2.11.2018
ID: 4274upozornenie pre užívateľov

Voľba ústavných sudcov bude prísnejšia

​Hoci predložený vládny návrh zákona o upravení spôsobu voľby sudcov ústavného súdu poslanci neschválili, aj napriek tomu sa podarili presadiť ministrovi spravodlivosti SR Gáborovi Gálovi pozitívne a významné zmeny. Prijatý bol totiž zákon o Ústavnom súde, ktorý vďaka zmenám z rezortu spravodlivosti výber kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, sprísni.

​Návrhy kandidátov po novom

Kým doteraz mohli kandidátov na ústavných sudcov navrhovať len poslanci Národnej rady SR, vláda SR, predseda Ústavného súdu, predseda Najvyššieho súdu, generálny prokurátor, záujmové organizácie právnikov a vedecké inštitúcie, po novom sa tento okruh rozšíri aj o verejného ochrancu práv, predsedu Súdnej rady SR a oprávnenie navrhnúť kandidátov získa aj minimálne päť členov Súdnej rady.

Čo musí návrh obsahovať?

Náležitosti, ktoré musí návrh na voľbu kandidáta obsahovať, doposiaľ upravoval len zákon o rokovacom poriadku Národnej rady. Po novom sa k týmto povinným náležitostiam pridajú aj ďalšie, ktoré ustanovuje nový zákon o Ústavnom súde SR.

Platí tak, že návrh musí podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR obsahovať  životopis podpísaný navrhnutým kandidátom, v rámci ktorého je uvedený prehľad doterajšej právnej praxe, výsledky vedeckej, pedagogickej, justičnej alebo inej právnej odbornej činnosti, súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu, čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov a súhlas so zverejnením osobných údajov. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „Po novom musí byť obsahom návrhu aj  označenie navrhovateľa, respektíve listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu sudcu ústavného súdu spĺňa podmienky pre vymenovanie. Ďalej musí byť prílohou návrhu aj motivačný list osoby, ktorá je navrhovaná na kandidáta a samotný návrh na kandidáta musí byť rovnako odôvodnený, aby sa do výberu dostali skutočne kvalitní kandidáti hodní výkonu dôležitej funkcie pri ochraňovaní ústavnosti.“

Posilnenie kompetencií prezidenta SR, živý prenos či dôkladnejšia prezentácia kandidáta

Ústavnoprávny výbor doteraz prerokovával na verejnej schôdzi návrhy na voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu a kandidáti mali možnosť sebaprezentácie. Novinkou je, že na túto prezentáciu kandidátov musí predseda Ústavnoprávneho výboru pozvať prezidenta SR, alebo jeho zástupcu a kedykoľvek, keď o to požiadať, mu udeliť slovo. Takisto sa rozširuje prezentácia kandidáta aj o jeho publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách.

Verejnosť si mohla prezrieť materiály o uchádzačoch na sudcu Ústavného súdu SR len po dobu 7 dní. Nová právna úprava predlžuje lehotu na 45 dní, avšak pre najbližšiu voľbu bude z praktického hľadiska platiť výnimka, a to lehota 15 dní.

Podľa novej právnej úpravy sa bude zo schôdze Ústavnoprávneho výboru, kde sa prerokovávajú návrhy na voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu resp. kde sa títo kandidáti vypočúvajú uskutočňovať verejne dostupný audiovizuálny prenos, ktorý bude zabezpečovať Kancelária Národnej rady SR.​


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk