21.8.2023
ID: 5839upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepší o viac ako 60 eur mesačne. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju nedávna novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia prvé zvýšené rodičovské príspevky v septembri za mesiac august 2023.

Vláda

Starostlivosť o národné parky musí zostať v regiónech

14.08.2023 - Riaditelia národných parkov vítajú možnosť výkupu pozemkov z Plánu obnovy a odolnosti SR a apelujú na vlastníkov, ktorí zvažujú predaj svojich pozemkov v národných parkoch, aby túto ponuku využili. Vďaka vlastníctvu územia dokážu národné parky na seba plnohodnotne prevziať ochranu najvzácnejších prírodných lokalít Slovenska. Národné parky sa zároveň môžu stať významným oporným bodom rozvoja lokálnych ekonomík a rozšíriť záujem turistov o návštevu regiónu. Celkovo je na výkup pozemkov v národných parkoch od súkromných vlastníkov určených 68 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Od augusta platí mimoriadne zvýšenie rodičovského príspevku

15.08.2023 - Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepší o viac ako 60 eur mesačne. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju nedávna novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia prvé zvýšené rodičovské príspevky v septembri za mesiac august 2023.

Minister Sklenár počas stretnutia s ukrajinskými vojenskými pridelencami vyzdvihol doterajšiu spoluprácu v prospech ukrajinského ľudu a bezpečnosti v našom susedstve

15.08.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes prijal na pôde rezortu odchádzajúceho ukrajinského pridelenca obrany na Slovensku Bogdana Kharchuka pôsobiaceho vo svojej funkcii od októbra 2018. Prijatia u ministra obrany SR sa zároveň zúčastnil nový ukrajinský vojenský pridelenec Volodymyr Konyk. Odchádzajúcemu pridelencovi minister Sklenár poďakoval za doterajšiu spoluprácu, ktorá sa niesla predovšetkým v znamení pomoci ukrajinskému ľudu brániacemu sa ruskej agresii, ale aj veľmi korektných vzťahov a úprimného dialógu. Stretnutie s novým pridelencom obrany bolo zas príležitosťou pre diskusiu o poskytovanej pomoci Ukrajine a ďalších prioritách MO SR na nasledujúce obdobie.

Ukrajinskí pedagógovia a odborní zamestnanci sa môžu prihlásiť na jazykový kurz slovenčiny a absolvovať štátnu skúšku

15.08.2023 - V termíne od 18.9. do 15.12.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s Univerzitou Komenského a UNICEF ponúka bezplatný jazykový kurz zameraný na rozvíjanie jazykovej kompetencie v slovenskom jazyku a všetkých zručností potrebných pre vykonávanie učiteľských a odborných povolaní v slovenskom školskom prostredí sprostredkované komunikatívnou a činnostnou metódou. Súčasťou kurzu je príprava na absolvovanie skúšky zo štátneho jazyka. Kurz je určený pre ukrajinských pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí chcú pôsobiť naďalej v slovenských školách.

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy od 16. augusta

15. 08. 2023 - Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy pre voľby do Národnej rady SR od stredy 16. augusta. Lehota vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v sobotu 30. septembra v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Požiadať o  preukaz je potrebné obec trvalého pobytu, ktorá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov. Hlasovací preukaz oprávňuje v deň volieb na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek z 5 996 volebných okrskov.

Posun v digitalizácii životných situácií

16. 08.2023 - Slovensko je opäť bližšie k lepším elektronickým službám pre svojich občanov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpísalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so Sociálnou poisťovňou zmluvy o financovaní zavádzania životných situácií. Cieľom je lepšie prepojiť procesy a spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi a inštitúciami.

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na profesionálny výkon dozorov

16.08.2023 - Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na zvyšovanie kvality v sociálnych veciach. Hlavným cieľom je, aby zapojené subjekty plnili svoje povinnosti zákonne, a to najmä s ohľadom na dobro a ochranu klientov. Práve vykonávaním dozoru inšpekcia nestranne a nezávisle preveruje plnenie povinností v prospech najzraniteľnejších osôb, predovšetkým seniorov, zdravotne znevýhodnených alebo detí. Inšpektori musia spĺňať odborné kvalifikačné predpoklady a postupovať v zmysle zákonných a transparentných postupov. V prípade potreby sú k dozoru prizývaní aj odborníci z iných oblastí.

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvy na podporu národnostných menšín

 16.08.2023 - „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2023“ a „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“ – to sú názvy rozvojových projektov zameraných na aktivity národnostných menšín, na ktoré rezort školstva vyčlenil tento rok finančné prostriedky v celkovej výške 60 600 eur. Oblasťou zamerania výzvy na financovanie projektu „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2023“ sú aktivity určené na podporu vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku.

Úspešný trend v záujme o vstup do Ozbrojených síl SR pokračuje

16.08.2023 - Ozbrojené sily SR opäť zaznamenali významný počet žiadostí občanov o štátnu službu profesionálneho vojaka. Prvý polrok 2023 predstavoval v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 215 žiadostí. OS SR tak pokračujú v pozitívnom trende uplynulého roka, kedy sa podarilo zregrutovať najvyšší počet nových profesionálnych vojakov v histórii OS SR.

Prihlášky do súťaže Stavba roka je možné posielať do konca novembra

16. 08. 2023 - Po roku je opäť vyhlásená celoštátna súťaž Stavba roka. Ide v poradí už o 29. ročník. Súťaží sa v dvoch kategóriách, a to budovy a inžinierske stavby. Prihlásiť sa môžu architekti, projektanti, hlavní zhotovitelia či stavebníci. Podmienkou je, že stavba musí byť na území Slovenskej republiky, dokončená v čase od 1. apríla 2022 do 31. decembra 2023. Prihlášky je možné podávať do 30. novembra 2023.

Politické subjekty môžu delegovať členov do volebných komisií do 21. augusta

17. 08. 2023 - Upozorňujeme na blížiaci sa koniec lehoty pre delegovanie zástupcov do volebných komisií. Lehota pre kandidujúce politické subjekty uplynie v pondelok 21. augusta. Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do Národnej rady SR bola zaregistrovaná, má oprávnenie najneskôr do 21. augusta 2023 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií vrátane osobitných komisií pre voľbu poštou. Pre parlamentné voľby bude vytvorených spolu 5 996 okrskových volebných komisií. Okrem toho bude fungovať 18 osobitných okrskových volebných komisií pre voľbu poštou. Okrskové volebné komisie sú základným článkom vo volebnom procese, zabezpečujú správny priebeh hlasovania, sčítavanie hlasov a vyhotovujú zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Otvárame nový dotačný program podpory a rozvoja mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám

17.08.2023 - Ministerstvo kultúry SR sa pridáva k inštitúciám, ktoré sa rozhodli stimulovať kritické myslenie a podnecovať verejnosť ku konštruktívnemu premýšľaniu. Ministerka kultúry Silvia Hroncová už podpísala prvú výzvu nového programu, ktorý má podporovať a rozvíjať mediálnu výchovu a bojovať proti dezinformáciám. Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 8. septembra 2023. Nový program s dvomi podprogramami, samostatne pre podporu a rozvoj mediálnej výchovy a samostatne pre podporu boja proti šíreniu dezinformácií, ráta napríklad s podporou vzdelávacích aktivít či podujatí zameraných na rozvoj mediálnej gramotnosti ako aj boja proti šíreniu dezinformácií, a to vzdelávacími aktivitami realizovanými formou školení, prednášok, workshopov, seminárov či dlhodobého vzdelávacieho programu alebo aj konferenciami.

Brány 48. agrokomplexu sú otvorené až do nedele

17.08.2023 - V poradí 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, s podtitulom ,,Návrat ku koreňom“ otvoril brány Národného výstaviska, š. p. pre širokú verejnosť. Až do nedele 20. augusta 2023 uvidia návštevníci exponáty od vyše 450-tich vystavovateľov a predajcov z ôsmich krajín, ktorí priviezli do Nitry poľnohospodársku techniku, kvalitné potravinárske a poľnohospodárske produkty, rastliny, 600 jedincov hospodárskych zvierat, či najnovšie technológie, ktoré posúvajú poľnohospodárstvo a potravinárstvo medzi vysoko sofistikované odvetvia.  Súčasťou Agrokomplexu je už tradične Národná výstava hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo.

Ministerstvo dopravy predlžuje termín na prihlásenie sa do výberového konania na členov predstavenstva Slovenskej pošty

17. 08. 2023 - Ministerstvo dopravy SR predlžuje termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva Slovenskej pošty. Nový termín na doručenie písomnej prihlášky je do 31. augusta 2023. Bližšie informácie o požiadavkách a podmienkach sú zverejnené na webovej stránke rezortu www.mindop.sk. Rezort dopravy vyhlásil výberové konanie 3. augusta 2023. Termín na prihlásenie do výberového konania bol pôvodne do 17. augusta 2023. Dôvodom jeho predĺženia je snaha o vytvorenie možnosti hlásiť sa viacerým uchádzačom.

Prekvapivo dobré výsledky hospodárenia samospráv

17.08.2023 - Samosprávy sú napriek zvýšeným cenám energií v dobrej finančnej kondícii. Výsledok ich hospodárenia sa medziročne zlepšil o 153,8 milióna eur a v prípade VÚC o 24 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnych dát Ministerstva financií SR (MF SR) o hospodárení obcí a VÚC za prvý polrok 2023. O toľko miliónov navyše im tak ostalo v miestnych pokladniciach. Z dát MF SR vyplýva, že samosprávy hospodárili lepšie ako pred rokom. Príjmy obciam medziročne stúpli o takmer 16%, v prípade VÚC o vyše 14%. Medziročný nárast daní v absolútnych sumách je zároveň viac ako dvojnásobne vyšší ako medziročný nárast energií. Výdavky na energie obciam stúpli o 75,4 milióna eur, pričom daňové príjmy (DFPO a DPPO) o 190,4 milióna.  V prípade VÚC je situácia podobne priaznivá. Daňové príjmy medziročne stúpli o 83,5 milióna eur a výdavky na energie o 11,4 milióna.

Posilňovanie spolupráce: Ministerstvo hospodárstva SR a holandské spoločnosti vítajú zavedenie inovatívneho programu stáží pre univerzitných študentov

17. 08. 2023 - Nový ročný stážový program, ktorý vznikol ako ukážka medzinárodnej spolupráce, spojili sily štyri významné holandské spoločnosti – HEINEKEN Slovensko, ING Hubs Slovakia, NN Slovensko a Union poisťovňa a predstavili svoj nový ročný stážový program pre univerzitných študentov pod názvom “Talent Garden”. Uvedený stážový program a iné iniciatívy rezonovali počas stretnutia štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca so zástupcami holandských firiem, ktoré sa uskutočnilo v stredu 16. augusta 2023 na pôde rezortu hospodárstva.

Na dekarbonizáciu priemyslu a teplárenstva je alokovaných 1,75 miliardy eur

17.08.2023 - Slovensko bude môcť do roku 2030 využiť na dekarbonizáciu priemyslu a teplárenstva z Modernizačného fondu takmer dve miliardy eur v rámci schválených schém štátnej pomoci. Jedna miliarda je určená na schému pre oblasť teplárenstva a 750 miliónov eur je vyčlenených v  schéme pre oblasť dekarbonizácie priemyslu.  Sektory priemyslu a energetiky sú spolu zodpovedné za takmer 70% všetkých emisií skleníkových plynov na Slovensku. Pokles emisií v týchto sektoroch tak bude mať podľa envirorezortu nezanedbateľný vplyv na celkové množstvo emisií v celej našej krajine. Ministerstvo schválené schémy štátnej pomoci vníma ako historickú šancu modernizovať slovenský priemysel a teplárenstvo tak, aby vytvárali ekonomickú hodnotu a zároveň chránili životné prostredie v našej krajine.

Výzva na predkladanie návrhov na aktivity v oblasti spolupráce – s termínom realizácie v roku 2024

17.08.2023 - Aktivity v oblasti spolupráce sú inovatívne akcie v prospech mobility a vytvárania sietí (napr. konferencie, semináre, workshopy, školiace kurzy, študijné návštevy atď.). Návrhy projektov musia byť zamerané na budovanie kapacít prostredníctvom prenosu a zdieľania know-how, najmä z členských štátov SEI EÚ do členských štátov SEI mimo EÚ. Zúčastniť sa môžu verejné a súkromné inštitúcie registrované v členskom štáte SEI, ako i mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie.

Ukrajina - elektronický poradovník na prechod hranice (eCherga) už aj pre autobusy

17.08.2023 - Ministerstvo pre rozvoj komunít, území a infraštruktúry Ukrajiny informuje o rozšírení povinnej registrácie do elektronického poradovníka eCherha na prekročenie hranice okrem vodičov kamiónov aj pre vodičov autobusov.
Od 1. augusta 2023 je registrácia povinná na priechode Yahodyn-Dorohusk, od 7. augusta na priechode Ustyluh-Zosyn. Povinná registrácia autobusov bude od 1. septembra 2023 rozšírená aj na ďalšie hraničné priechody.

MŽP eviduje vyše 2 200 ponúk na predaj pozemkov v národných parkoch

18.08.2023 - Za prvých 5 týždňov od spustenia výkupu pozemkov v národných parkoch z plánu obnovy a odolnosti navštívilo oficiálnu webovú aplikáciu www.ponukavykupupozemkov.sk vyše 27 tisíc návštevníkov. Registráciou prešlo doposiaľ 1 462 používateľov, ktorí predložili 2 253 ponúk. Vyplýva to z údajov, ktoré predstavilo ministerstvo životného prostredia z aplikácie výkupu pozemkov. Intenzívnejšia je tiež komunikácia správ národných parkov s neštátnymi vlastníkmi.

S hraním hazardných hier má skúsenosť o niečo menej ako polovica Slovákov

18.08.2023 - Ministerstvo zdravotníctva, prostredníctvom Agentúry FOCUS,  zisťovalo aké skúsenosti majú Slováci s hraním hazardných hier. Aspoň jednu z hazardných hier vyskúšalo 43,3 % respondentov, pričom najpopulárnejšími hazardnými hrami ostávajú číselné lotérie, s ktorými má skúsenosť 37 % respondentov. Najviac rizikových hráčov hazardných hier hrá na výherných automatoch, pričom podľa názorov verejnosti by sa hranie na výherných automatoch malo regulovať prísnejšie ako v súčasnosti. Až 43,3 % respondentov hralo aspoň raz v živote niektorú z  hazardných hier, ako sú výherné automaty, kurzové stávky, výherné živé hry v kasíne a číselné lotérie. Najpopulárnejšou hazardnou hrou sú číselné lotérie, ktoré hralo aspoň raz v živote (či už v kamennej prevádzke alebo na internete) 37 % ľudí zúčastnených v prieskume (v roku 2019 to bolo 37,9 %), nasledujú kurzové stávky (20,6 % a v roku 2019 to bolo 18,2 %), výherné automaty (15,9 %, v roku 2019 to bolo 13,7 %) a živé hry v kasíne (7,9 %, v roku 2019 to bolo 6,5 %).

Nezamestnanosť sa v júli udržala pod hranicou štyroch percent

18.08.2023 - PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v júli úroveň 3,98 percenta. Medzimesačne stúpol o šesť stotín percentuálneho bodu, pri porovnaní s vlaňajším júlom klesol o 0,62 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa už tretí mesiac udržala pod hranicou 4 percent. Okrem toho sa PDU udržal vo všetkých okresoch Slovenska pod hranicou 10 percent.

Hasiči sa vrátili z Grécka po náročnej a prospešnej misii

18. 08. 2023 - Dvadsaťčlenný tím hasičov z modulu pozemného hasenia lesných požiarov (GFFF-V) so 7 vozidlami  sa po takmer dvoch týždňoch výkonu v gréckej Olympii vrátil na Slovensko. Od 3. augusta slovenskí hasiči v Grécku vykonávali hliadkovú činnosť na kritických miestach v okolí mesta  Olympia a pripravovali sa na prípadný zásah. A to najmä v miestnych lesoch, v okolí pamiatok a na iných miestach, ktoré majú pre Grékov veľký význam.

NRSR

Parlament 1. septembra opäť otvorí svoje brány širokej verejnosti

14. 8. 2023 - Budovu Národnej rady SR ročne navštívi vyše desiatka tisíc ľudí, ktorí si priestory zákonodarného zboru pozrú na prehliadkach vedených našimi odbornými lektormi. V uplynulom roku sme na parlamentných prehliadkach privítali až 13 600 návštevníkov všetkých vekových kategórii a zo všetkých kútov Slovenska, pričom najväčšie zastúpenie mali študenti základných a stredných škôl. Vzhľadom na veľký záujem zo strany verejnosti Kancelária Národnej rady SR každoročne, a symbolicky práve na Deň Ústavy SR, pripravuje Deň otvorených dverí, počas ktorého otvára svoje brány širokej verejnosti.

Prezident

Noví veľvyslanci odovzdali poverovacie listiny

16.08.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 15. augusta a v stredu 16. augusta 2023 na nástupných audienciách nových veľvyslancov, ktorí budú pôsobiť na Slovensku. Poverovacie listiny jej pri tejto príležitosti odovzdali mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Indickej republiky Apoorva Srivastava, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Palestínskeho štátu Safa Khaldi a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Cyperskej republiky Michael Karagiorgis.

 Prezidentka vymenovala rektorov dvoch škôl

16.08.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 16. augusta 2023 do funkcie rektorov dvoch vysokých škôl. Peter Mésaroš bude pôsobiť ako rektor Technickej univerzity v Košiciach a Marek Storoška ako rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk