3.6.2020
ID: 4804upozornenie pre užívateľov

Trh právnych služieb má oslabenú imunitu voči recesii

Súčasné udalosti môžu navádzať na záver, že relatívne progresívny trh právnych služieb tvorený za posledné tri desaťročia sa práve vplyvom neodvrátiteľných následkov globálnej pandémie, pretransformuje z relatívne ružovej minulosti na nestabilnú budúcnosť, danú koreláciami s procesmi hospodárskej recesie.

Áno, nesporne, aj na náš trh budú vplývať dôsledky hospodárskych ťažkostí. Ich intenzitu však umocnia javy, ktoré sa v minulosti udomácnili vo sfére trhu a advokátskej komunite samotnej a vo svojej podstate nemajú nič spoločné s dnešnou pandémiou. Istú degeneráciu trhu, spočívajúcu v pokrivenej optike na prirodzené koordináty podnikania, a tým aj trhu právnych služieb, ťaháme so sebou už pomerne dlho. Nedostatočne si pritom uvedomujeme, že ich tiché obchádzanie deformuje objektívnu udržateľnosť ekonomicky odolnej a reprodukcie spôsobilej komunity. Problém je v tom, že dôsledky pocítime až v situácii, keď nastane konfrontácia s plošným stavom ekonomickej degresie. A na prahu takejto situácie sa nachádzame.

Pomerne nezdravý stav trhu, v ktorom vstupujeme do ekonomicky zložitých podmienok, je treba pričítať predovšetkým nekompetentným premisám, na ktorých optika nazerania okolia na trh poskytovateľov právnych služieb stojí. Snaha presadiť všetkými prostriedkami latku akceptovateľnosti právnych služieb cez kategóriu ceny, ustáliť a zavádzať do praxe simplifikovanú formulu typu toho, že najlepšie je to, čo najmenej stojí, je scestné. Predovšetkým preto, že to bagatelizuje zákonitú a logickú súvislosť ceny s úrovňou, kvalitou a kvantitou právnej služby. Prax ukazuje, že nie primeraná, ale nízka cena, je to, čo rozhoduje. Pritom v skutočnosti len proporcia medzi vlastnosťami služby a ekonomickými nárokmi na jej dodanie tým-ktorým dodávateľom je tým, čo vymedzí primeranosť nákladu na dodanie právnej služby. Vyššia jednotková cena u jedného dodávateľa nemusí totiž automaticky pre spotrebiteľa znamenať vyššiu relatívnu nákladovosť v porovnaní s iným dodávateľom. Je to tak vtedy, kedy dodávateľ s vyššou cenou dodá produkt, ktorého cena je v lepšej proporcii s úrovňou produktu ako je proporcia medzi nižšou cenou a parametrami produktu dodaného za nižšiu cenu u iného dodávateľa.

Vyššie spomenuté praktiky navyše ohrozujú férovú súťaž, navádzajú na náchylnosť k netransparentným postupom a vedú častokrát ku klamlivému obrazu toho-ktorého poskytovateľa právnych služieb a jeho miesta či podielu na trhu. Príčinu treba hľadať nielen v nesprávnej metodike výberu poskytovateľov, ktorou nás konfrontuje verejný regulačný rámec štátu, ale aj v strate reflexie v komunite, a to práve tendenčným prispôsobovaním sa pokrúteným a nezdravým pravidlám a ohrozovaním potrebného materiálneho fundamentu stavu ako celku, a teda aj slabou schopnosťou odolávania výkyvom v hospodárskej sfére.

Nový obrázok

JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.,
Managing partnerRUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.


Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail: martina.poliacikova@r-c.sk

PFR 2020

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk