20.2.2014
ID: 1535upozornenie pre užívateľov

Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane bude účinný od 1. apríla 2014

Nový zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky parlament schválil 29. januára 2014. Zákon, ktorého návrh vypracovalo ministerstvo vnútra ako iniciatívny materiál, ustanovuje základný právny rámec pre pôsobenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je občianskym združením zriadeným v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, a to plnením úloh v oblastiach:

 • výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
 • odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 • finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce,
 • zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
 • civilnej ochrany obyvateľstva,
 • dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
 • verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
 • organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
 • zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • cezhraničnej spolupráce,
 • tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky pri svojej činnosti spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a obcami, pričom rozsah tejto spolupráce ustanovuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Prostriedky na svoju činnosť  Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky bude získavať najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.  Štát jej poskytne každoročne dotáciu zo štátneho rozpočtu. So svojím majetkom bude hospodáriť samostatne, pričom môže užívať aj majetok štátu či samosprávy.

Novou právnou normou sa novelizuje aj zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi: zrušia sa obecné hasičské zbory a útvary a zriadia sa dobrovoľné hasičské zbory obce. Pri ich zriaďovaní  dôjde k širšiemu zapájaniu dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to vyplýva z koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk