27.12.2019
ID: 4661upozornenie pre užívateľov

Súkromná zmluva vs. Notárska zápisnica pri kúpe nehnuteľnosti v Španielsku

Podľa španielskeho práva platí pri uzatváraní zmlúv všeobecná zásada slobody voľby formy kontraktu. Zmluva o predaji nehnuteľností je teda platná bez ohľadu na to, či bola uzatvorená ústne alebo písomne, formou súkromnej zmluvy alebo formou notárskej zápisnice.

Zásada bezformálnosti je však do určitej miery limitovaná ustanovením článku 1.280 Código Civil, podľa ktorého „musia mať formu verejnej listiny zmluvy, ktorých predmetom je vznik, prenos, úprava alebo zánik vecných práv“. Uvedený právny predpis výslovne vyžaduje dodržanie písomnej formy (notárskej zápisnice) zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, avšak jedná sa „iba“ o formálnu požiadavku pre účely zápisu zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností, a nie o podmienku, ktorej prípadné nesplnenie by malo za následok neplatnosť zmluvy ako takej.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.


To znamená, že zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti nemusí byť obligátne spísaná formu notárskej zápisnice, avšak v každom prípade notárska zápisnica zaručuje oveľa širšiu právnu ochranu.

Bez ohľadu na to, aká je jej forma (súkromná zmluva alebo notárska zápisnica), kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti je záväzná a zmluvné strany musia dôsledne dodržovať jednotlivé zmluvné záväzky či povinnosti, preto je vhodné pred podpísaním akéhokoľvek dokumentu využiť adekvátne právne poradenstvo.

Pri podpise súkromnej zmluvy v zásade nie je prítomná žiadna tretia strana, garant, ktorý by kontroloval jej znenie a zákonnosť aktu. Naopak, do podpisu notárskej zápisnice priamo vstupuje notár, ktorý kontroluje zákonnosť konania a podáva poradenstvo všetkým zúčastneným stranám.

Hlavné rozdiely medzi súkromnou zmluvou a notárskou zápisnicou spočívajú vo forme a v právnych účinkoch.

Formálne rozdiely:


Súkromná zmluva:

Zmluvné strany: Iba zainteresované strany.

Podpis: Každá zmluvná strana musí podpísať všetky strany zmluvy.

Počet podpísaných originálov: Podľa počtu zmluvných strán, každá strana si ponechá jedno vyhotovenie.
 
Notárska zápisnica:

Zmluvné strany: Zainteresované strany a notár.

Podpis: Zmluvné strany podpisujú poslednú stranu zmluvy.

Počet podpísaných originálov: Podpíše sa jediný originál, ktorý zostáva v archíve notára, pričom každá zo zmluvných strán obdrží „jednoduchú kópiu“ (copia simple) s povahou originálu.

Rozdiely v účinkoch:


Súkromná zmluva:

Dôkazná hodnota: Súkromná zmluva nedisponuje domnienkou správnosti ani dôkaznou silou.

Možnosť zápisu do katastra nehnuteľností: Zápis zmeny vlastníctva nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nemôže byť vykonaný na základe súkromnej zmluvy. Vykonateľnosť: Súkromný zmluva nie je priamo vykonateľná.

Notárska zápisnica:

Dôkazná hodnota: Notárska zápisnica sa považuje za pravdivú, pokiaľ ide o dátum jej podpisu, zúčastnené strany a obsah.

Možnosť zápisu do katastra nehnuteľností: Zápis zmeny vlastníctva nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je uskutočnený na základe notárskej zápisnice s povahou verejnej listiny.

Vykonateľnosť: Notárska zápisnica je priamo vykonateľná.

Súkromná zmluva sa používa ako prípravná či rezervačná zmluva na formalizáciu budúcej zmluvy o predaji vo forme notárskej zápisnice. Súkromná zmluva vyžaduje menej formalít, hoci táto absencia nezbavuje súkromnú zmluvu právnej účinnosti. Je však dôležité, aby táto zmluva bola v konečnom dôsledku „premietnutá“ do notárskej zápisnice z dôvodu zápisu zmeny vlastníka do príslušného katastra nehnuteľností.

V prípade notárskej zápisnice sa jedná o autentický, notárom overený verejný dokument. Notárska zápisnica sa po likvidácii zodpovedajúcich výdavkov a daní odošle na kataster nehnuteľností. Do katastra nehnuteľností sa môžu zapisovať jedine  verejné dokumenty  súdnej, notárskej alebo administratívnej povahy, nikdy však súkromná zmluva.

Michal Matrtaj 
Michal Matrtaj 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk