21.11.2022
ID: 5537upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne ďalšiu jednorazovú finančnú pomoc poskytovateľom sociálnych služieb. Dotácia na inflačnú pomoc má pomôcť s úhradami zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. Inflačná pomoc zároveň prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb.

Vláda

Ovocinárov, zeleninárov, vinohradníkov a chovateľov rýb podporíme 15 miliónmi eur

13.10.2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) pripravilo pomoc v čase energetickej krízy a trvajúcej vojny na Ukrajine aj pre pestovateľov ovocia, zeleniny, vinohradníkov a chovateľov rýb. Predpokladaný termín vyplácania podpory je v prvom kvartáli 2023. Schému pomoci v rámci dočasného krízového rámca na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine čaká schvaľovanie na Protimonopolnom úrade a v Európskej komisii. Vyhlásenie výzvy je predbežne naplánované na polovicu novembra, oprávnení žiadatelia budú môcť cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) podávať žiadosti do konca tohto roka.

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu ľudských práv na rok 2023

14. 11. 2022 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej republiky  a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správa v znení neskorších predpisov v znení zákona 287/2012 Z. z. (ďalej len zákon) a v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 – 2024 vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 v zmysle § 2 zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Minister J. Naď telefonoval s novým švédskym ministrom obrany P. Jonsonom

14.11.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes telefonicky spojil s novým ministrom obrany Švédskeho kráľovstva Pålom Jonsonom. Išlo o prvý oficiálny rozhovor s novým náprotivkom od jeho nástupu do funkcie, pri ktorom diskutovali o existujúcej spolupráci a príležitostiach na jej prehĺbenie, a to najmä v súvislosti s modernizáciou ozbrojených síl a prístupovým procesom Švédska do NATO.

Rezort pôdohospodárstva predstavil aplikáciu na evidenciu vnadísk

14.11.2022 - Národné lesnícke centrum (NLC) pripravilo webovú aplikáciu na sledovanie vnadísk diviačej zveri. Okrem toho NLC spustilo aj samostatnú webovú stránku venovanú problematike vnadísk diviačej zveri. Aplikáciu dnes odprezentoval priamo v teréne Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, spolu s generálnym riaditeľom NLC Petrom Baloghom.

Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti klastrových organizácii prostredníctvom dotácií

14. 11. 2022 - 4. októbra 2022 schválilo Ministerstvo hospodárstva SR dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií. Ministerstvo uzatvorilo zmluvy o poskytnutí dotácie so siedmimi klastrami v celkovej výške cca 234 tisíc eur. Výzva bola vyhlásená v čase od 22. júla do 26. augusta 2022 s rozpočtom 250 tis. eur. Základným cieľom výzvy bolo zvýšiť konkurencieschopnosť členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj  posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle. Výzva Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) bola prvýkrát zameraná na novovznikajúce klastre, ktoré existujú menej ako 3 roky. Žiadatelia sa mohli uchádzať o dotáciu v rozpätí od 10 tis. do 55 tis. eur, pričom výška spolufinancovania zo strany organizácií bola iba 15 %. V nasledujúcom období budú podporené klastre realizovať svoje projekty zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastra a ich členov na Slovensku a v zahraničí alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégií.

Nenávistné prejavy sú rizikom pre slobodu a demokraciu

15. 11. 2022 - Minister spravodlivosti Viliam Karas dnes prijal zástupcov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Hovorili spolu o narastajúcich prejavoch nenávisti, ktorých osobitným terčom naďalej je aj židovská komunita. Minister spravodlivosti zdôraznil, že v slobodnej spoločnosť musíme za každých okolností chrániť ľudské práva menšín, ktorých súčasťou je aj sloboda vierovyznania.
 

MPRV SR navyšuje podporu potravinárom a farmárom

15.11.2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravuje spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) ďalšiu finančnú podporu pre potravinárov a farmárov. Na zníženie investičného dlhu v potravinárstve pôjde navyše 70 miliónov EUR (suma sa zvyšuje zo 170 miliónov na 240 miliónov EUR). Pre poľnohospodárov v špeciálnej rastlinnej výrobe vyhlasujeme novú výzvu v hodnote 50 miliónov EUR.

Štátny tajomník M. Majer v Bruseli: Slovensko oceňuje jednotný postoj EÚ v záujme chrániť naše spoločné hodnoty

15.11.2022 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer sa dnes v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany. V rámci aktuálnych otázok sa so svojimi rezortnými kolegami zaoberali bezpečnostnou situáciou na Ukrajine, situáciou v africkom regióne Sahel, ako aj možnosťami EÚ rýchlo reagovať na bezprostredné hrozby a krízové scenáre. Časť rozhovorov sa konala aj za osobnej účasti generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga a ukrajinského ministra obrany Olexija Reznikova, ktorý sa k nim pripojil prostredníctvom videohovoru.

Koordinácia pri budovaní priemyselného parku vo Valalikoch a potrebnej infraštruktúry hlavnou témou stretnutia s primátorom Košíc

15. 11. 2022 - Minister hospodárstva Karel Hirman sa dnes na pôde rezortu stretol s novozvoleným primátorom mesta Košíc Jaroslavom Polačekom. Hlavnou témou diskusie bolo budovanie priemyselného parku vo Valalikoch a  potrebnej infraštruktúry najmä v súvislosti s výstavbou významného investičného projektu automobilky Volvo Cars Slovensko, ktorého realizácia začína bezprostredne v blízkosti mesta Košice. Dôležitou témou bolo nadviazanie na systémovú spoluprácu pri realizácii priemyselného parku spolu s mestom, ale i výhľady regiónu do budúcnosti, prínos pre zlepšenie kvality života obyvateľov v súvislosti s výstavbou priemyselného parku, či možné aktuálne problémy mesta. Obaja sa pritom zhodli, že je nevyhnutná vzájomná koordinácia krokov medzi ministerstvom hospodárstva, ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami spoločne s mestom Košice.

Zvýšiť atraktivitu Slovenska pre zahraničných investorov môže novovytvorená Medzirezortná skupina pre strategické investície

16. 11. 2022 - Vláda na svojom zasadnutí podporila návrh na zriadenie Medzirezortnej skupiny pre strategické investície z dielne rezortu hospodárstva. Hlavnou úlohou novovytvorenej skupiny bude odstránenie byrokratických prekážok a urýchlenie procesov pri realizácií veľkých zahraničných investícií na Slovensku. Dosiahnuť tak chce zabezpečením efektívnej a pernamentnej koordinácie medzi relevantnými rezortami a inštitúciami. Ministerstvo takýmto návrhom reagovalo na potreby z praxe, a to najmä na potrebu zrýchlenia odstraňovania prekážok a komplikácií pri implementácii už schválených investíciách. Snahou ministerstva je taktiež pripravenie pôdy potenciálnym investorom, s ktorými vedie prvotné rokovania o ich umiestnení na Slovensku. Ako uviedol minister hospodárstva Karel Hirman: „Pri jednotlivých prípadoch sme mali možnosť identifikovať možné prekážky počas jednotlivých fáz procesu investícií. Je preto pre nás podstatné byť pripravenými a už v úvodnej fáze zainteresovať do investície súčinné úrady s cieľom nielen pomenovať, ale i odstrániť možné či existujúce prekážky bez zbytočných prieťahov.“

Poskytovateľom sociálnych služieb pomôžeme s úhradami faktúr za energie

16.11.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne ďalšiu jednorazovú finančnú pomoc poskytovateľom sociálnych služieb. Dotácia na inflačnú pomoc má pomôcť s úhradami zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. Inflačná pomoc zároveň prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb.

Salzburské fórum: minister vnútra Roman Mikulec na konferencii v Bukurešti prezentoval jasný postoj, Slovensko preberá predsedníctvo

16. 11. 2022 - Minister vnútra SR Roman Mikulec sa v dňoch 15. - 11. novembra 2022 zúčastnil v Rumunsku na ministerskej konferencii Salzburského fóra (SF) v Bukurešti. Platforma vznikla v roku 2001 a predsedníctvo medzi deviatimi krajinami (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko) rotuje po 6 mesiacoch. Slovenská republika preberá od 1. januára 2023 predsedníctvo po Rumunsku. Na fóre sa zúčastňujú nielen stáli členovia, ale aj ministri vnútra krajín západného  Balkánu a Moldavska, ďalej zástupcovia z Frontexu, Europolu, ICMPD, UNHCR, JCP, PCC SEE, SELEC.

Naliehavé mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN k zabezpečeniu nápravy a reparácií za agresiu proti Ukrajine

16.11.2022 - Valné zhromaždenie OSN prijalo 14. novembra 2022 rezolúciu uznávajúcu nárok Ukrajiny na reparácie za všetku škodu, ktorú Ruská federácia napáchala na Ukrajine svojimi porušeniami medzinárodného práva. Ako prvý krok v tomto procese rezolúcia odporúča členským štátom založiť v spolupráci s Ukrajinou register takýchto škôd, ktoré utrpeli fyzické osoby, právnické osoby i samotná Ukrajina. Rezolúcia bola prijatá s podporou 94 štátov, vrátane Slovenskej republiky, a je ďalším dôležitým krokom smerom k vyvodeniu plnej zodpovednosti Ruskej federácie za svoje medzinárodné protiprávne konanie proti Ukrajine.

Spojené voľby: prečo niektoré hlasy vo voľbách boli neplatné?

16. 11. 2022 - Podiel platných hlasov pri komunálnych voľbách bol 96,2 percenta (pre voľby starostu) a 95,4 percenta (pre voľby do obecného zastupiteľstva). Podiel platných hlasov pri krajských voľbách predstavoval 89,5 percenta (pre voľby predsedu VÚC) a 90 percent (pre voľby do zastupiteľstva VÚC). Dôvodov neplatných hlasov je niekoľko. Rozdiel medzi počtom odovzdaných obálok a počtom platných hlasovacích lístkov predstavuje: počet odovzdaných prázdnych obálok, počet neplatných hlasovacích lístkov chybou v krúžkovaní a počet neplatných hlasovacích lístkov zámenou obálok.  Zápisnice okrskových volebných komisií obsahujú len počet a podiel platných hlasovacích lístkov bez špecifikácie dôvodu neplatných hlasov.

Na výročie Nežnej revolúcie minister Budaj odovzdal ocenenia v občianskom sektore

16.11.2022 - Minister životného prostredia Ján Budaj po tretí raz odovzdal Ceny ministra životného prostredia za prínos v ochrane životného prostredia v občianskom sektore a obhajobe práv menšín. Pätica laureátov si z rúk ministra prevzala ocenenie priamo na pôde Ministerstva životného prostredia SR pri príležitosti 33. výročia Nežnej revolúcie.

Slovenský návrh klimatického zákona bol ocenený partnermi na klimatickom samite OSN

16.11.2022 - Slovensko na Klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov v egyptskom Sharm el-Sheikhu (COP27) predstavilo návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska a podporilo smerovanie Európskej únie k zvýšenému úsiliu v poklese emisií skleníkových plynov až o 57 percent. V prípade úspechu konferencia vyústi do súboru mnohých rozhodnutí, záväzných pre zmluvné strany Rámcového dohovoru OSN, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody. Konferencia sa nesie v duchu varovania vedeckej komunity, že svet zatiaľ nie je na ceste k obmedzeniu globálneho otepľovania o 1,5 °C.

Štátny tajomník Velič: Žiadatelia o eurofondy a dotácie už nemusia chodiť do Bratislavy. Otvorili sme už piate Regionálne centrum v Banskej Bystrici

16.11.2022 - Pomáhame žiadateľom o eurofondy a dotácie šetriť čas, peniaze ako aj kopec nervov a prinášame im adresnú pomoc priamo do ich regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo v Banskej Bystrici ďalšie Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom a prijímateľom poskytovať na jednom mieste komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. V Regionálnom centre v Banskej Bystrici budú na jednom mieste odborníci z rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, z ministerstva životného prostredia, práce, pôdohospodárstva, Úradu vlády, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Zároveň to bude sídlo zamestnancov stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí budú poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.

Vicepremiérka Remišová: Na projekty cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou pôjde 73 miliónov eur

16.11.2022 - Dobrá spolupráca so susedskými štátmi je pre Slovensko dôležitá. Európska komisia schválila štvorstranný program cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT na nové programové obdobie. Z rozpočtu na cezhraničnú spoluprácu Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny vo výške viac ako 73 miliónov eur sa podporia i projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási v závislosti od vývoja na Ukrajine, najneskôr však počas budúceho roka.

Od konca septembra polícia na Slovensku zadržala 63 prevádzačov nelegálnych migrantov

16. 11. 2022 - Ministerstvo vnútra prostredníctvom Policajného zboru už niekoľko mesiacov aktívne reaguje na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Od zavedenia hraničných kontrol Českou republikou a Rakúskom sa hliadková činnosť na území Slovenskej republiky ešte zintenzívnila. Policajný zbor každodenne spolupracuje s maďarskou políciou, a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska, taktiež kontrolami vo vlakoch či kontrolou vonkajšej maďarsko-srbskej hranice.

Minister Naď: Ukrajina si vybojuje späť svoju slobodu, a to aj s naším prispením

16.11.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes pripojil k online rokovaniu tzv. Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny. Témami stretnutia vo formáte ministrov obrany bola aktuálna situácia na bojisku, ako aj potreby Ukrajiny v oblasti poskytovania materiálnej pomoci. Lídri tiež diskutovali o pokrokoch vo výcviku ukrajinských ozbrojených síl a iniciatívach na podporu výrobných kapacít spoločností obranného priemyslu v záujme posilnenia schopností podporovať obranné úsilie Ukrajiny.

Pristupujeme k záväzku znížiť emisie najnebezpečnejšieho skleníkového plynu - metánu

17.11.2022 - Slovenská republika sa počas Klimatického summitu OSN o klíme COP27 v egyptskom Sharm el-Sheiku stala ďalšou signatárskou krajinou Globálneho prísľubu o metáne. Signatári prísľubu sa zaviazali, že kolektívne do roku 2030 znížia globálne emisie metánu aspoň o 30 % v porovnaní s rokom 2020. Dosiahnutie tohto cieľa by viedlo k zníženiu globálneho otepľovania o viac ako 0,2 °C. Počas ministerského zasadnutia Globálneho prísľubu o metáne, ktoré otvoril John Kerry, špeciálny vyslanec USA pre klímu, Slovenská republika notifikovala svoj záväzok. O zámere už skôr informovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Rozšírenie spolupráce v inováciách a možnosti kooperácie v energetike s Izraelom

17. 11. 2022 - Na pôde rezortu hospodárstva sa uplynulý týždeň diskutovalo o rozšírení spolupráce v inováciách s Izraelom, ktoré sú dlhodobo veľmi silnou stránkou tejto krajiny. Izreal taktiež ponúka praktickú skúsenosť s budovaním úspešného inovačného ekosystému na Slovensku. O tomto a tiež o možnostiach kooperácie v energetike spolu diskutovali štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec a veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J. E. Eitan Levon. Obaja sa taktiež zhodli, že účasťou v bilaterálnych programoch získavajú slovenské i izraelské firmy prístup k inováciám, technológiám a hlavným trendom v smerovania R&D vo svete. Spolupráca v energetike a potreba diverzifikácie naberá na význame po Ruskej invázii na Ukrajine, pričom veľvyslanec Izraela skonštatoval, že jeho krajina vyváža zemný plyn zatiaľ iba do Egypta, avšak strategickým cieľom do budúcnosti je export do Európy.
 
Štátny tajomník Andrej Stančík sa v Bruseli zúčastní na rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti

18.11.2022 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrej Stančík sa v piatok, 18. novembra 2022 v Bruseli, zúčastní na rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti (GAC).
Ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti členských krajín EÚ budú rokovať o príprave decembrového zasadnutia Európskej rady. Lídri Únie sa na samite zamerajú na zhoršujúci sa stav európskeho hospodárstva v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine a venovať sa budú aj dodatočným opatreniam proti vysokým cenám energií. Na programe zasadnutia Rady EÚ v Bruseli bude aj vypočutie Maďarska z dôvodu hrozby porušenia princípov právneho štátu v krajine.
 
Nástupná návšteva veľvyslanca J. Tomagu u generálneho riaditeľa Sekcie pre integráciu a koordináciu všeobecných záležitostí EÚ MZV Španielska

18.11.2022 - Príprava politických konzultácií generálneho riaditeľa Sekcie pre integráciu a koordináciu všeobecných záležitostí EÚ Ministerstva zahraničných vecí Španielska Salvadora Rueda Rabanala na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dominovala 16.  novembra 2022 počas nástupnej návštevy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Španielsku Juraja Tomagu.

Spolupráca Vyšehradskej štvorky s Japonskom

18.11.2022 - Veľvyslanec Slovenskej republiky v Tokiu Marián Tomášik usporiadal 18. novembra 2022 pri príležitosti nadchádzajúceho 20. výročia spolupráce Vyšehradskej štvorky s Japonskom slávnostné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili veľvyslanci V4 a japonský veľvyslanec at large pre V4 Kimitake Nakamura. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Tokiu Marián Tomášik usporiadal 18. novembra 2022 pri príležitosti nadchádzajúceho 20. výročia spolupráce Vyšehradskej štvorky s Japonskom slávnostné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili veľvyslanci V4 a japonský veľvyslanec at large pre V4 Kimitake Nakamura. Obojstranne bolo vyjadrené odhodlanie naďalej skvalitňovať širokospektrálnu spoluprácu vo formáte V4+Japonsko v nasledujúcom období slovenského predsedníctva vo V4.

NRSR

Poslanci prijali uznesenie Smeru-SD k situácii v zdravotníctve

15. 11. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali uznesenie Smeru-SD ku krízovej situácii v zdravotníctve. Rozhodli o tom v utorkovom hlasovaní. Za prijatie uznesenia bolo 67 poslancov zo 113 prítomných, proti boli piati, zdržali sa 39 poslanci a dvaja nehlasovali. Návrh podporili okrem opozičných poslancov aj členovia klubu Sme rodina. Zdržala sa väčšina poslancov OĽANO, ako aj poslanci Za ľudí, členovia klubu SaS nehlasovali. Uznesením parlament požiadal vládu, aby podpísala s lekárskymi odborármi memorandum na ukončenie krízy v zdravotníctve. Obsahuje jednotlivé požiadavky lekárov aj s termínmi riešenia. Napríklad odpracovať a zabezpečiť implementáciu systému DRG, zabezpečiť zdroje v štátnom rozpočte a dofinancovať zdravotníctvo v časti úhrady za poistenca štátu v rozsahu štyroch percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za poistenca štátu mesačne. Ďalej hovorí o úprave normatívu počtu zdravotníckych pracovníkov a podobne.

B. Kollár: November ´89 zničil režim, ktorý občanov zadrôtoval v ich krajine

17. 11. 2022 - November 1989 zničil režim, ktorý svojich občanov zadrôtoval v ich vlastnej krajine a neumožňoval im slobodný pohyb. Pripomenul to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár počas pietnej spomienky pri Bráne slobody pod Devínskym hradom. Apeloval na súčasných politikov a riešenie aktuálnych problémov ľudí. Podčiarkol túžbu ľudí vo svete žiť v slobode, voľnosti a demokracii. "Na tomto pamätnom mieste bola hádam mimo rozdeleného Berlína najviditeľnejšia Železná opona, ktorú naprieč Európou spustil totalitný komunistický režim," uviedol Kollár pri Bráne slobody.

Prezident

Prezidentka vymenovala rektorov vysokých škôl

14.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 14. novembra 2022 v Prezidentskom paláci vymenovala 5 nových rektorov vysokých škôl. Prezidentka vo svojom príhovore spomenula dôveru, ktorá je vložená do rúk rektorky a rektorov, ale aj veľkú zodpovednosť za formovanie nastupujúcej generácie mladých ľudí. "Počúvajme ich a komunikujme s nimi. Súčasné prekážky a problémy máme podľa prezidentky lepšiu šancu zvládnuť ako spoločnosť, v ktorej budú vysoké školy tvoriť dobre fungujúci ekosystém. "Stanú sa živou súčasťou verejnej diskusie a budú etalónom odbornosti a etických štandardov. Verím, že posilnenie transparentnosti a demokratických procesov na vašich školách pocítime aj pri fungovaní a smerovaní našej krajiny."

 

 

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk