14.5.2014
ID: 1919upozornenie pre užívateľov

Vláda zastaví úžernícke úvery

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania návrh najvyššej prípustnej odplaty za spotrebiteľské úvery.

​Vláda Slovenskej republiky ukončí úžernícke praktiky nebankových spoločností. Vyplýva to z novely Občianskeho zákonníka, ktorú minulý mesiac schválila Národná rada SR. Balík zákonov zameraných na boj proti úžere pripravili poslanci Ústavnoprávneho výboru za stranu Smer-SD v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR.

Novela zákona okrem iného stanovuje, že odplata pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách nesmie presahovať najvyššiu prípustnú mieru odplaty, ktorej výšku určí vykonávací predpis vlády SR. Jednotlivé stropy maximálnej miery odplaty pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR v návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vykonávajú nové ustanovenia Občianskeho zákonníka.

„Určenie najvyššej prípustnej miery odplaty bude predstavovať zavŕšenie významnej legislatívnej iniciatívy vlády SR v oblasti boja proti úžere, ktorého výsledkom bude výrazné posilnenie práv spotrebiteľa,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Ministerstvo navrhuje, aby najvyššia miera odplaty nemohla presahovať dvojnásobok priemernej úrokovej miery obdobného bankového úveru alebo pôžičky. Alternatívne MS SR navrhuje vychádzať pri určovaní stropov z ročnej percentuálnej miery nákladov(RPMN). V takom prípade by najvyššou prípustnou mierou odplaty bol 1,5 násobok RPMN bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkynutých spotrebiteľských úverov. Osobitný strop sa navrhuje pre krátkodobé úvery a pôžičky (na menej ako rok) a pre úvery a pôžičky do sto eur. Pri nich bude platiť, že celková odplata nesmie presiahnuť 30 percent.

Návrh nariadenia vlády SR bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania ako východisko pre ďalšie odborné rokovania najmä s Ministerstvom financií SR. „Našim spoločným cieľom je čo najtvrdšie zasiahnuť proti úžere, no zároveň nechať dostatočný priestor aj pre mimobankový trh so spotrebiteľskými úvermi a pôžičkami, aby ľudia neboli odkázaní na čierny trh, kde neplatia žiadne pravidlá ochrany spotrebiteľa“, vysvetlil minister spravodlivosti.

Návrh nariadenia vlády SR je zverejnený na Portáli právnych predpisov. Schválené znenie novely Občianskeho zákonníka, je zverejnené na stránke Národnej rady SR.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk