Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
22.4.2013
ID: 135upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) - Novela exekučného zákona zníži riziko nezákonného postupu exekútorov a prispeje k vyššej právnej istote. Nároky na výkon exekútorského povolania sa zvýšia. Zavedie sa účinnejší dohľad nad činnosťou súdnych exekútorov a nanovo sa upraví systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. Predpokladá to novela Exekučného poriadku, ktorú Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. V súlade so štandardnou dĺžkou legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť novely zákona na 1. november 2013.

Legislatívna rada vlády schválila návrh reformy súdnych pravidiel
16. 4. 2013 - Legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného bude posunutý na rokovanie vlády SR.Legislatívna rada vlády SR podporila projekt rekodifikácie civilného práva procesného, na základe ktorého sa pripraví podstatná reforma fungovania súdov v netrestných veciach. Cieľom systémových zmien je vytvorenie predpokladov pre rýchlejšie, efektívnejšie a najmä spravodlivejšie súdne konanie. Schválenie materiálu Legislatívnou radou vlády SR považuje Ministerstvo spravodlivosti SR za pozitívny signál vo vzťahu k nastaveniu pripravovaných zmien.

Exekútori budú podliehať prísnejším pravidlám
18. 4. 2013 - Novela zákona zníži riziko nezákonného postupu exekútorov a prispeje k vyššej právnej istote. Nároky na výkon exekútorského povolania sa zvýšia. Zavedie sa účinnejší dohľad nad činnosťou súdnych exekútorov a nanovo sa upraví systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. Predpokladá to novela Exekučného poriadku, ktorú dnes Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. V súlade so štandardnou dĺžkou legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť novely zákona na 1. november 2013.

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal a vrátil zákony
17. apríl 2013 - Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon z 26. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky 1. Zákon z 26. marca 2013, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme a 2. Zákon z 26. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

EU

Európsky parlament schválil reformný balík posilňujúci banky v EÚ
16. 4. 2013 - Banky v EÚ budú od 1. januára 2014 silnejšie. Zmeny, ktoré v utorok schválil Európsky parlament, zavedú limity na bonusy bankárov v snahe obmedziť riskantné špekulácie, zvýšia kapitálové požiadavky pre banky, ktoré by sa tak mali ľahšie vysporiadať s krízami, a posilnia dohľad. Jedným z cieľov dosiaľ najrozsiahlejšej reformy bankového sektora v EÚ je uľahčiť poskytovanie úverov malým a stredným podnikom a stimulovať tak rast ekonomiky.

Európsky parlament odmietol zvýšenie cien emisných povolení
16. 4. 2013 - Poslanci v utorok zamietli návrh na zmrazenie aukcií s časťou emisných kvót, ktoré malo prispieť k zvýšeniu ceny "povolení na znečisťovanie" v EÚ. Podľa väčšiny poslancov by manipulácia s počtom povolení podkopala dôveru v systém obchodovania s emisiami (ETS), ktorého cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov. V samostatnom hlasovaní poslanci podporili dočasné vyňatie medzikontinentálnych letov zo systému ETS. Návrh na zmrazenie aukcií s emisnými kvótami, označovaný ako "backloading," bol zamietnutý tesnou väčšinou hlasov. Za odmietnutie návrhu hlasovalo 334 poslancov, 315 návrh podporilo a 63 poslancov sa hlasovania zdržalo.  Návrh tak bude vrátený výboru EP pre životné prostredie na prepracovanie.

Zdroj: MSp SR, Prezident SR, EP


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk