14.11.2014
ID: 2671upozornenie pre užívateľov

Účinnosť súčasných rozhodcovských doložiek a rozhodcovských zmlúv po 1.1.2015

NR SR schválila vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1126) (ďalej len „Novela“).

 
 Winton s. r. o.
 
Novelou sa podstatne mení rozhodcovské konanie. Jednou z významných zmien, okrem iných je aj zmena oprávnenia zriadiť stály rozhodcovský súd. Podľa platnej právnej úpravy, ktorá bude účinná do 31.12.2014, mohol stály rozhodcovský súd zriadiť väčší počet subjektov v porovnaní so stavom, ktorý zavádza Novela s účinnosťou k 1.1.2015.

Zákon č 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „Zákon o rozhodcovskom konaní“) umožňuje do 31.12.2014 zriaďovať stále rozhodcovské súdy aj obchodným spoločnostiam. V praxi ide o veľmi bežný spôsob zriaďovania stálych rozhodcovských súdov a možno konštatovať, že väčšina rozhodcovských doložiek zakladá právomoc najmä takýchto stálych rozhodcovských súdov.

Novela však už od 1.1.2015 neumožňuje zriaďovať stále rozhodcovské súdy obchodným spoločnostiam. Okruh subjektov, ktoré sú oprávnené zriaďovať stály rozhodcovský súd sa teda podstatným spôsobom zužuje. Podľa schváleného znenia § 12 Zákona o rozhodcovskom konaní účinného od 1.1.2015 zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky môže byť len záujmové združenie právnických osôb, národný športový zväz, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor alebo komora zriadená zákonom. Právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Novela teda bude mať podstatný vplyv aj na existujúce rozhodcovské zmluvy a rozhodcovské doložky v zmluvách uzatvorených do 31.12.2014. Keďže Novela počíta so stratou oprávnenia obchodných spoločností zriaďovať stále rozhodcovské súdy, bude nutné, aby súčasní zriaďovatelia v medziach Novely zabezpečili zosúladenie so stavom účinným po 1.1.2015 a to do troch mesiacov od účinnosti Novely.

Ak rozhodcovská doložka alebo rozhodcovská zmluva odkazuje na stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého pôvodný zriaďovateľ nespĺňa od 1.1.2015 podmienky ustanovené Zákonom o rozhodcovskom konaní pre zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu a ak sa pôvodný zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu stane členom iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu (napr. záujmového združenia právnických osôb), aby sa splnili tieto podmienky, platí, že rozhodcovská zmluva odkazuje na nový stály rozhodcovský súd zriadený podľa tohto zákona iným zriaďovateľom.

Zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy, resp. rozhodcovskej doložky sa budú môcť od pravidla uvedeného vyššie odchýliť dohodou alebo samotným podaním návrhu na začatie konania vo veci na všeobecný súd, ak k nemu dôjde pred podaním žaloby na nový stály rozhodcovský súd, ktoré de facto bude predstavovať odstúpenie od rozhodcovskej zmluvy, resp. rozhodcovskej doložky.

Vo vzťahu k tým stálym rozhodcovským súdom, ktoré nebudú do troch mesiacov od účinnosti Novely zriadené v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní platí, že nebudú oprávnené rozhodovať vzniknuté spory medzi zmluvnými stranami napriek tomu, že rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka bola uzatvorená platne, nakoľko de iure stratí táto rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka účinnosť.

Upozorňujeme, že Novela zároveň zavádza aj fikciu existencie rozhodcovskej zmluvy, resp. rozhodcovskej doložky v rozsahu predmetu podanej žaloby vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej odpovedi doručenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne.


JUDr. Dávid Šišmič

JUDr. Dávid Šišmič,
advokátsky koncipient a mediátor


Winton s. r. o.
advokátska kancelária

Šoltésovej 12
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 502 19 100
Fax: +421 2 502 19 101
e-mail: winton@winton.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk