7.5.2014
ID: 1886upozornenie pre užívateľov

Voľby do Európskeho parlamentu

Tento rok je bohatý na konanie volieb do rôznych zastupiteľských orgánov. Pred pár týždňami sa konali prezidentské voľby a najbližšie nás očakávajú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 24.05.2014 v čase od 07:00 do 22:00 hod.

 
 AK Kollar
 
Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVEP“). Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny Európskej únie s celkovo najnižšou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu a v priemere ide o účasť okolo 17 % až 20 % oprávnených voličov. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov v jeden deň (sobotu) na celom území Slovenskej republiky a po nadchádzajúcich voľbách bude zastupovať Slovensko v Európskom parlamente 13 europoslancov. Dôležitosť Európskeho parlamentu, napriek jeho všeobecnej kritike z dôvodu jeho nedostatku kompetencií a extrémne vysokým platom europoslancov, v posledných rokoch postupne narastá. Voľby a deň volieb do Európskeho parlamentu vyhlasuje predseda Národnej rady SR na základe rozhodnutia Rady Európskej únie a to najneskôr 90 dní pred dňom ich konania.

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený buď občan Slovenskej republiky, ktorý má v deň volieb 21 rokov, trvalý pobyt na území SR a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva alebo občan iného členského štátu, ktorý v deň volieb má vek 21 rokov, má povolený trvalý pobyt v SR, nebol pozbavený práva kandidovať v členskom štáte Európskej únie, ktorého je občanom a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva. Voľby do Európskeho parlamentu sú tak jedny z mála volieb, v ktorých môže kandidovať aj občan iného členského štátu Európskej únie, pričom takáto osoba môže kandidovať len v jednom členskom štáte Európskej únie. Kandidátnu listinu doručí politická strana alebo koalícia registrovaná v SR najneskôr 65 dní pred dňom volieb zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie. Následne Ústredná volebná komisia preskúma predložené kandidátne listiny najneskôr 55 dní pred dňom konania volieb. Kandidátna listina musí obsahovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených za Slovensko do Európskeho parlamentu. Najneskôr 45 dní pred dňom volieb Ústredná volebná komisia zaregistruje kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s ZVEP, pričom registrácia kandidátnych listín je podmienkou vyhotovenia hlasovacích lístkov.

Hlasovacie lístky sa vyhotovia pre každú politickú stranu a koalíciu samostatne. Hlasovací lístok musí obsahovať vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo koalície, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu kandidáta a poradie kandidáta na hlasovacom lístku arabskou číslicou. Hlasovací lístok musí byť označený odtlačkom pečiatky ministerstva vnútra.

Právo voliť kandidátov za poslancov do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike, má buď občan SR, ktorý v deň volieb má vek 18 rokov a trvalý pobyt v SR alebo občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý v deň volieb má vek 18 rokov a povolený trvalý pobyt v Slovenskej republike. Právo voliť kandidátov za poslancov do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike má aj občan SR vo veku 18 rokov, ktorý nemá trvalý pobyt v SR a ani v jednom členskom štáte Európskej únie, ak je v deň volieb v Slovenskej republike. Občania oprávnení voliť vo voľbách si môžu v obci, v ktorej majú registrovaný trvalý pobyt, vybaviť voličský preukaz a voliť po celom území Slovenskej republiky. Právo voliť nemajú osoby s obmedzením osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí, osoby vo výkone trestu odňatia slobody uloženého za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Právo voliť tiež nemajú občania iného členského štátu, ktorí boli v ich členskom štáte pozbavení volebného práva.

Volič uplatňuje svoje právo voliť tak, že po overení totožnosti obdrží od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a obálku. Do obálky volič vloží jeden hlasovací lístok, pričom na predmetnom hlasovacom lístku môže zakrúžkovať maximálne dve poradové čísla uvedených kandidátov ako svoje preferenčné hlasy. Zaujímavosťou je, že na prospech politickej strany alebo koalície sa počítajú aj hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo doplňované alebo je zakrúžkovaných viac preferenčných kandidátov ako dvaja. Celkový výsledok volieb Ústredná volebná komisia uverejní až po skončení volieb v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední.


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár


Lehotského 4,
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax:  +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk