31.12.2013
ID: 1294upozornenie pre užívateľov

Súdna ochrana práv spotrebiteľov sa dostane na novú úroveň

Okrem všeobecných súdov budú môcť spotrebiteľské spory rozhodovať už len regulované rozhodcovské súdy

Ministerstvo spravodlivosti SR v súlade s programovým vyhlásením vlády predkladá do pripomienkového konania nové pravidlá súkromnej arbitráže. Vďaka novému zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa výrazne zvýši ochrana spotrebiteľov pred úžerníckymi praktikami niektorých nebankových spoločností. Po novom budú musieť aj súkromné súdy občanom povinne poskytovať ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami.

Práve chýbajúca regulácia v oblasti spotrebiteľskej arbitráže predstavuje jedno z najslabších miest v systéme ochrany práv spotrebiteľov. Často sa tak stávalo, že vinou nespravodlivých rozhodnutí súkromných súdov a následných exekúcií ľudia prichádzali o svoje majetky aj pre drobné dlžoby.

„Dnes máme na stole systémové riešenie, ktoré podstatným spôsobom zvýši úroveň ochrany práv spotrebiteľov,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Návrh zákona bol dnes daný do pripomienkového konania, ak prejde celým legislatívnym procesom, účinnosť by mal nadobudnúť v prvej polovici budúceho roka.

Ministerstvo spravodlivosti SR upozorňuje, že občania sa môžu brániť voči nespravodlivým rozhodcovským rozsudkom už v súčasnosti. Dôležité je však čo najskôr vyhľadať kvalifikovanú právnu pomoc, či už prostredníctvom advokáta, alebo v prípade hmotnej núdze prostredníctvom Centra právnej pomoci.

Jedným z nedostatkov súčasnej právnej úpravy je to, že spotrebitelia často nevedia, že sa v úverových zmluvách zaväzujú riešiť spory z týchto zmlúv nie pred všeobecným súdom, ale pred rozhodcovským súdom. Po novom preto bude musieť byť rozhodcovská zmluva obsahovo aj formálne oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a nebude môcť byť zakomponovaná „milimetrovým písmom“ v záverečných ustanoveniach zmluvy.

Súdy pod dohľadom

Navrhovaný zákon zavádza licencovanie rozhodcovských súdov Ministerstvom spravodlivosti SR. Bez udelenej licencie súdy nebudú môcť rozhodovať v spotrebiteľských sporoch. Zavádzajú sa prísne podmienky na výkon funkcie rozhodcov, ktorí budú spadať pod dohľad Ministerstva spravodlivosti SR s možnosťou ich disciplinárneho stíhania.

Ak by aj rozhodcovský súd nerozhodoval v súlade s pravidlami ochrany spotrebiteľov, posilňuje sa možnosť napadnúť vydaný rozhodcovský rozsudok žalobou na všeobecnom súde. Exekútor pri upovedomení o začatí exekúcie bude dokonca povinný poučiť spotrebiteľa o možnosti napadnúť rozhodnutie žalobou, pričom v rámci poučenia mu bude povinný zaslať aj vzor žaloby.

Obchodná arbitráž

Okrem návrhu nového zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní MS SR dáva do pripomienkového konania aj návrh zmien pôvodného zákona o rozhodcovskom konaní, podľa ktorého sa bude postupovať pri klasickej obchodnej arbitráži. Vďaka odčleneniu úpravy spotrebiteľského rozhodcovského konania do osobitného zákona sa umožnilo zachovať flexibilné pravidlá pre riešenie čisto obchodných sporov, kde by prísna regulácia nebola namieste. Žaloby proti rozhodnutiam v obchodnej arbitráži budú naďalej prísne limitované v súlade s medzinárodnými pravidlami UNCITRAL. Vďaka tomu budú mať podnikatelia rýchly a efektívny nástroj riešenia svojich sporov bez nutnosti obracať sa na preťažené štátne súdy.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk