17.1.2016
ID: 3180upozornenie pre užívateľov

Zákon o minimálnej cene alkoholických nápojov v Škótsku

Škótsky zákon zavádzajúci minimálnu predajnú cenu za jednotku alkoholu je v rozpore s právom Únie, pokiaľ možno zaviesť menej obmedzujúce daňové opatrenia

Daňové opatrenie by mohlo priniesť dodatočné výhody a širšie spĺňať cieľ boja proti zneužívaniu alkoholu

Škótsky zákon zavádzajúci minimálnu predajnú cenu za jednotku alkoholu je v rozpore s právom Únie, pokiaľ možno zaviesť menej obmedzujúce daňové opatrenia

Daňové opatrenie by mohlo priniesť dodatočné výhody a širšie spĺňať cieľ boja proti zneužívaniu alkoholu

V roku 2012 prijal škótsky parlament zákon o minimálnej cene alkoholických nápojov v Škótsku.[1] Tento zákon upravuje stanovenie minimálnej ceny jednotky alkoholu (MPU), ktorú musí dodržiavať každá osoba oprávnená na základe povolenia prevádzkovať maloobchodný predaj alkoholických nápojov v Škótsku. Táto minimálna cena sa vypočítava uplatnením vzorca, ktorý zohľadňuje obsah a objem alkoholu vo výrobku.

Škótsky zákon sleduje ochranu zdravia a života osôb. Účinkom minimálnej predajnej ceny jednotky alkoholu má totiž byť zvýšenie ceny určitých nápojov s vysokým podielom alkoholu, ktorá je v súčasnosti nízka. Tento typ nápojov často kupujú spotrebitelia, ktorí majú problémy s alkoholom. Opatrenia daňovej povahy by podľa škótskeho zákonodarcu neumožnili uskutočnenie tohto cieľa s rovnakým úspechom.

Scotch Whisky Association a ďalšie iné podniky odvetvia alkoholických nápojov napadli tento zákon na súde. Tvrdia, že škótsky zákon predstavuje množstevné obmedzenie obchodu nezlučiteľné s právom Únie, a že jeho účinkom je narušenie hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi alkoholu. Okrem toho tvrdia, že daňové opatrenia by mohli uskutočniť ciele sledované uvedeným zákonom menej obmedzujúcim spôsobom.

V tomto kontexte chce Court of Session, Inner House (Najvyšší občianskoprávny súd v Škótsku) zistiť, či je stanovenie minimálnej ceny zlučiteľné s právom Únie. Tento súd chce najmä vedieť, či je účinkom sporného zákona obmedzenie voľného pohybu tovarov, a ak áno, či možno toto obmedzenie odôvodniť ochranou zdravia. Uvedený vnútroštátny súd si tiež kladie otázku, či možno toto opatrenie odôvodniť, pokiaľ má členský štát možnosť prijať daňové opatrenia, ktoré menej narúšajú voľný pohyb tovarov a hospodársku súťaž, ale ktoré sledujú širšie ciele, ako sú tie, ktoré sa sledujú osobitnejšie.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku usudzuje, že škótska právna úprava má veľmi obmedzujúci vplyv na trh, ktorému by sa bolo možné vyhnúť zavedením daňového opatrenia sledujúceho zvýšenie ceny alkoholu namiesto opatrenia stanovujúceho minimálnu predajnú cenu jednotky alkoholu.

Súdny dvor najprv zdôrazňuje, že nariadenie týkajúce sa spoločnej organizácie trhu s vínom[2] nebráni stanoveniu MPU pre maloobchodný predaj vín. Súdny dvor konštatuje, že zavedenie spoločnej organizácie trhu nebráni členským štátom uplatňovať vnútroštátne normy, ktoré sledujú cieľ všeobecného záujmu, akým je cieľ ochrany zdravia, pod podmienkou, že takéto normy sú proporcionálne.

Súdny dvor však pripomína, že skutočnosť, že toto opatrenie bráni tomu, aby sa nižšia nadobúdacia cena dovážaných výrobkov odrazila na predajnej cene, a že uvedená právna úprava tak môže byť prekážkou prístupu alkoholických nápojov pochádzajúcich z iných členských štátov na britský trh, stačí na záver, že toto opatrenie predstavuje prekážku voľného pohybu tovarov. Podľa judikatúry Súdneho dvora možno takéto opatrenie odôvodniť dôvodmi ochrany zdravia len vtedy, ak je primerané sledovanému cieľu.[3]

Súdny dvor tiež poznamenáva, že škótska právna úprava sleduje dvojaký cieľ, a to nielen zníženie nebezpečnej spotreby alkoholu, ale aj všeobecnejšie zníženie spotreby alkoholu u škótskeho obyvateľstva. Hoci je stanovenie MPU, určené na zvýšenie ceny lacného alkoholu, vhodné na zníženie spotreby alkoholu, taká prax, aká bola prijatá v Škótsku, nie je odôvodnená, ak možno zdravie chrániť rovnako účinným spôsobom prostredníctvom menej obmedzujúcich daňových opatrení.

Podľa Súdneho dvora sa daňové opatrenie, ktoré zvyšuje daňové zaťaženie alkoholických nápojov, môže ukázať menej obmedzujúce ako opatrenie stanovujúce MPU, pretože na rozdiel od minimálnej ceny majú hospodárske subjekty možnosť určiť svoju predajnú cenu.

Súdny dvor pripomína, že prináleží vnútroštátnemu súdu ako poslednému určiť, či iné opatrenia, ako opatrenie upravené škótskou právnou, akým je zvýšené daňové zaťaženie alkoholických nápojov, môžu chrániť zdravie a život ľudí rovnako účinne ako súčasná právna úprava, pričom menej obmedzujú obchod s týmito výrobkami v rámci Únie. Súdny dvor dodáva, skutočnosť, že daňové opatrenia by mohli dosiahnuť cieľ ochrany zdravia širším spôsobom, nemôže odôvodniť vylúčenie takýchto opatrení. Súdny dvor poznamenáva, že vzhľadom na dvojaký cieľ sledovaný škótskym zákonodarcom daňové opatrenie, ktoré spôsobuje zovšeobecnené zvýšenie ceny nápojov, pričom prispieva k uskutočneniu všeobecného cieľa boja proti zneužívaniu alkoholu (dotýkajúce sa nielen konzumentov alkoholu, ktorých spotreba alkoholu je nebezpečná alebo škodlivá, ale aj umiernených konzumentov), by odôvodnilo skôr voľbu tohto daňového opatrenia ako MPU. Okrem toho bude škótsky súd musieť objektívne skúmať všetky dôkazné prostriedky poskytnuté škótskou vládou, pričom sa v tejto súvislosti nemôže obmedziť na informácie, ktoré boli k dispozícii v čase, keď zákonodarca prijal spornú právnu úpravu.

________________________________
[1] Alcohol (Minimum Pricing) (Scotland) Act 2012.
[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, s. 671).
[3] Pozri rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 2012, ANETT (C-456/10).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.°155/15, 23. decembra 2015
Rozsudok vo veci C-333/14
Scotch Whisky Association a i./Lord Advocate
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk