24.6.2013
ID: 382upozornenie pre užívateľov

Ťažobné spoločnosti budú musieť odkryť platby vládam

Veľké spoločnosti pôsobiace v oblasti ťažby ropy, zemného plynu, nerastných surovín a dreva budú nútené zverejniť podrobnosti o platbách vládam tretích krajín pri každom projekte ťažby. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý schválil Európsky parlament. Cieľom novej zákonnej úpravy je sprehľadniť aktivity ťažobných spoločností v oblasti strategických zdrojov a zvýšiť ich zodpovednosť.

Poslanci schválili balík dvoch legislatívnych návrhov, ktoré zavádzajú pre ťažobné spoločnosti povinnosť sprístupniť detaily ich platieb vládam a znižujú mieru byrokracie pre menšie európske podniky.

"Počas náročných rokovaní s Radou (...) sme trvali na veľmi prísnych pravidlách a na tom, aby bolo podávania správ zmysluplné (...) a aby viedlo k skutočnej transparentnosti," uviedla spravodajkyňa nových pravidiel Arlene McCarthy (S&D, UK) počas utorňajšej rozpravy.

Najväčšími pozitívami nového návrhu sú podľa spravodajcu Klausa-Heinera Lehneho (EPP, DE) "po prvé, posilnená harmonizácia európskych účtovných predpisov (...), po druhé, zníženie zbytočnej administratívnej záťaže a uľahčenie života malým a stredným podnikom."

Úplné zverejnenie

Na základe nových pravidiel budú veľké spoločnosti pôsobiace v oblasti ťažby ropy, zemného plynu, nerastných surovín a dreva nútené zverejniť podrobnosti o platbách federálnym, národným alebo regionálnym vládam. Táto povinnosť bude viazaná na každý projekt ťažby, teda na každú nájomnú zmluvu alebo licenciu, ktorá poskytuje prístup k zdrojom, či už ide o bane, lesy alebo ropné polia.

V rámci snahy o posilnenie transparentnosti budú spoločnosti budú povinné zverejniť všetky platby nad 100.000 eur ročne. Poslanci tiež schválili osobitnú klauzulu, ktorej cieľom je zamedziť obchádzaniu zverejňovania. Spoločnosti tak nebudú môcť umelo rozdeľovať alebo sčítavať platby, aby sa vyhli povinnosti zverejniť s ťažbou súvisiace transakcie. Medzi platby, ktoré budú spoločnosti povinné zverejniť, patria produkčné nároky, dane zo zisku, licenčné poplatky, dividendy, prémie, vstupné a nájomné poplatky, poplatky za licencie a koncesie.

Nové ustanovenia sa nebudú vzťahovať na malé a stredné podniky. Ich administratívna záťaž by sa v porovnaní so súčasným stavom mala znížiť.

Nie tyranskému vetu

Parlamentu sa podarilo v priebehu vyjednávaní dosiahnuť významný úspech, keď presadil vyškrtnutie takzvaného veto tyrana (veta diktátora) z textu navrhovanej legislatívy. Ide o klauzulu podľa ktorej by sa požiadavka na zverejnenie podrobností o platbách nevzťahovala na prípady, kedy trestné právo hostiteľskej krajiny zverejňovanie zakazuje.

Poslanci tiež presadili ustanovenie, ktoré zaväzuje Komisiu k preskúmaniu možnosti rozšíriť pravidlá transparentnosti aj na ďalšie odvetvia. Správa Komisie by mala byť predložená do troch rokov od momentu transpozície Parlamentom schválených ustanovení do národných legislatív.

Smernica vstúpi do platnosti až po jej schválení Radou EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu nových predpisov do svojich národných legislatív.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk