktoré z nich fungujú, a takisto aj to, čo by sa malo zlepšiť.

Slovensko

Slovensko vynaložilo značné úsilie na zlepšenie protikorupčného právneho rámca pre trestné právo a verejné obstarávanie. Však, viacero faktorov obmedzuje účinnosť protikorupčných opatrení: problémy s právnymi predpismi, pocit chýbajúcej nezávislosti zložiek súdnictva a úzke prepojenie medzi politickou a podnikateľskou elitou. Európska komisia navrhuje, aby Slovensko posilnilo nezávislosť súdnictva, a aby predovšetkým presne vymedzilo kritériá, na základe ktorých možno predsedov a podpredsedov súdov odvolať z funkcie. Komisia takisto navrhuje, aby sa zväčšila transparentnosť financovania politických strán na miestnej a regionálnej úrovni. Pokiaľ ide o zneužívanie fondov EÚ, Komisia odporúča, aby sa posilnili mechanizmy kontroly s cieľom predchádzať vzniku konfliktov záujmov.

Spolu s analýzou situácie v každom členskom štáte EÚ Európska komisia predstavuje aj výsledky dvoch rozsiahlych prieskumov verejnej mienky. Viac než tri štvrtiny európskych občanov sú zajedno v tom, že v ich krajine je korupcia rozšírená. Na Slovensku tento názor zastáva celých 90 percent občanov. Minulý rok sa 8 percent Európanov a 21 percent občanov na Slovensku osobne stretlo s korupciou alebo sa tieto osoby stali svedkami korupcie. Na Slovensku považuje korupciu za prekážku v podnikaní 66 percent zástupcov podnikateľov.

Príloha Slovensko ku protikorupčnej správe EÚ >> TU

EU

Zo správy vyplýva, že povaha aj úroveň korupcie, ako aj účinnosť opatrení prijatých na boj proti nej, sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Správa ďalej ukazuje, že korupcia si vo všetkých členských štátoch zaslúži väčšiu pozornosť.

Dokazujú to výsledky prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov v súvislosti s korupciou, ktorý bol dnes uverejnený. Z tohto prieskumu vyplýva, že tri štvrtiny (76 %) Európanov si myslí, že korupcia je stále široko rozšírená a že viac ako polovica (56 %) z nich sa nazdáva, že úroveň korupcie v ich krajine sa za uplynulé tri roky vzrástla. Každý dvanásty Európan (8 %) uviedol, že v ostatných 12 mesiacoch zažil korupciu alebo bol jej svedkom; Výsledky prieskumu Eurobarometra nájdete tu.

Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti, uviedla: „korupcia podkopáva dôveru občanov v demokratické inštitúcie a právny štát, poškodzuje európske hospodárstvo a pripravuje štáty o veľmi potrebné príjmy z daní. Členské štáty v oblasti boja proti korupcii dosiahli pokrok, avšak dnešná správa naznačuje, že je ešte potrebné vyvinúť ďalšie úsilie. V správe sú rôzne návrhy na možno opatrenia, a ja sa teším na spoluprácu s členskými štátmi pri ich realizácii.“

Korupcia ovplyvňuje všetky členské štáty — a to rôznymi spôsobmi. Tu sú niektoré z hlavných trendov v súvislosti s korupciou v rámci celej EÚ:

1. Kontrolné mechanizmy

Využívanie preventívnych politík (napr. etické pravidlá, opatrenia na zvyšovanie povedomia, ľahký prístup k informáciám vo verejnom záujme). Medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o predchádzanie korupcii. Kým v prípade niektorých krajín prispela účinná prevencia k vybudovaniu dobrej povesti, že je v nich korupcia zriedkavá, pri iných bolo vykonávanie preventívnych politík nerovnomerné a viedlo len k obmedzeným výsledkom.

Mechanizmy vonkajšej a vnútornej kontroly. V mnohých členských štátoch sú mechanizmy vnútornej kontroly v súvislosti s postupmi orgánov verejnej moci nedostatočné a nekoordinované.

Konflikty záujmov Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov sa v rámci EÚ líšia a mechanizmy na kontrolu vyhlásení o konflikte záujmov sú často nedostatočné. Sankcie za porušenie pravidiel sa využívajú len zriedka a často sú nedostatočné.

2. Stíhanie a postihy

Trestno-právne pravidlá, ktoré stanovujú, že korupcia je trestným činom, existujú vo väčšine členských štátov, v súlade s normami Rady Európy, OSN a právnymi predpismi EÚ. Napriek tomu nebolo rámcové rozhodnutie 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore zo strany členských štátov transponované do ich vnútroštátnych právnych poriadkov rovnomerne.

V rámci EÚ existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o efektívnosť presadzovania práva a vyšetrovania. V niektorých členských štátoch možno konštatovať vynikajúce výsledky. V iných členských štátoch sa korupcia stíha len zriedka, resp. jej vyšetrovanie je zdĺhavé.

Vo väčšine členských štátov chýbajú komplexné štatistické údaje o trestných činoch korupcie, čo komplikuje porovnanie a posúdenie. V niektorých členských štátoch hatia vyšetrovanie prípadov korupcie procesné pravidlá, vrátane pravidiel upravujúcich problematiku zbavovanie imunity politických činiteľov.

3. Politický rozmer

Politická zodpovednosť. V mnohých členských štátoch EÚ neprestáva byť zásadnou otázka bezúhonnosti v politike. Ako príklad možno uviesť kódexy správania politických strán alebo volených orgánov na ústrednej alebo miestnej úrovni, ktoré často neexistujú vôbec alebo nie sú dostatočne prísne.

Financovanie politických strán. Hoci mnohé členské štáty prijali prísnejšie pravidlá o financovaní politických strán, stále pretrvávajú značné nedostatky. V rámci EÚ sa len zriedka ukladajú odrádzajúce sankcie proti nelegálnemu financovaniu politických strán.

4. Rizikové oblasti

V rámci členských štátov je riziko korupcie vyššie na regionálnej a miestnej úrovni, kde majú systémy kontrol a protiváh tendenciu byť slabšie, než na úrovni celoštátnej.

Odvetviami, ktoré sú vo viacerých členských štátoch citlivé z hľadiska problému korupcie, sú mestský rozvoj a výstavba, ako aj zdravotníctvo. Určité nedostatky možno konštatovať, aj pokiaľ ide o dohľad nad štátnymi podnikmi, čo zvyšuje ich citlivosť z hľadiska problému korupcie. Problém drobnej korupcie zostáva byť široko rozšírený len v niekoľkých členských štátoch. Verejné obstarávanie: jedna z oblastí ohrozených korupciou

Správa takisto obsahuje aj osobitnú kapitolu venovanú oblasti verejného obstarávania. Táto oblasť má zásadný význam pre hospodárstvo EÚ, keďže každoročne sa na obstarávanie tovaru, prác a služieb zo strany verejných subjektov vynakladá pätina HDP Európskej únie. Verejné obstarávanie takisto patrí medzi sféry náchylné na korupciu.

V správe sa preto vyzýva na zavedenie prísnejších noriem týkajúcich sa bezúhonnosti, a prekladajú sa tam odporúčania s cieľom zvýšiť kvalitu mechanizmov vnútornej kontroly vo viacerých členských štátoch. Podrobné informácie a špecifické odporúčania, ktoré Komisia dáva do pozornosti, možno nájsť v príslušných kapitolách týkajúcich sa jednotlivých členských štátov.


Zdroj: EK


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk