26.6.2015
ID: 2944upozornenie pre užívateľov

Všeobecný súd prijíma nové procesné pravidlá

Dňa 1. júla 2015 nadobudnú účinnosť nový rokovací poriadok a nové vykonávacie predpisy[1], ktorých cieľom je zlepšiť priebeh konaní na Všeobecnom súde

Nový rokovací poriadok

Nový Rokovací poriadok Všeobecného súdu[2], ktorý je výsledkom práce začatej v roku 2012, nahradí rokovací poriadok z roku 1991. Tento bol v priebehu času mnohokrát zmenený a doplnený s cieľom prispôsobiť a zlepšiť procesnú úpravu v závislosti od potrieb a vývoja. Vzhľadom na to, že tento čiastkový prístup dosiahol svoje hranice, bolo potrebné vykonať komplexnú reformu, ktorá umožnila reštrukturalizáciu pôvodného textu a doplnenie nových ustanovení. V tomto rámci sa sledovali viaceré ciele.

Procesné pravidlá boli prispôsobené súčasnému stavu sporovej agendy Všeobecného súdu, pričom sa jasne rozlišovalo medzi tromi hlavnými kategóriami konaní, z ktorých každá má vlastné špecifické znaky:

 • konanie o priamych žalobách, v rámci ktorého veľmi často dochádza k prekážkam konania a k podávaniu návrhov na vstup vedľajšieho účastníka do konania a žiadostí o dôverné zaobchádzanie;
 • konanie o žalobách v oblasti duševného vlastníctva;
 • konanie o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu.

Niekoľkoročné úsilie o zlepšenie efektívnosti súdu tak pokračovalo v procesnej oblasti s cieľom posilniť schopnosť prejednávať veci v primeranej lehote a pri dodržiavaní požiadaviek na spravodlivý proces v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Charty základných práv Európskej únie[3]. V tejto súvislosti si zasluhujú pozornosť najmä:

 • rozšírenie pôsobnosti ustanovení o samosudcovi na veci v oblasti duševného vlastníctva;
 • zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa určovania jazyka konania a priebehu písomnej časti konania vo veciach v oblasti duševného vlastníctva (jediná výmena vyjadrení);
 • zjednodušenie režimu vedľajšieho účastníctva [už nie je upravená možnosť povoliť vedľajšie účastníctvo, ak bol návrh podaný po uplynutí zákonnej lehoty šiestich mesiacov po uverejnení oznámenia o podaní žaloby v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ)];
 • možnosť Všeobecného súdu rozhodovať v konaní o priamych žalobách bez ústnej časti konania, ak žiaden z hlavných účastníkov konania nepožiada o uskutočnenie pojednávania;
 • možnosť Všeobecného súdu rozhodovať bez ústnej časti konania v konaniach o odvolaniach, a to aj v prípade žiadosti podanej účastníkom konania;
 • vyjasnenie práv priznaných vedľajším účastníkom konania;
 • prenesenie niektorých rozhodovacích právomocí na predsedov komôr, ktoré predtým prináležali komorám, a zjednodušenie formy určitých rozhodnutí stanovením nových prípadov, v ktorých sa už nerozhoduje uznesením (napríklad prerušenie konania a spojenie vecí);
 • stanovenie, že Všeobecný súd rozhodne čo najskôr o námietke neprípustnosti a nedostatku právomoci, o návrhu na zastavenie konania alebo o akejkoľvek inej prekážke konania, ako aj o návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania alebo o námietke proti žiadosti o dôverné zaobchádzanie.

Dbalo sa na zabezpečenie jednoty procesných predpisov upravujúcich sporovú agendu pred súdmi Európskej únie s ohľadom najmä na Rokovací poriadok Súdneho dvora, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2012, pričom bola snaha prihliadnuť na osobitosti konania o priamej žalobe, kde proti sebe stoja na jednej strane fyzická alebo právnická osoba alebo členský štát a na druhej strane inštitúcia Únie.

Všeobecný súd bude mať k dispozícii pravidlá, ktoré mu umožnia prijať spôsob organizácie, ktorý považuje za najvhodnejší, a to najmä s ohľadom na počet svojich sudcov a na pravidlá na zabezpečenie potrebného účinku (effet utile) zmeny štatútu spočívajúcej vo vytvorení funkcie podpredsedu Všeobecného súdu.

V prípade procesných situácií, na ktoré doposiaľ neexistovala v procesných pravidlách odpoveď, sa vytvoril priestor na ich riešenie, najmä: podmienky, za ktorých môže byť vec opätovne pridelená, úpravy žalobných návrhov v priebehu konania alebo postup po predložení dokumentu v rámci dokazovania nariadeného Všeobecným súdom. Ďalej bol vypracovaný nový osobitný procesný režim upravujúci spôsob, akým sa v konaní zaobchádza s dôvernými informáciami alebo dokumentmi týkajúcimi sa bezpečnosti Únie či jej členských štátov alebo ich medzinárodných vzťahov, ako aj výnimky zo zásady kontradiktórnosti, ktoré z toho môžu vyplývať. Tento režim upravený v článku 105 rokovacieho poriadku však bude účinný až po uverejnení rozhodnutia, ktorým Všeobecný súd určí bezpečnostné pravidlá na ochranu týchto údajov.

Došlo tiež k racionalizácii niektorých režimov: odstránenie formálnej požiadavky, aby advokát zastupujúci právnickú osobu súkromného práva doložil, že mu splnomocnenie vystavila osoba, ktorá je na to oprávnená, upustenie od elektronickej pošty ako spôsobu predkladania podaní (s cieľom vyhnúť sa niektorým ťažkostiam, ktoré sa pravidelne objavujú, a podporiť používanie aplikácie e-Curia).

Napokon z formálneho hľadiska došlo k spriehľadneniu rokovacieho poriadku, a to vďaka definíciám hlavných používaných pojmov, celkovej reštrukturalizácii a uvedením nadpisu pri každom článku.

Vykonávacie predpisy

Na základe rokovacieho poriadku prijal Všeobecný súd viaceré predpisy, ktoré tiež nadobudnú účinnosť 1. júla 2015.

V súlade s článkom 224 nového rokovacieho poriadku Všeobecný súd prijal 20. mája 2015 po konzultácii s členskými štátmi, Radou, Komisiou, Parlamentom, ÚHVT a CCBE Praktické vykonávacie ustanovenie Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. Tieto predpisy, ktoré zrušujú a nahradzujú Pokyny pre tajomníka z 5. júla 2007[4] a Praktické pokyny pre účastníkov konania pred Všeobecným súdom z 24. januára 2012[5], vysvetľujú, spresňujú a doplňujú niektoré ustanovenia rokovacieho poriadku. Ich účelom je najmä poskytnúť zástupcom účastníkov konania informácie o prezentácii a predkladaní podaní a dokumentov a umožniť im, aby vzali do úvahy skutočnosti, ktoré Všeobecný súd musí zohľadniť. Treba poznamenať, že ustanovenia o prístupe tretích osôb k súdnemu spisu, o anonymite a o odstránení údajov vo vzťahu k verejnosti, ktoré sú v súčasnosti uvedené v Praktických pokynoch pre účastníkov konania, nie sú obsiahnuté vo Vykonávacích predpisoch, ale boli doplnené do nového rokovacieho poriadku. Rovnako tak došlo k posilneniu významu obmedzenia dĺžky vyjadrenia k žalobe, a to zahrnutím uvedeného pravidla, ktoré je v súčasnosti uvedené v Praktických pokynoch pre účastníkov konania, do rokovacieho poriadku. Spôsob uplatňovania tohto ustanovenia, ako aj následky jeho opakovaného nedodržania, sú opísané vo Vykonávacích predpisoch.

Formulár žiadosti o právnu pomoc, ktorý je stanovený v rokovacom poriadku, sa musel prispôsobiť tak, aby zahrňoval rozšírené uplatnenie právnej pomoci aj na právnické osoby. Ďalej z formálneho hľadiska boli tiež zvýraznené informácie určené na uľahčenie ich pochopenia osobami, ktoré nie sú zastúpené advokátom. Nový formulár žiadosti o právnu pomoc, ktorý bude uverejnený v Ú. v. EÚ a sprístupnený na internetovej stránke Súdneho dvora Európskej únie, sa bude musieť používať od 1. júla 2015.

Napokon tri príručky, na ktoré sa odkazuje vo Vykonávacích predpisoch, sú prístupné na internetovej stránke Súdneho dvora Európskej únie. Tieto dokumenty, ktoré majú pomôcť zástupcom účastníkov konania, poskytujú informácie o spôsobe prezentácie a podávania návrhov v papierovej podobe alebo prostredníctvom aplikácie e-Curia a o priebehu pojednávania.

________________________________________________________
[1] Praktické vykonávacie ustanovenia Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, formulár žiadosti o právnu pomoc a niekoľko príručiek.
[2] Po vyslovení súhlasu Súdneho dvora bol návrh rokovacieho poriadku predložený 14. marca 2014 Rade, ako stanovuje článok 254 piaty odsek ZFEÚ. Rokovací poriadok bol po tom, čo ho Rada 10. februára 2015 schválila, prijatý Všeobecným súdom 4. marca 2015 a uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie 23. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 105, s. 1).
[3] Článok 47 Charty.
[4] Pokyny pre tajomníka z 5. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 232, s. 1) v znení zmien a doplnení zo 17. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 170, s. 53) a z 24. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 68, s. 20).
[5] Praktické pokyny pre účastníkov konania pred Všeobecným súdom z 24. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 68, s. 23).

Zdroj:
Všeobecný súd Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 73/15, 19. júna 2015
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk