7.7.2021
ID: 5134upozornenie pre užívateľov

Závery Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

​V utorok 29. júna 2021 sa uskutočnilo 39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Okrem plánovaných aktivít a opatrení ministerstva spravodlivosti v oblasti zlepšovania prístupu k spravodlivosti členovia a členky Rady diskutovali napríklad aj o potrebe kamerových záznamov zo zásahov polície, posilnení nezávislosti policajnej inšpekcie, či o otázkach spojených s povinným očkovaním proti Covid. Rade predsedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

​Ministerka spravodlivosti M. Kolíková informovala členov a členky Rady o najdôležitejších aktivitách a opatreniach Ministerstva spravodlivosti SR pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády SR v oblasti prístupu k spravodlivosti. V rámci diskusie členovia a členky rady vyzdvihli a ocenili gesto vlády SR, ktorá prijala ospravedlnenie za zásah ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Súčasne vyjadrili podporu všetkým aktivitám ministerky spravodlivosti SR v oblastiach podporujúcich rešpektovanie, dodržiavanie a vymáhateľnosť ľudských práv, osobitne pri rekodifikácii Občianskeho zákonníka, vrátane opatrovníckej reformy, rekodifikácii Trestného poriadku a Trestného zákona, ako aj celistvej reformy justície.

Miroslava Bálintová z kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva predstavila Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2020. Záverom diskusie pri tomto bode bolo jednohlasne prijaté uznesenie Rady, do ktorého bolo na podnet od zástupcu z Kancelárie Verejného ochrancu práv zapracované aj odporúčanie pre vládu SR, aby prijala opatrenia, ktorými sa zabezpečí vyhotovovanie a uschovávanie kamerových záznamov zo zásahov polície SR, pri ktorých dochádza k zásahu do ľudských práv. Uznesenie súčasne odporúča posilnenie nezávislosti policajnej inšpekcie. 

Ministerka spravodlivosti M. Kolíková na zasadnutí Rady otvorila aj diskusiu spojenú s otázkami prípadného povinného očkovania vymedzených skupín obyvateľov proti Covid. Na Rade v rámci diskusie zazneli zo strany členov a členiek mnohé podporné názory pre takéto opatrenie, a to so zreteľom na potrebnú citlivosť pri prijímaní takýchto opatrení. Tieto závery boli zhrnuté do odporúčaní vláde SR. Rada tak pripravila návrh uznesenia, ktoré odporúčalo vláde SR pred svojím rozhodnutím o prípadnom povinnom očkovaní vybraných skupín obyvateľstva zvážiť všetky doposiaľ nevyčerpané možnosti dobrovoľnej vakcinácie a podporenie dostupnosti vakcín pre všetky, resp. dotknuté skupiny obyvateľov; ďalej zvážiť všetky zdravotné, ústavnoprávne, sociálne a sociologické dopady takéhoto rozhodnutia; využiť všetky dostupné formáty verejnej diskusie (strategickej komunikácie, kampane a pod.) tak, aby v čo najkratšom čase podporila zvýšenú mieru zaočkovania; zvážiť čo najúčinnejšie zapojenie všetkých samospráv do snaženia spojeného s očkovaním; a tiež konkrétne zvážiť sankcie, ktoré budú primeranou odpoveďou na nevyhnutný konflikt medzi individuálnymi ľudskými právami a verejným záujmom, ak sa vláda SR rozhodne pre takýto krok a zavedie povinné očkovanie vybraných skupín.

Na zasadnutí Rady bola tiež riaditeľkou rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zuzana Brixová odprezentovaná Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2020. Členka rady a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová predstavila Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020, ďalej Informáciu o zjednocovaní evidencie podnetov a prípadov v oblasti diskriminácie a porušovania ľudských práv a návrh SNSĽP na zmenu antidiskriminačnej legislatívy.

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk