21.10.2019
ID: 4619upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Lispuch a Lispuchová proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovatelia namietali porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatného rozsudku v ich prospech na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.

Vláda

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

14.10.2019 - Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol dnes zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tejto funkcie ho zvolili na dnešnom zasadnutí výboru v Štrasburgu. Jeho mandát začne 1. januára 2020. Viceprezidentkou sa stala Miriam Teuma z Malty.

Ministerstvo vnútra po roku otvorilo v poradí druhú triedu pre autistické deti
14. 10. 2019 - V priestoroch Špeciálnej základnej školy s materskou školou internátnou v Liptovskom Jáne bola v piatok 11. októbra 2019 za účasti štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR Rudolfa Urbanoviča odovzdaná do užívania ďalšia trieda pre autistické deti.

Vláda schválila hranice Karpatských bukových pralesov
15.10.2019 - Po dvanástich rokoch má Slovensko konečne vymedzené hraniceStarých bukových lesov a bukových pralesov Karpát. Materiál s úpravou hraníc včera schválila Vláda SR a tomuto vzácnemu územiu zapísanému v Zozname svetového dedičstva UNESCO tak budeme môcť zaistiť potrebnú ochranu. Ministerstvo životného prostredia následne pripraví projekty ochrany pre vyhlásenie jednotlivých prírodných rezervácií.

Zdravotníctvo potrebuje lepšie výsledky
15.10.2019 - Pri množstve peňazí, ktoré každoročne smerujú do nášho zdravotníctva, by tento rezort mal mať lepšie výsledky. Vyplýva to zo záverečnej správy druhej revízie výdavkov na zdravotníctvo, ktorú pripravil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR. Už na budúci rok by efektívnejšie zdravotníctvo mohlo ušetriť až 148 miliónov eur, celkovo je však v zdravotníctve priestor na lepšie použitie viac ako pol miliardy eur. Zefektívniť sa musí lieková politika, procesy a rozdelenie zodpovednosti zdravotníckeho personálu aj laboratórna a zobrazovacia diagnostika.

Špičková veda na Slovensku - ACCORD
15.10.2019 - Konkurencieschopnosť slovenských univerzít je dôležitou oblasťou, ktorej venuje MŠVVaŠ SR podporu aj prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako aj Univerzita Komenského v Bratislave budú realizovať veľký projekt na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách - ACCORD.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade práva na spravodlivé konanie

15. 10. 2019 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Lispuch a Lispuchová proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovatelia namietali porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatného rozsudku v ich prospech na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľom náhradu trov konania vo výške 331,12 EUR. Nemajetkovú ujmu sťažovateľom nepriznal.

Rezortu dopravy a výstavby záleží na zelených opatreniach v našich mestách

16. 10. 2019 - Zdravé a fungujúce ekosystémy sú nevyhnutným predpokladom prirodzeného životného prostredia v našich obciach a mestách. Ich vytvorenie je podmienené zachovaním rozmanitosti živočíšnych aj rastlinných druhov, tzv. biodiverzitou. O tom, ako môžu samosprávy vytvoriť, budovať a udržiavať druhovo rozmanité ekosystémy pomocou zelenej infraštruktúry, hovorili zástupcovia bratislavských samospráv, envirorezortu a ministerstva dopravy na každoročnej konferencii Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí.

Rezort školstva vypracoval moderné zásady Flexi stravovania v školských jedálňach
16.10.2019 - Znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov. To sú hlavné zásady zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Európsky orgán práce začal svoju činnosť

16.10. 2019 - Európsky orgán práce, ktorý bude sídliť v Bratislave, začal svoju činnosť po slávnostnej inaugurácii v Bruseli v stredu, 16. októbra. Na akcii nechýbal ani minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý úspešne bojoval za umiestnenie agentúry na Slovensku. Zúčastnil sa aj na prvom stretnutí správnej rady tejto agentúry.

Ministerstvo vnútra odštartovalo projekt na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku

16. 10. 2019 - Ministerstvo vnútra úspešne odštartovalo začiatok projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Projekt, realizovaný vďaka programu Európskej únie na podporu štrukturálnych reforiem (Structural Reform Support Programme 2017-2020), je zameraný na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku.

Parlament odobril zákon, ktorý zvýši bezpečnosť detských ihrísk
16. 10. 2019  - Bezpečnosť detských ihrísk sa zvýši. Národná rada SR schválila nový komplexný zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. Ak zákon podpíše prezidentka, bude účinný od januára 2020. Prevádzkovatelia existujúcich ihrísk budú mať čas až dva roky na to, aby ich pripravili podľa nových požiadaviek.

Do programu Rezidentského štúdia sa prihlásilo 93 zdravotníckych pracovníkov
17. 10. 2019 - V programe Rezidentského štúdia je od októbra zaradených ďalších 93 zdravotníckych pracovníkov, celkovo ich je v ňom aktuálne 319. Ide o absolventov medicíny alebo lekárov, ktorí už nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v niektorom zo špecializačných odborov v povolaní lekár a tiež sestry.

Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat v cirkusoch!
17.10.2019 - Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia, bol notifikovaný podľa požiadaviek smernice EÚ. Niekoľkomesačný legislatívny proces tak dosiahol úspešný záver. K zverejneniu tejto vyhlášky dôjde v najbližších dňoch a účinnosť nadobudne od 1. novembra 2019.

Svetový deň boja proti chudobe
17.10.2019 - Organizácia spojených národov pred 27 rokmi vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je totiž jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa do boja s týmto fenoménom zapája aktívne a systematicky. Každé opatrenie, ktoré zlepší životné podmienky ľuďom sa totiž dá považovať za opatrenie smerujúce k boju proti chudobe.

Zhodnotenie prvého polroka Operačného programu Ľudské zdroje
17. 10. 2019 - V prvom polroku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s celkovou alokáciou viac ako 11 miliónov eur.

Vyhodnotenie súťaže o Logo inteligentného priemyslu SR
17. 10. 2019 - Autorom víťazného návrhu na logo inteligentného priemyslu je absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Miroslav Beličák. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v júni pre stredoškolákov a vysokoškolákov študijných odborov umeleckého zamerania. Víťazné logo bude súčasťou webu sídla inteligentného priemyslu SR, ako aj informačných a propagačných materiálov Ministerstva hospodárstva SR v oblasti inteligentného priemyslu. Aj touto formou chce rezort hospodárstva prispieť k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o inteligentnom priemysle.   

Pre úspešnú digitalizáciu by mali firmy investovať do vzdelávania zamestnancov
17. 10. 2019 - Inovačný potenciál slovenských firiem sa síce zvyšuje, no nevyhnutným základom pri prechode na digitalizáciu je investovanie spoločností do vzdelávania svojich zamestnancov. Uviedla to generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová v reakcii na výsledky prieskumu o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov, ktorý predstavilo Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Generálny komisár V. Rak o možnosti zúčastniť sa na EXPO Dubaj 2020
17. 10. 2019 - Ministerstvo hospodárstva chce, aby účasť Slovenska na medzinárodnej výstave EXPO Dubaj 2020 bola úspešná. Priestory slovenského pavilónu preto rezort hospodárstva ponúka aj podnikateľom a firmám, start-upom, zástupcom kultúrnej obce, regiónom či univerzitám. Generálny komisár slovenskej expozície Vladimír Rak prezentoval túto možnosť aj účastníkom medzinárodnej konferencie SlovakiaTech v Košiciach. „Záujemcovia budú mať v priestoroch národného pavilónu jedinečnú príležitosť predstaviť sa miliónom návštevníkom z celého sveta na jednom mieste v relatívne krátkom čase,” zdôraznil V. Rak.   

NRSR

Vojaci by mali byť odmeňovaní za výkon funkcie, nielen za hodnosť
16. 10. 2019 - Profesionálni vojaci by mali byť odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť ako to bolo doteraz. Návrh novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili. Spôsob odmeňovania chce Ministerstvo obrany (MO) SR zmeniť aj pre spravodlivosť a lepšiu konkurencieschopnosť profesie.

O uznávaní vysokoškolského vzdelania by malo rozhodovať MŠVVaŠ
16. 10. 2019 - O uznávaní vysokoškolských diplomov na účely pokračovania v štúdiu má po novom rozhodovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. V tejto súvislosti sa majú predĺžiť aj niektoré lehoty. Vyplýva to z novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Poslanci zvolili M. Klusa za podpredsedu parlamentu
16. 10. 2019 - Predseda poslaneckého klubu SaS Martin Klus bude novým podpredsedom parlamentu. V stredu ho poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili v tajnom hlasovaní. Vo funkcii nahradí Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá odišla do Európskeho parlamentu. 17. 10. 2019 - V hlasovaní podporilo Klusa 93 poslancov, proti ich bolo 21. Výsledky oznámili v pléne po hlasovaní. SaS pôvodne navrhla na tento post Ľubomíra Galka, v tajnom hlasovaní v pléne v septembri ho však poslanci nepodporili. Galko medzitým zo strany odišiel, v utorok (15. 10.) spolu s ďalšími ôsmimi poslancami informoval o tom, že opúšťa aj klub SaS.

Plénum odsúhlasilo dohodu o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom
17. 10. 2019 - Národná rada (NR) SR súhlasí s dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom. Poslanci o tom rozhodli vo štvrtok. Dohoda predstavuje podľa rezortu diplomacie právny základ na zlepšovanie dvojstrannej spolupráce, ako aj spolupráce v medzinárodných a regionálnych organizáciách a na medzinárodných a regionálnych fórach.

Poslancom SNS prešiel návrh na zvýšenie minimálneho dôchodku
17. 10. 2019 - Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa zmení. Parlament vo štvrtok schválil hlasmi 82 poslancov zo 137 prítomných novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličnej SNS. Chcú ňou docieliť, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému rastu tejto dôchodkovej dávky.

Prezident


16.10.2019 - Kauza Gorila, ktorej nahrávka dnes bola zverejnená, je synonymom politickej korupcie celej jednej politickej generácie. O tom, ako ťažko sa s ňou vyrovnávame, svedčí fakt, že sa neuzavrela ani počas fungovania piatich vlád. Rozhovor bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom a prepisy správ z Threemy naznačujú bezprecedentné zneužitie justície. Viacerí z aktérov týchto prípadov pritom stále zotrvávajú vo svojich funkciách, ktoré predpokladajú nespochybniteľnú osobnú integritu a presvedčenie slúžiť spravodlivosti. Sme opäť svedkami situácie, že závažné kauzy sa začnú vyšetrovať až vtedy, keď médiá zverejnia podstatné informácie a následne vznikne silný verejný tlak.

Nový veľvyslanec štátu Izrael odovzdal svoje poverovacie listiny prezidentke SR
16.10.2019 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v stredu 16. októbra poverovacie listiny izraelského veľvyslanca J. E. Boaza Modaia.

Prezidentka nepodporí zmeny, ktoré by ohrozili tretí sektor

17.10.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok zúčastnila na konferencii Orbis Civitates, kde sa stretli predstavitelia mimovládnych organizácií. Okrem iného povedala, že zmeny, ktoré by ohrozili alebo negatívne zmenili rámec fungovania občianskej spoločnosti nikdy nepodporí. Považuje tiež za dôležité udržať štandard legislatívneho aj finančného prostredia pre občianske a spoločenské iniciatívy.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk