Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.3.2022
ID: 5369upozornenie pre užívateľov

Zodpovednosť za vady a záruka podľa veľkej novely spotrebiteľského práva

Aktuálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania vo vzťahu k veľkej novele spotrebiteľského práva, ktorej príprava bola ukončená Ministerstvom hospodárstva 26. januára 2022. Ide o ambicióznu reformu spotrebiteľského práva, ktorej základný rámec tvorí návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa.

Táto reforma, okrem iného, zjednocuje do jediného predpisu úpravu spotrebiteľského práva, doteraz rozdelenú na niekoľko samostatných predpisov, napríklad upravujúcich dištančné zmluvy. Implementuje do slovenského právneho poriadku tiež niekoľko predpisov EÚ zameraných na oblasť predaja digitálneho obsahu a poskytovania digitálnych služieb. V tomto príspevku sa pozrieme ako sa táto reforma dotkne zodpovednosti obchodníkov za vady tovarov a služieb a dobrovoľného poskytnutia širšej záruky zo strany obchodníkov a iných jej poskytovateľov. Reforma má podľa plánov Ministerstva hospodárstva nadobudnúť účinnosť 28. mája 2022, môže však v rámci legislatívneho procesu ešte podliehať prípadným zmenám a doladeniam.

Prehľad hlavných zmien

Asi najvýraznejšou zmenou z pohľadu zodpovednosti za vady je odstránenie zákonnej záruky za tzv. akosť tovaru, ktorá bola doteraz pri predaji tovaru spotrebiteľovi povinná. Podľa nej zodpovedal obchodník za akékoľvek vady, ktoré sa na tovare prejavili počas celej 2-ročnej záručnej doby, aj keď v čase dodania tovaru ešte existovať nemuseli. Podľa novej úpravy bude obchodník zodpovedať iba za vady, ktoré existovali už v čase dodania veci alebo digitálneho plnenia a zároveň sa v priebehu 2 rokov od dodania aj prejavili. Inak povedané, obchodník už nebude mať povinnosť garantovať, že pôvodne bezvadná vec alebo bezvadné digitálne plnenie sa ani počas presne dvoch rokov nepokazí, ale takáto záruka bude po novom dobrovoľná. Túto zmenu reforma kompenzuje tým, že vo viacerých prípadoch otáča dôkazné bremeno ohľadne existencie vád v prospech spotrebiteľa a tiež tým, že vedľa "subjektívnych dohodnutých vlastností" tovaru alebo služby sa dopĺňa katalóg určitých "objektívne očakávatelných vlastností".

Z pohľadu legislatívnej techniky je najväčšou zmenou zrejme to, že nové pravidlá odstraňujú paralelnú úpravu reklamačného konania, ktorá bola doteraz obsiahnutá v súčasnom zákone o ochrane spotrebiteľa. Všetky s tým súvisiace pravidlá sa skoncentrujú do Občianskeho zákonníka, ktorý reforma v tejto oblasti výrazne novelizuje.

Medzi ďalšie významné a už spomenuté zmeny patrí úprava vzťahov pri dodaní digitálneho plnenia a s tým spojená úprava zodpovednostných vzťahov súvisiacich s vadami plnenia.  

Zmena spoločných pravidiel pre zodpovednosť za vady

Pre prehľadnosť je potrebné uviesť, že nová úprava v Občianskom zákonníku zachováva delenie na všeobecnú úpravu zodpovednosti za vady a špeciálnu úpravu, ktorá ale má obsahovať okrem špeciálnej úpravy zodpovednosti za vady pri spotrebiteľskej kúpnej zmluve aj novú úpravu zodpovednosti za vady pri spotrebiteľskej zmluve s digitálnym plnením, ktorým môže byť ako digitálny obsah, tak aj digitálna služba. V prípade, že digitálne plnenie nie je oddeliteľné od veci bez toho aby vec nestratila svoj účel, čo je prípad smart-zariadení, ide o tzv. „vec s digitálnymi prvkami“, ktorá podlieha, vzhľadom na svoju spojitosť s vecou, režimu úpravy spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a nie novej spotrebiteľskej zmluvy s digitálnym plnením.

Doterajšie 30-dňové lehoty na vybavenie reklamácie sa pri všetkých typoch zmlúv nahrádzajú „primeranou lehotou“. Tou sa rozumie najkratší čas, ktorý obchodník potrebuje na posúdenie stavu produktu, opravu, výmenu produktu s prihliadnutím na povahu produktu a závažnosť vady.

Aj naďalej platí, že vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť od odo dňa kedy boli vytknuté o predajcu. Reforma však zavádza situácie kedy vady vytknúť nie je potrebné. Ide napríklad o situáciu pri zmluve s digitálnym plnení. Vtedy je možné uplatniť vadu rovno na súde v rámci premlčacej doby, ktorá plynie od samotného plnenia a v prípade, že plnenie je nepretržité, tak od momentu prejavenia vady, pričom v tomto prípade premlčacia doba neskončí skôr ako za 2 mesiace po ukončení plnenia.

Právo nadobúdateľa na náhradu nákladov spôsobených vadným plnením je možné u predajcu uplatniť po novom do dvoch mesiacov od nápravy vadného plnenia.   

Zmena všeobecných pravidiel spotrebiteľských zmlúv pre zodpovednosť za vady

V režime spotrebiteľskej kúpnej zmluvy nebude platiť už zmienená zákonná záruka a vadu, ktorú vec mala v čase jej dodania, nebude potrebné vytknúť bezodkladne. Bude postačovať jej vytknutie najneskôr do 2 mesiacov od konca 2-ročnej lehoty od dodania, ktorú je možné v prípade použitej veci skrátiť na 1-ročnú lehotu, ak s tým spotrebiteľ bude súhlasiť. Vytknutie vady bude spotrebiteľ môcť vykonať aj elektronicky. Pre nespotrebiteľské kúpne zmluvy toto bude platiť obdobne s tým rozdielom, že vada musí byť vytknutá do 2 rokov od dodania, bez takejto dodatočnej 2-mesačnej lehoty.

V režime novej spotrebiteľskej zmluvy s digitálnym plnením vytknutie nebude vôbec predpokladom pre uplatňovanie zodpovednosti na súde.

Ako pre spotrebiteľskú kúpnu zmluvu, tak aj pre spotrebiteľskú zmluvu s digitálnym plnením, má po novom platiť, že

 • Budú existovať dve kategórie vlastností, ktoré musí vec alebo digitálne plnenie spĺňať a to ako tzv. dohodnuté požiadavky (subjektívne dojednané vlastnosti), tak aj aj tzv. všeobecné požiadavky (objektívne očakávatelné vlastnosti), medzi ktoré bude patriť obvyklá životnosť, funkčnosť, kompatibilita a bezpečnosť, ktoré spotrebiteľ mohol očakávať, okrem iného, aj podľa marketingovej komunikácie obchodníka.
 • Obchodník bude zodpovedať v prípade veci s digitálnymi prvkami aj za vadu spôsobenú nesprávnu montážou alebo inštaláciou a v prípade čisto digitálneho planenia aj za vadu spôsobenú nesprávnou integráciou, ak ich bol povinný vykonať, alebo ak zákazníkovi neposkytol dostatočný návod ako ich má vykonať sám.
 • Obchodník nebude zodpovedať v prípade veci s digitálnymi prvkami alebo v prípade čisto digitálneho planenia za vady spôsobené tým že spotrebiteľ nenainštaloval aktualizáciu ak ho v tomto smere obchodník poučil a splnil s tým spojené informačné povinnosti.

Dôkazné bremeno

Nová úprava zavádza fikciu, že vada, ktorá sa prejavila v prípade veci do dvoch rokov od dodania a v prípade digitálneho plnenia do jedného roka od dodania, existovala už v čase dodania. Obchodník sa môže v týchto prípadoch pokúsiť preukázať opak. Výlučne existencia takejto vady zakladá po novom práva spotrebiteľa, ktorých zoznam menujeme nižšie.

Práva zo zodpovednosti za vady

Ak dôjde k vadnému plneniu, má spotrebiteľ k dispozícii dve kategórie prostriedkov nápravy a to v nasledovnej postupnosti:

 • Primárne prostriedky nápravy. Voľbu medzi nimi bude po novom môcť vykonať spotrebiteľ, opačne ako tomu je v súčasnosti, kedy si medzi nimi volí obchodník. Táto možnosť voľby je limitová iba tým, že nesmie obchodníkovi spôsobiť neprimerané náklady. Týmito prostriedkami nápravy sú právo na:
  • Opravu. Táto sa pri digitálnom plnení nazýva špecifickým právom na odstránenie vady.
  • Výmenu veci. Toto právo sa neuplatní pri digitálnom plnení. Pri výmene veci nemá obchodník právo na kompenzáciu za bežné opotrebenie, lebo je to práve on, ktorý primárne porušil svoj záväzok.
 • Sekundárne prostriedky nápravy. Uplatnia sa v prípadoch, kedy vady nie je možné odstrániť, obchodník nemá záujem ich odstrániť, sú výnimočné závažné alebo by ich odstránenie trvalo dlhšie ako je najkratší čas potrebný na posúdenie a opravu alebo výmenu veci. V prípade digitálneho plnenia, ako pri odstúpení, tak aj pri zľave má spotrebiteľ právo byť kompenzovaný iba za časový úsek kedy bolo plnenie vadné, ak bola dohodnutá konkrétna doba poskytovania plnenia. Týmito prostriedkami nápravy sú právo na:
  • Odstúpenie. Pri ňom nie je potrebné poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu. Vada však nesmie byť zanedbateľná. Pri odstúpení obchodník taktiež nemá právo na kompenzáciu za bežné opotrebenie. Pri digitálnom plnení sa po odstúpení obchodník musí zdržať použitia obsahu, ktorý spotrebiteľ cez službu alebo platformu vytvoril a na žiadosť spotrebiteľa mu tento obsah musí sprístupniť.
  • Zľavu.

Pozícia spotrebiteľa je navyše posilnená doplnkovým právom, že tento nemusí platiť kúpnu cenu, dokým obchodník nesplní svoje povinnosti uskutočniť nápravu vadného plnenia.

Obchodník má právo zhojiť svoje škody vyplývajúce z vád, za ktoré zodpovedá spotrebiteľovi, na svojom dodávateľovi ak bola vada spôsobená z jeho strany.

Dobrovoľná záruka

Nad rámec uvedenej zákonnej zodpovednosti za vady, môže obchodník poskytnúť širšiu záruku, ktorá môže pokrývať aj vady, ktoré začnú existovať až neskôr ako pri dodaní. Táto záruka za životnosť je dobrovoľná, na rozdiel od doteraz platnej podobnej záruky za akosť, ktorá je v súčasnosti ešte stále povinná po dobu 2 rokov od dodania.

Záverom

Zo všetkých navrhovaných zmien vyplýva, že diskutovaná reforma spotrebiteľského práva sa snaží prispôsobiť jednak novým trendom transpozíciou európskej legislatívy, ale tiež prispôsobiť súčasnú úpravu praxi v iných európskych jurisdikciách. Budeme pozorne sledovať v akej podobe bude v krátkej dobe schválená a účinná, aby sme pomáhali našim klientom uviesť jej princípy do ich praxe a využiť všetko výhodné, čo prinesie.


Simon Šufliarsky,

advokát


Glatzová & Co., s.r.o.

Hviezdoslavovo
námestie 25
811 02 Bratislava 1

Tel.: +421 232 335 333
Fax: +421 232 335 330
e-mail:    office.sk@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk