7.10.2020
ID: 4912upozornenie pre užívateľov

Úrad priemyselného vlastníctva zrýchlil procesy, ochranné známky vybaví skôr

Ochrannou známkou chráni Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR najčastejšie názvy a logá prislúchajúce tovarom a službám fyzických a právnických osôb. V mnohých prípadoch majú nesmiernu dôležitosť a vysokú oceniteľnú hodnotu. ÚPV má k dnešnému dňu podaných 94 288 prihlášok ochranných známok a ročne ich prijme takmer 3 000.

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zápis ochrannej známky vykonáva ÚPV na základe podanej prihlášky ochrannej známky. Označenie ako ochranná známka sa spája vždy s konkrétnymi tovarmi alebo  službami. Majiteľ ochrannej známky má právo svoje tovary a služby označovať ochrannou známkou a zabrániť iným, aby používali zhodné alebo zameniteľné označenie, pričom prostredníctvom súdneho konania sa môže v prípade porušenia uvedeného domáhať náhrady škody alebo primeraného zadosťučinenia.

ÚPV prináša novinku a  ponúka prihlasovateľom ochranných známok možnosť rýchlo preskúmať a zverejniť ich prihlášky pri dodržaní jednoduchých krokov a určitých podmienok, čo prináša zásadnú zmenu. Cieľom tejto zásadnej zmeny  je zverejniť ochrannú známku v systéme Fast Track do 30 pracovných dní namiesto aktuálnych 56 – 172 dní. „Našou filozofiou je byť moderným, dynamickým úradom, ktorý vykonáva svoj mandát kvalitne a v prospech svojich klientov. Po prijatí prihlášky Úradom priemyselného vlastníctva SR ju naši zamestnanci preskúmajú, aby posúdili, či spĺňa kritériá platnej ochrannej známky. Z tohto dôvodu budú prihlášky, ktoré úrad prijme a ktoré spĺňajú určité podmienky, spracované rýchlejšie. Tento zrýchlený postup nazývame Fast Track,“ uvádza Matúš Medvec, predseda ÚPV SR. 

Fast Track je nielen rýchlejší, ale aj bezpečnejší. Okrem toho, že prihláška prihlasovateľa môže byť zverejnená dvakrát rýchlejšie, resp. ešte rýchlejšie v porovnaní s bežnými prihláškami, v prípade spracovanej prihlášky postupom Fast Track sa od prihlasovateľa vyžaduje, aby tovary a služby vybral z aktuálnej verzie Medzinárodného (Niceského) triedenia tovarov a služieb. Tým sa významne obmedzia akékoľvek nedostatky a prihlasovateľ si môže byť istý správnou voľbou výrazov. Cieľom tejto zásadnej zmeny  je zverejniť ochrannú známku v systéme Fast Track do 30 pracovných dní namiesto aktuálnych 56 – 172 dní. V prípade záujmu je dôležité, aby prihlasovateľ splnil niekoľko jednoduchých podmienok, aby sa jeho žiadosť o zápis ochrannej známky riešila prostredníctvom služby Fast Track.  

Podmienky zrýchleného postupu konania o prihláške ochrannej známky: 

  1. Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra vykoná prihlasovateľ prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb >>> tu

  2. Prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa má na doručovanie aktívnu elektronickú schránku na slovensko.sk.

  3. Poplatok zaplatí prihlasovateľ bankovým prevodom najneskôr do troch pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní obsahujúceho platobné údaje.

  4. Pri vypracovaní prihlášky prihlasovateľ, resp. zástupca prihlasovateľa ochrannej známky vytvorí zoznam tovarov a služieb prostredníctvom aplikácie uvedenej >>> tu

  5. V prípade uplatnenej priority v prihláške musí byť prioritný doklad súčasťou podanej prihlášky. 

„Ak prihlasovateľ dodrží všetky uvedené podmienky, naši kolegovia vykonajú úkony v krátkom čase a v prípade, ak nezistia formálne alebo vecné nedostatky (napr. že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne nebudú podané pripomienky proti zápisu), takúto prihlášku zverejníme vo Vestníku ÚPV SR spravidla v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej podania,“ uviedol Matúš Medvec, predseda ÚPV SR.

 

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk