Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
2.8.2018
ID: 4170upozornenie pre užívateľov

Transparentné pravidlá pri využívaní a odmeňovaní právnych služieb advokátov zo strany štátu

​Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh pravidiel pre štátne orgány, ktorý upravuje transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania do medzirezortného pripomienkového konania.

Právne služby advokátov pre štát v nevyhnutných prípadoch

Na tento účel návrh pravidiel zavádza zásadu tzv. nevyhnutnosti a účelnosti, ktorej cieľom je dosiahnuť stav, kedy štát bude využívať právne služby advokátov len v tých prípadoch, kedy je to nevyhnutné. Po novom sa preferuje zabezpečovanie právnych služieb vlastnými kapacitami štátu. Návrh pravidiel tiež upravuje postup pri výbere advokáta, ako aj požiadavky kladené na zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

Využívanie právnych služieb advokáta štátom je prípustné len v prípade nevyhnutnosti a účelnosti. Tie sa preukazujú na základe výsledku testu nevyhnutnosti, t.j. za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a) nedostatočná personálna kapacita,

b) nedostatočná odbornosť personálnych kapacít,

c) podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej zákonnej činnosti príslušného štátneho  orgánu alebo v priamej súvislosti ňou,

d) významnosť právneho sporu,

e)poskytovanie právnej služby nemožno zabezpečiť prostredníctvom nadriadeného orgánu.

Pri procese je nutné dodržiavať zásadu transparentnosti, zásadu proporcionality a zásadu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami.

Ďalej sa upravuje  aj organizačné zabezpečenie činnosti štátnych orgánov pri výbere advokáta, kde sa umožňuje spolupráca medzi nadriadenými a podriadenými štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní právnych služieb.

Odmeny pre advokátov

Materiál upravuje pravidlá, ktoré má štát dodržiavať pri dojednaní odmeny advokáta, ktorého právne služby využíva. V tejto časti sa materiál predkladá v alternatívnom znení, pričom v prvej alternatíve sa zakazuje dojednanie podielovej odmeny a v druhej alternatíve sa síce povoľuje dojednanie podielovej odmeny, ale zároveň sa upravujú pravidlá jej určovania (podielová odmena najviac v nasledovnej výške určenej z hodnoty veci, ktorá je predmetom sporu:

a) do 100.000 eur najviac 10%,

b) od 100.000,01 eur do 500.000 eur najviac 7,5%,

c) od 500.000,01 eur do 1.000.000 eur najviac 5%,

d) od 1.000.000,01 eur najviac 1%.)

Pravidlá pre všetky štátne orgány (ministerstvá aj podriadené organizácie)

Pribudne tiež povinnosť zverejňovať niektoré informácie vznikajúce podľa predkladaného návrhu pravidiel. Vzhľadom na to, že návrh pravidiel sa týka aj existujúcich právnych vzťahov a procesov spojených s poskytovaním právnych služieb zo strany advokátov, v týchto prípadoch sa navrhujú prechodné ustanovenia. Na základe znenia uznesenia Národnej rady SR, ako aj uznesenia vlády SR sa navrhuje, aby sa predložené pravidlá vzťahovali na všetky štátne orgány, ktoré spadajú do ústavného postavenia vlády Slovenskej republiky ako vrcholného orgánu výkonnej moci. Vo vzťahu k ostatným štátnym orgánom sa navrhuje, aby im vláda Slovenskej republiky odporučila postupovať podľa týchto pravidiel.

Návrh pravidiel z rezortu spravodlivosti okrem väčšej transparentnosti pri výbere predpokladá  aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej  správy a informatizáciu spoločnosti. Účinnosť predkladanej úpravy sa navrhuje od 1. októbra 2018. 


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk