19.1.2023
ID: 5649upozornenie pre užívateľov

Uznané združenia na ochranu životného prostredia musia mať možnosť napadnúť na súde typové schválenie ES vozidiel, ktoré sú vybavené „rušiacimi zariadeniami“, ktoré môžu byť zakázané

Softvér, ktorým sú vybavené vozidlá s dieselovým motorom a ktorý znižuje účinnosť systému regulácie emisií pri bežných teplotách a po väčšinu roka, je zakázaným rušiacim zariadením

Deutsche Umwelthilfe, združenie na ochranu životného prostredia, ktoré je podľa nemeckej právnej úpravy oprávnené konať pred vnútroštátnym súdom, pred Správnym súdom spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko napadlo rozhodnutie Spolkového úradu pre motorovú dopravu, ktoré určitým vozidlám značky Volkswagen1, povoľuje používanie softvéru znižujúceho recirkuláciu znečisťujúcich plynov v závislosti od vonkajšej teploty.

Predmetný softvér stanovuje teplotný interval, podľa ktorého je miera recirkulácie výfukových plynov 0 %, keď je vonkajšia teplota nižšia ako - 9 stupňov Celzia, 85 %, keď je vonkajšia teplota medzi - 9 a 11 stupňami Celzia, a nad 11 stupňov Celzia sa zvyšuje až na 100 % iba pri vonkajšej teplote vyššej než 15 stupňov Celzia. Miera recirkulácie výfukových plynov je teda znížená na 85 %, ak sú dosahované priemerné teploty konštatované v Nemecku, ktoré za rok 2018 predstavovali 10,4 stupňa Celzia.

Podľa združenia Deutsche Umwelthilfe takýto teplotný interval predstavuje rušiace zariadenie zakázané právom Únie.

Spolková republika Nemecko, proti ktorej bola podaná žaloba, tvrdí, že Deutsche Umwelthilfe nemá aktívnu legitimáciu na napadnutie sporného rozhodnutia, ktoré mení typové schválenie ES, takže jeho žaloba je neprípustná. Okrem toho predmetný teplotný interval je údajne zlučiteľný s právom Únie.

Keďže Správny súd spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko mal pochybnosti týkajúce sa týchto dvoch bodov, požiadal Súdny dvor o výklad jednak Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, v spojení s Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a jednak nariadenia č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Svojím rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor odpovedá, po prvé, že Aarhuský dohovor v spojení s Chartou, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby združenie na ochranu životného prostredia, ktoré je podľa vnútroštátneho práva oprávnené konať pred vnútroštátnym súdom, nemohlo napadnúť pred vnútroštátnym súdom správne rozhodnutie o udelení alebo zmene typového schválenia ES, ktoré môže byť v rozpore so zákazom používania rušiacich zariadení znižujúcich účinnosť systémov regulácie emisií.

Aarhuský dohovor v spojení s Chartou ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť účinnú súdnu ochranu a zakazuje im zbaviť takéto združenia akejkoľvek možnosti nechať preskúmať dodržiavanie určitých predpisov práva Únie v oblasti životného prostredia.

Po druhé, pokiaľ ide o teplotný interval, Súdny dvor pripomenul, že vo vzťahu k identickému teplotnému intervalu2 už rozhodol, že zariadenie, ktoré zaručuje dodržanie hodnôt emisných limitov len vtedy, ak sa vonkajšia teplota pohybuje medzi 15 a 33° C a nadmorská výška prevádzky je nižšia než 1 000 metrov, je „rušiacim zariadením“.

Podľa nariadenia č. 715/2007 sa používanie rušiacich zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií, zakazuje. Rušiace zariadenie však môže, ako už Súdny dvor rozhodol, výnimočne byť odôvodnené, ak sa preukáže, že toto zariadenie reaguje výlučne na potrebu zabrániť bezprostrednému riziku poškodenia alebo havárie motora, spôsobenému poruchou dielu systému recirkulácie výfukových plynov, ktoré je takej závažnosti, že vytvára konkrétne nebezpečenstvo pri prevádzke vozidla vybaveného uvedeným zariadením. V prejednávanej veci prislúcha vnútroštátnemu súdu, aby overil, či ide o taký prípad.

Okrem toho Súdny dvor tiež rozhodol, že takáto „potreba“ používať rušiace zariadenie existuje len vtedy, ak v okamihu typového schválenia ES tohto zariadenia alebo vozidla, ktoré je ním vybavené, žiadne iné technické riešenie neumožňuje vyhnúť sa bezprostrednému riziku poškodenia alebo havárie motora, ktoré vytvára konkrétne nebezpečenstvo pri prevádzke vozidla.

V každom prípade Súdny dvor pripomína, že aj keď existuje vyššie opísaná potreba, rušiace zariadenie je zakázané, ak by za bežných dopravných podmienok muselo fungovať väčšinu roka. Pripustiť takéto zariadenie, by totiž mohlo viesť k tomu, že výnimka by sa uplatňovala častejšie, než zákaz a samotnej zásade obmedzenia emisií oxidov dusíka (NOx) by sa spôsobilo neprimerané porušenie. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.


[1] Ide o vozidlá modelu VW Golf Plus TDI, vybavené dieselovým motorom typu EA 189 generácie Euro 5.

 

Zdroj:
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 176/22
V Luxemburgu 8. novembra 2022

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-873/19 | Deutsche Umwelthilfe (Typové schválenie motorových vozidiel)

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk