31.7.2013
ID: 565upozornenie pre užívateľov

Zmeny v podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

Dňa 31.05.2013 sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostal návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „Zákon o e-Governmente“), ktorým si vláda Slovenskej republiky dala za cieľ zastrešiť zmeny v spôsobe výkonu verejnej moci orgánov verejnej moci bez potreby zásahu do každého dotknutého právneho predpisu.

 
 DT Legal
 
Hlavným účelom novej úpravy podoby výkonu verejnej moci je, popri kodifikácii elektronickej komunikácie ako nosnej formy komunikácie do budúcnosti (čo je vnímané skôr ako formálna úprava), snaha o vytvorenie komplexného funkčného systému, v rámci ktorého budú komunikovať orgány verejnej moci tak navzájom, ako aj s fyzickými a právnickými osobami, s cieľom a) odbremeniť administratívu, b) zrýchliť komunikačné procesy a zvýšiť komfort z pohľadu občanov a podnikateľských subjektov a tiež c) zaistiť zdieľanie dát na úrovni štátu a samospráv.

Zákon o e-Governmente zavádza hneď niekoľko nových inštitútov, z ktorých pravdepodobne najpertraktovanejším budú elektronické schránky. Tieto budú najmä zriadené pre každého občana – fyzickú osobu, ako aj každý podnikateľský subjekt, a samozrejme – orgán verejnej moci. Výnimky, ako aj podmienky aktivácie a deaktivácie elektronických schránok, ustanoví zákon. Pre bezpečné použitie elektronickej schránky bude každému jej majiteľovi určený tzv. identifikátor a autentifikátor. Zákon o e-Governmente preto tiež stanovuje novú úpravu pre overovanie oprávnenej osoby (autentifikácia) a možnosti udelenia oprávnenia konať v jej mene (autorizácia).

Elektronické doručovanie (od orgánov verejnej moci občanom a naopak) prostredníctvom elektronických schránok by v dlhodobom rámci malo takmer kompletne nahradiť klasické doručovanie poštovým podnikom. Zákon o e-Governmente preto počíta aj s doručovaním do vlastných rúk, a tiež po novom upravuje úložné lehoty, podmienky uloženia a účinky doručenia.

S výnimkou “klasickej“ komunikácie by elektronické doručovanie malo slúžiť na uskutočňovanie elektronických podaní prostredníctvom tzv. elektronických formulárov. Tieto umožnia plnohodnotné vypĺňanie, tlač, nastavenie notifikácií vo veciach, ktoré sa týkajú elektronického podania, ako aj uloženie neúplného podania na pamäťovom médiu. Obsahovými náležitosťami elektronických formulárov budú náležitosti konkrétnych podaní (žaloby, sťažnosti, vyjadrenia, a i.), ako ich ustanovujú osobitné predpisy.

Akékoľvek listinné prílohy si budú vyžadovať konverziu (alebo zaručenú konverziu) do podoby elektronického dokumentu, ktorú bude možné vykonať v rámci novozriadených prístupových miest, tzv. integrovaných obslužných miest. Tie by mali okrem zaručenej konverzie ponúkať tiež asistovanú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Zaručenú elektronickú konverziu opatrenú osvedčovacou doložkou budú poskytovať orgány verejnej moci, poštové podniky a s istými obmedzeniami aj advokáti.

Napokon, Zákon o e-Governmente sa významne dotkne aj úpravy úhrad orgánom verejnej moci (súdne poplatky, správne poplatky, a i.), ktorá by mala definitívne nahradiť väčšinu v súčasnosti využívaných foriem. Predpokladá sa, že úhrady sa budú vykonávať prostredníctvom akreditovaného platcu alebo integrovaných obslužných miest (predovšetkým v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom), a to na základe pokynu na úhradu, ktorý buď vytvorí orgán verejnej moci, alebo – v individuálnych prípadoch – prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta.

Súčasťou návrhu Zákona o e-Governmente je tiež plánovaná novela zákona číslo 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v tomto ohľade sa predovšetkým predpokladá zavedenie dvoch nových inštitútov (doplnkových k zaručenému elektronickému podpisu), a to elektronická pečať a zaručená elektronická pečať, ktorých pôvodcom bude výlučne určená právnická osoba alebo orgán verejnej moci.

Účinnosť Zákona o e-Governmente sa navrhuje od 01.10.2013.


Dušan Tomka

JUDr. Ing. Dušan Tomka,
advokát a partner
 
Natália Kiššová

JUDr. Natália Kiššová,
advokátka


DT LEGAL, s.r.o.
Kvačalova 28
821 08 Bratislava

Tel: +421 (2) 209 076 11
Fax: +421 (2) 209 076 22
E-mail: office@dtlegal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk