2.4.2015
ID: 2834upozornenie pre užívateľov

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Týmto zákonom bola do slovenského právneho poriadku implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 
 Rödl & Partner
 
Z dôvodu špecifickosti vzťahov medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa spotrebiteľské spory (spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy) nebudú prejednávať, tak ako tomu bolo doteraz, v štandardnom rozhodcovskom konaní, ale v osobitnom spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, a to v prípade, ak dodávateľ so spotrebiteľom uzatvorí samostatnú spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu v písomnej forme, ktorou založí právomoc stáleho rozhodcovského súdu. Spotrebiteľ bude mať však aj naďalej právo obrátiť sa na všeobecný súd. Spotrebiteľ súdny poplatok neplatí. V prípade, ak bude žalobcom iná osoba ako spotrebiteľ, bude povinná zaplatiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov stáleho rozhodcovského súdu

Priebeh spotrebiteľského rozhodcovského konania:

Samotné konanie má podobný priebeh ako súdne konanie, avšak s niektorými špecifikami, ako je napríklad povinnosť stáleho rozhodcovského súdu skúmať aj bez návrhu neprijateľné zmluvné podmienky, zákaz vydať predbežné opatrenie proti spotrebiteľovi, zákaz spoplatnenia procesných úkonov spotrebiteľa alebo zákaz rozhodnúť spor v skrátenom konaní.

Novelizácia Exekučného poriadku a zavedenie Centrálneho registra exekúcií:

Zákonom č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní boli zároveň novelizované viaceré právne predpisy. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že jedným z týchto právnych predpisov je Exekučný poriadok a s tým súvisiace zavedenie centrálneho registra exekúcií, ktorý bude viesť Slovenská komora exekútorov. Centrálny register bude obsahovať informácie o všetkých exekúciách, ktoré neboli právoplatne skončené. Od 1. januára majú súdni exekútori povinnosť do siedmich dní zapísať do registra novú exekúciu, alebo aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neskončenej exekúcie. Do 14 dní je exekútor povinný vymazať všetky údaje z registra v tých prípadoch, v ktorých boli exekúcie právoplatne skončené.

Napriek tomu, že uvedená novela je účinná už odo dňa 1. januára 2015, register bude plne funkčný až odo dňa 1. júla 2016, a to z dôvodu, že až týmto dňom bude obsahovať kompletné informácie. Od 1. júla 2016 bude Slovenská komora exekútorov zároveň vydávať výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Orgány verejnej správy však môžu požiadať o prístup do registra už od 1. januára 2015. Výpis, ako aj potvrdenie z registra exekúcií budú mať povahu verejnej listiny a ich vydanie bude bezplatné pre exekútorov a orgány verejnej správy. Pre ostatné osoby bude prístup k informáciám z centrálneho registra podmienený zaplatením správneho poplatku. Predpokladá sa, že centrálny register exekúcií pozitívne ovplyvní predovšetkým obchodné vzťahy, keďže podnikatelia si budú mať možnosť overiť, či na majetok osoby, s ktorou nadväzujú obchodný vzťah, nie je vedené exekučné konanie. Zároveň sa predpokladá využívanie registra zo strany bánk v prípade žiadosti o poskytnutie úveru.


Mgr. Katarína Urbánková

Mgr. Katarína Urbánková,
advokátka (SK) v spolupráci s Rödl & Partner
associate partner

Mgr. Lenka Valková,
advokátska koncipientka


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 444
e-mail: katarina.urbankova@roedl.sk

PFR_SK

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk