25.11.2020
ID: 4945upozornenie pre užívateľov

Vrátenie daru

Predmetom darovania môže byť všetko čo môže byť predmetom vlastníctva, pričom predmet darovania musí byť vymedzený dostatočne určito, aby ho nebolo možné zameniť. Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú teda bezodplatnosť, dobrovoľnosť a vymedzenie predmetu daru.

Darovanie je možné iba medzi živými a darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti je z dôvodu, že obchádza kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka o dedení neplatná. Zachovanie písomnej formy darovacej zmluvy je povinné iba v prípade, keď je predmetom daru nehnuteľnosť. V takomto prípade účinky zmluvy nastanú́ vkladom vlastníctva do katastra nehnuteľností.

Aj keď od Darovacej zmluvy nie je možné odstúpiť, Občiansky zákonník umožňuje jednak darcovi ako i obdarovanému domáhať sa vrátenia daru. V ustanoveniach §-u 629 a 630 sú zakotvené podmienky, za ktorý sa môžu domáhať vrátenia  daru jednak darca ako i obdarovaný.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy

Pokiaľ darca neupozorní obdarovaného pri ponuke daru na vady daru, o ktorých vie, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Podľa ustálenej súdnej praxe k zániku darovacieho vzťahu podľa § 630 OZ dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojim správaním voči darcovi alebo voči členom jeho rodiny. Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie.

Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade (predkov a potomkov), ako aj súrodencov a výnimočne aj ďaľšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval ako vlastnú ujmu. Za právne relevantné sa považuje iba také správanie obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a  úsudok darcu.[1]

Pokiaľ správanie obdarovaného hrubo porušuje dobré mravy voči darcovi alebo členom jeho rodiny, tak vzniká darcovi nárok na vrátenie daru. Nárok na vrátenie daru sa premlčuje v trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň kedy sa právo mohlo po prvý krát vykonať.  Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň kedy sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť. Nie je teda nevyhnutné aby stav porušovania dobrých mravov pretrvával v čase kedy sa darca bude domáhať vrátenia daru.  

Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí.[2]

Výzvu na vrátenie daru je možné urobiť v akejkoľvek forme, inak povedané nie je potrebná písomná forma, dokonca ani ak sa jedná o nehnuteľnosť. V tejto je potrebné opísať predmet daru, dôvody pre ktoré sa domáha obdarovaný vrátenia daru a súčasne sa uvedie primeraná lehotu, v ktorej sa požaduje vrátenie daru. Pokiaľ to je účelné je možno určiť aj miesto vrátenia daru. Požadovať vrátenie daru je možné výlučne od darcu a teda nie je možné domáhať sa vrátenia daru po jeho smrti od dedičov darcu. Okamihom doručenia výzvy resp. požiadavky obdarovaného na vrátenie daru zaniká právny vzťah z darovania.

Všetko čo bolo predmetom darovacej zmluvy je potom obdarovaný povinný vrátiť. Pokiaľ ale obdarovaný dar nemá, má povinnosť na výplatu náhrady darcovi.

JUDr. Petra Baňáková,
advokátkaMoreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados
 
Cukrová 14
811 08 Bratislava
 
Tel.:    +421 2 59 324 173
e-mail:    bratislava@moreno-vlk.eu

 
 

[1] R 61/1997

[2] R 31/1999 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk