7.8.2013
ID: 605upozornenie pre užívateľov

Spravodlivosť pre rast: Komisia odstraňuje právne medzery v oblasti jednotnej patentovej ochrany

Európska komisia navrhla, aby bol dokončený právny rámec pre celoeurópsku patentovú ochranu prostredníctvom aktualizácie pravidiel EÚ, ktoré sa týkajú právomoci súdov a uznávania rozsudkov (tzv. „nariadenie Brusel I”).

Cieľom týchto zmien je pripraviť podmienky na to, aby špecializovaný európsky patentový súd – Jednotný patentový súd – začal po ratifikácii svoju činnosť, a aby sa tým spoločnostiam a vynálezcom uľahčila ochrana ich patentov. Uvedený súd bude mať osobitnú právomoc v patentových sporoch, čím sa zamedzí viacerým súdnym sporom vedeným až na 28 rôznych vnútroštátnych súdoch. To povedie k zníženiu nákladov a urýchleniu prijímania rozhodnutí o platnosti patentov alebo ich porušení, vďaka čomu sa v Európe podporia inovácie. Tento rámec je súčasťou balíka opatrení, ktorý sa nedávno prijal, na zabezpečenie jednotnej patentovej ochrany na jednotnom trhu (IP/11/470).

"Vykonaním zmien v pravidlách o uznávaní rozsudkov pripravujeme podmienky na to, aby začal svoju činnosť nový Jednotný patentový súd. V prípade sporu už spoločnosti nebudú musieť podať žaloby na viacerých súdoch v rôznych štátoch," uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. "Odstránenie byrokratických prekážok, dodatočných nákladov a právnej neistoty, ktoré vznikajú tým, že máme 28 rôznych a často protichodných systémov, spôsobí, že jednotný trh sa stane atraktívnejším. Je to veľmi dobrý príklad toho, ako môžu politiky v oblasti spravodlivosti stimulovať rast."

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier dodal, že "pre európsku konkurencieschopnosť je mimoriadne dôležité, aby zlepšovatelia čo najskôr využívali mnohé výhody dlho očakávaného európskeho jednotného patentu. Politická dohoda z decembra 2012 znamenala významný prelom, avšak jednotný patent sa stane realitou až po zriadení Jednotného patentového súdu. Keďže to potrebujeme dosiahnuť čo najskôr, dnešný návrh je v tomto smere ďalším dôležitým krokom."

Čísla hovoria samy za seba. V Spojených štátoch bolo v roku 2011 udelených 224 000 patentov, v Číne 172 000, zatiaľ čo v Európe bolo udelených len 62 000 európskych patentov. Jedným z dôvodov tohto rozdielu sú príliš vysoké náklady a zložitosť získania patentovej ochrany v rámci jednotného trhu EÚ. V súčasnosti si osoba, ktorá chce získať celoeurópsku ochranu svojho vynálezu, musí nechať potvrdiť európsky patent vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Držiteľ patentu sa môže stať v rámci toho istého sporu účastníkom viacerých súdnych konaní vedených v rôznych štátoch. Toto sa však v blízkej budúcnosti zmení vďaka dohode o balíku týkajúceho sa jednotného patentu.

Jednotný patentový súd, ktorý bol zriadený na základe dohody podpísanej 19. februára 2013 (PRES/13/61), zjednoduší konania a prispeje k rýchlejším rozhodnutiam, keďže pôjde o jedno súdne konanie na tomto špecializovanom súde namiesto súbežných konaní vedených na vnútroštátnych súdoch. Tento súd bude môcť vydávať rozsudky o platnosti európskych a jednotných patentov ako aj o ich porušení vykonateľné vo všetkých zmluvných štátoch, čím sa zamedzí súbežným konaniam a odlišným rozhodnutiam. Na tomto jednotnom patentovom rámci, do ktorého sa môžu zapojiť všetky členské štáty, sa zúčastňuje 25 členských štátov.

S cieľom určiť medzinárodnú právomoc Jednotného patentového súdu vychádza uvedená dohoda z „nariadenia Brusel I“ (nariadenie č. 1215/2012).

Komisia preto navrhuje zmenu nariadenia Brusel I s cieľom objasniť, ako budú fungovať pravidlá súdnej právomoci v rámci Jednotného patentového súdu, ako aj to, akým spôsobom by sa mali uplatňovať pravidlá uvedené v tomto nariadení vo vzťahoch medzi členskými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o jednotnom patentovom súde a členskými štátmi, ktoré jej zmluvnými stranami nie sú.

Ďalšie kroky

Predtým ako návrh nadobudne účinnosť, ho budú musieť schváliť členské štáty a Európsky parlament.

Komisia vyzýva aj členské štáty, aby čo najskôr ratifikovali Dohodu o jednotnom patentovom súde a zodpovedajúcim spôsobom dokončili prípravné práce, ktoré sa vyžadujú na začatie činnosti súdu, tak aby mohol byť prvý jednotný patent udelený v čo najkratšom čase.

Súvislosti

Podľa súčasne platného práva EÚ sa návrh na začatie súdneho konania, ktorý sa týka platnosti patentu alebo jeho údajného porušenia, musí podať na súdy členských štátov, v ktorých bol patent zaregistrovaný. Návrh sa môže alternatívne podať na súdy členských štátov, v ktorých má odporca bydlisko, alebo v ktorých k porušeniu došlo alebo by mohlo dôjsť. V mnohých konaniach o porušení patentu preukazuje odporca, že patent je neplatný. To patrí do výlučnej právomoci štátu, v ktorom bol patent udelený. V praxi to znamená, že držiteľ patentu môže byť nútený viesť spor v rámci súbežných súdnych konaní, s čím sú spojené značné náklady, zložitosť a možné odlišné rozhodnutia súdov.

Úsilie na vytvorenie jednotného patentu, ktorého právne účinky by sa rozšírili na všetky členské štáty, sa vynakladá od roku 1970, dosiaľ však nebolo úspešné.

V apríli 2011 Komisia predložila nové návrhy na vytvorenie európskeho patentu s jednotným účinkom (alebo „jednotného patentu“) v rámci posilnenej spolupráce (IP/11/470) a (MEMO/11/240).

Európsky parlament a Rada dosiahli v decembri 2012 dlho očakávanú dohodu o balíku týkajúcom sa jednotného patentu, ktorá otvorila cestu k podpisu medzinárodnej dohody o jednotnom patentovom súde.

Balík týkajúci sa jednotného patentu umožní, aby sa patentová ochrana získala na základe jednej prihlášky a bez ďalších administratívnych formalít v členských štátoch, ako napr. potvrdenie alebo jazykové požiadavky, a to v 25 členských štátoch, ktoré sa balíku zúčastňujú. Tento patent poskytne vynálezcom a spoločnostiam prístup k trhom všetkých členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci a sú zmluvnými stranami Dohody o jednotnom patentovom súde, za výrazne znížených nákladov a s oveľa menšími počtom administratívnych prekážok.

Medzinárodná dohoda o jednotnom patentovom súde bola podpísaná 19. februára 2013. Jednotný patentový súd bude oprávnený riešiť spory týkajúce sa budúcich jednotných patentov a súčasných „klasických“ európskych patentov. Dohodu teraz musia ratifikovať príslušné členské štáty. Jednotný patentový súd bude jediným špecializovaným súdom s miestnym a regionálnym zastúpením v celej EÚ. Namiesto súbežných súdnych sporoch vedených na vnútroštátnych súdoch budú môcť strany získať rýchle a vysokokvalitné rozhodnutia vykonateľné vo všetkých štátoch, v ktorých je patent platný.


Zdroj: EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk