Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
17.7.2018
ID: 4147upozornenie pre užívateľov

Zjednoduší novela zákona o verejnom obstarávaní čerpanie eurofondov?

Deklarovaným cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorej účinnosť je plánovaná na október 2018, je zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania. V oblasti čerpania eurofondov sa tento cieľ manifestuje, okrem iného, dvoma zásadnými úpravami, ktoré by mali viesť k rýchlejšej realizácii verejných obstarávaní zákaziek financovaných z prostriedkov EÚ.

 
Ružička Csekes s.r.o. 
 
Prvou z nich je čiastočné vyňatie tzv. dotovaných subjektov z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní. Ide o prípad, keď verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom časť finančných prostriedkov maximálne do výšky 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb. Táto zmena uvoľňuje zákonnú úpravu, ktorá je v súčasnosti výrazne prísnejšia ako tá, ktorú požadujú európske smernice.

Druhou zmenou je zmiernenie povinností vo vzťahu ku kontrole zadávania zákaziek financovaných čo aj z časti z prostriedkov EÚ pred podpisom zmluvy, ktorá významným spôsobom predlžuje proces zadávania zákaziek. Oproti súčasnej úprave, podľa ktorej podlieha povinnej ex ante kontrole každá nadlimitná zákazka alebo koncesia financovaná čo aj z časti z prostriedkov EÚ, navrhovaná úprava automaticky vyžaduje kontrolu len v prípade nadlimitných zákaziek alebo koncesií na uskutočnenie stavebných prác. V prípade nadlimitných zákaziek alebo koncesií na poskytovanie služieb a v prípade nadlimitných zákaziek  na dodanie tovaru sa má ex ante kontrola povinne vyžadovať len, ak bude predpokladaná hodnota rovnaká alebo vyššia ako dvojnásobok finančného limitu ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.

Vzhľadom na skoro 800 pripomienok, ktoré boli v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely predložené, čaká ešte úrad dlhá cesta, kým úpravy nadobudnú účinnosť. Pripomienky k vyňatiu dotovaných subjektov z aplikácie zákona a zmierneniu povinností vo vzťahu k ex ante kontrole však nevyjadrovali principiálny nesúhlas zainteresovaných subjektov s navrhovanými zmenami. Práve naopak, ak nejaké pripomienky boli, smerovali k ešte väčšiemu uvoľneniu. Zdá sa preto, že cesta, ktorou sa úrad v tomto smere vybral, môže naozaj v oblasti eurofondov dosiahnuť deklarovaný cieľ.

Ján Azud
JUDr. Ján Azud,
PartnerVysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk